Page 139 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

במק
גרעבנײפ
טאה
טכוזעג
א
,״קלאפ
יוו
ם ע ל ע יע ל
טאה ן י ו יוזא
ך ע ל פ ע ר ט
־עגסיוא
טק ירד
ןיא
םענייא ןופ
ענייז
.ר ע ד יל
טקנופ יוו ןייז
ד ל ע ה
המלש
,וכלומ
ר ע כלע ו ו
זיא
ןענאטשעג
ןראפ
גינעק
,לראק טאה ר ע ד
רעקיביולג
ר עט כ יד
ס ע ל ע יע ל
:ןפורעג
סע״
טראג ךאנ
גנוזײלסױא
יד
.טלעוו
סע
טראג יד
,עזאלפליה
,עטעשזדנאלבראפ
עטראנראפ
.דרע
0 טראג'
רעדעי
שטנעמ ףיוא ריא ןוא
עדעי
.האירב
יז
,טמוק
,ראווראפ
יז
.טמוק
ןוא ןעוו יז טעוו ריא
ןדלאג
רעטיול
םינפ אד
,ןזייוואב
טעוו
סעלא
שרעדנא
ןרעוו
ןוא
רעדעי
טעוו
:ןגערפ
יוו טאה
טנעקעג
ןייז
רעירפ
,םאד סאוו זיא
-״?ןעוועג
דעוו
טאה ךיז םע
טנעקעג
,ןטכיר
זא יד
עק יזאד
ע כע לר ע ד נ וא ו ו
דייר־האובנ
ןלעוו
ןלאפ ףיוא
עביוט
ןרעיוא ןופ א
ר ע ק ידה ח יצ ר
?טלעוו
לייוו
טקנופ יוו
רעזדנוא
רעק ידר יווקרעמ
,רוד טאה
ם ע ל ע יע ל
־עגנא
ןביוה ןייז
ןש ירעטכיד
תישארב
לופ טימ
,ןעגנונעפאה
זא ראפ
ערע זדנוא
ןגיוא טייג
ףיוא םאד
עסיורג
טכ יל ןופ
.גנוזײלרעד־טלעװךוא־שטנעמ
ןוא
טקנופ יוו
רעזדנוא
רעשיגארט
רוד זיא רע
טשיוטנא
ןראוועג
ןיא ר ע ד
,הלואג־שטנעמ
םאוו
זיא
טלד נא ווראפ
ןראוועג
ןיא א
טלעוו
ןופ
ולוכ
.חצר
ןיא ןייז
רעשיגארט
גנושיוטנא
ט לא פ
ס ע ל ע יע ל
,וצ יוו א
רעקיטשראד
וצ א
לאווק ןופ
םענייר
,רעסאוו
וצ רע ד
ר עטס נרע דאמ
ע ר ע ל ןוא ריא
ד נ ומ ג יז-ר ע פ אש א ב
ן ו א - ד י ו ר פ
ןופ ןייז
רעטקיט ייוועצ
המשנ
ןסייר ךיז
םיורא יד
:תורוש
ןיא״ רעד לייה ןופ
שטנעמ טאה רע
טלייהעג
םעד
שטנעמ
ןוא
,ןענופעגסיוא
זא יד לייה ליוו טינ ןייק
.״גנולייה
יוו
ש ירעלטסניק
ך ע ל פ ע ר ט
ס ע ל ע יע ל
טאה אד
טרימוס
םעד
ןצנאג
תוהמ ןופ
רעזדנוא
ןטשיוטנא
!רוד
םע זיא
ר ע ב יר ע ד
ןעוועג
,ךעלר יטא נ
זא רע ד
רעטשיוטנא
ר עט כ יד
ןיא
,הלואג־שטנעמךוא־טלעוו
ר ע כלעװ
טאה ןופ ןייז
טייהדניק
ףיט״ ־עג
טקנעב םוצ
סר עטאפ
,טנאה םוצ
םרעטאפ
,״לגאל
לא ז ףוס ל כ ףוס ךיז
א רעק ןאט
טימ״
ןקיטשראד
״רעגאב
ןופ״ יד
עקידרעכיור
תוברוח״טלעוו
ןייק
־ןשוג
סרעטאפ
טכיל וצ
,ןכוז וצ
ןעניפעג
.ךהשמ