Page 140 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

סעלעיעל
אמק
ק יר וצ
ט כ ע ל ט נפ ע ר א פ
ןייז
טשרע ך וב
ר ע ד יל
״טניריבאל״
גאלראפ(
,לע זײמ
,קראי־וינ
1918 ,) טאה רע
רשפא
ןיילא טינ
,טנאעג
וא םיא טעװ
טימ ר ע ד טייצ
טרעשאב
ןייז וצ
ןרעוו
ר ע ד
ר ע ט א פ
ןופ ר ע ד
ר ע נר ע דא מ
רעש ידײ
,ע יזעאפ
ר ע ב א וצ ןייז ליצ ויא רע
ןעגנאגעג
.קיניוטסואוואב
ם ע ט ע ל ע יע ל
ר ע ד יל
ןוא
ט עמ א ר ד
ןבאה
ףיוא רימ
קידנעטש
־עג
טכאמ םעד
,ק ורד נייא
זא ייז
ןענייז
ט כ א ר ט ר א פ
ןוא
ןבירשעג
ןראוועג
ןופ
א
,רע לטס ניק
טאוו
טאה א
עקיניזטםואװאב
א ד ב וע
ןיא ר ע ד
־ארעט יל
.ר וט טאד
ןענייז
טינ
טאלג
ר ע ד יל
ןופ
לגייפ
ףיוא ר ע ד
,יירפ טאוו
יוו
ןייש ייז
ןלא ז
טפא טינ ,ןייז
ןענייז
ייז ךא ד
ק ילעפ וצ
ןוא
.ךעלגנעגראפ
ט ע ל ע יע ל
טאה
קידנעטש
טשאררעב יא
טימ ןייז
ט ייקד ילאס
ןוא
,ט ייקידבש וימ
יוו
ךיוא טימ ןייז
ר עק ידלא ווע ג
רעש יטעאפ
ר וטלוק
ןוא
.ע יצ יד ור ע
םע ,ויא
ביולג
,ך יא
טינראג
ןעוועג
,ק ילעפ וצ
טאוו
אק ווד .א
־עיעל
,ס ע ל
ר ע ד
ר ע ט א פ
ןופ םעד
םע נרעדאמ
ןעיירפ״
"ורעפ ןיא
,שידיי
ויא
ןיא
ר ע ב ל ע ור ע ד
טײצ
רענײא ןופ יד
עטטק יד נצ נעלג
ןראטאק יפ יסרע וו
ןופ םעד
ןטמיוצעג
ןוא
ןטמארגעג
,ד יל סאוו
טאה
רעטנוא
ןײז
רעטינעג
ןעפ
טכ ייר גרעד
יד
ע ט ט כ ע ה
ה ת ד מ ןופ
רעש ירעלטטניק
.ע יצ ק ע פ ר ע פ
טע זיא
טשינ
ןייק
,לא פ וצ
ביולג
,ךיא
,ר א פ ר ע ד
טאוו
זיולב א ־אב
רעקיניזטטואװ
,רעלטט ניק
סאוו
ןאק
ןכײר גרעד
תומילש
ףיוא ןייא
טיבעג
ןופ
,ע יזעאפ
ןאק ו ו א ן ג ךיז
ןזאל וצט יורא
ןיא
גירק ראפ עײנ
־םראפ
ן וא - ןע ג נ ולעטש נײ א
עקאט ןגיז
ךיוא
ףיוא
םע דטא
םעײנ
,טיבעג
יװ
ט ע ל ע יע ל
טאה טע
.ןזיװאב
,טנייה וצ ןײז 60
ןקיראי־
,לב וי
טניישרעד
ט ע ל ע יע ל
ראפ
זדנוא
יוו ר ע ד
רעטניורקעג
ןוא
רעט זײרפע ג
רעטטײמ
ײט ןופ
ןטרעמאהע ג
,ד יל
ייט ןופ םעד
םעיינ
ןשימטיר
ןס ײ װ .
,ד ר ע פ
ןכלע וו
רע טאה
ןפאשאב
ףיוא
.שידיי
ןעוו
רימ
ןר עט ע ל ב
טנייה
ענייז
ײװצ
ט עמ א ר ד
ןוא
ר ע כ יב ־רע ד יל
״טניריבאל״
( 1918 ,) יד ,
השעמ ןופ
'ט ר ע ד נ וה
( 1921 ,) גנוי״
״טטבראה
( 1922 ,)
סאהנאר״
ןוא
ע ר ע ד נא
"רעדיל
( 1926 ,) וצ״
ו צ - ר י ד
"רימ ( 1933 ,)
טױבאפ״
דניל ”( 1937 ) ןוא ןייז
ןענישרעד־טשרע
ך וב א״ ד יי
ןפיוא םי”( 1947 ,)
ראפ
ןכלע וו
רע טאה
ןעמ וקאב
םעד
,זיירפ־דעמאל
ט ק ע לפט נא
ךיז
ראפ
זדנוא א
ר ע ט כ יד
ןופ
ןק ידלא וועג
ט ע פמ יא
ןוא
רעשימאניד
,טפארק
טאוו
טאה ןיא
ענײז
ר ע ד יל
טלגיפשעגפא
יד
,ןעגנונעפאה
ןעגנוראג
ןוא
־יוטנא
ןעגנוש ןופ א
ןצנאג
רוד
עשידיי
,רעלטס ניק
טאוו
טאה
טב ע לע ג
ןיא
ר ע ד
רעטשרע
ט פ ל ע ה
ןופ
רע זד נוא
ןק יטצ יא
,טרעד נוהרא י
ןופ א
,רוד
טאוו״