Page 142 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןופ
טייקלקנוט
וצ
טביל
טלק
טשינ
ךעוועג
( 1946 - , ) ז א וצ
ענייז
ק יצ כ ע ז
ראי
זיא ןייז
עשיריל
ןוא
־ארד
עשיטאמ
ע יזעאפ
א
עט ר עט יילע ג
ןיא ריא ןיז ןוא ןיא ריא
,גנאלק ןיא ריא
ךות ןוא ןיא ריא ןאט
. . .
זיא׳ס אד
טשינ
סאד טרא ךיז
ןלעטש וצפא
ףיוא
ע לא
ענייז
־עגליפ
עק יטלאטש
קרעוו
ראפ(
םעד זיא
קיטיינ
א
,>ךוב
ר עבא
ול יפא א
־רוק
,רעצ ןא
רע נעס ירע גפא
ןוא ןא
רעק יל ייא
ק יל ב ר ע ב יא
טקניוו
ןא
ףיוא
םקיווייל
ןייג
גראב
,ף יורא
ףיוא ןייז געוו וצ
,ט ייקנב ייהרעד
ט ייקראלק
ןוא
רעש ירעלטס ניק
.ט ייקפ ייר
ף ייר ןוא
,ךייר
טרעק רע ךיז
םוא
קירוצ
וצ ר ע ד
־טראוו
,ט ייקכאפנייא
טימ
ר ע כלע ו ו
רע טאה
.ןביוהעגנא
ר ע בא םאד זיא ןיוש
טינ יד
ע ק ידר ע יר פ
,תוטשפ
םאוו
,זיא
,בגא
ךיוא
טשינ
ןעוועג
יוזא
.טושפ
םאד זיא א
,עיינ
א
,ע ר ע כ ע ה
א
ע ר עפ יט
ןוא א טינ ןיא ךרע רעמ ־עג
ע ט כ יד
ןוא
עוויסנעטניא
י ד - ט י י ק כ א פ נ י י א
ט ייקכאפנייא
טינ ןופ
,בייהנא
ראנ ןופ
,םולשפא
טינ ןופ ר ע ד
רעשיגאזגיז
,עיניל ראנ ןופ
םענעסאלשעג
,זיירק ןופ םעד
,לכה־ךם
םאוו
רע
ןיילא טאה יוזא
,ק ידתמא
יוזא ל ופ
ןוא יוזא
ק יטפא הרעטס י ימ
טכארבע גס יורא
ןיא םעד
ןט נאמרעד
ךטענאס
:גניר
,סייוו׳כ
זיא׳ס טינ יד טייצ
טנייה ראפ
,ןטענאס
םע זיא יד טייצ ךאד ןופ
ןאנאק ןוא
.קנאט
רעד
שטנעמ זיא
רעטצניפ
ןוא ןייז
טסייג זיא
,קנארק
אטינ וצ
ןעמעוו
ןקערטש ,ךיז וצ
ןעמעוו
.ןטעב
ןיימ
,ץראה
,ןגעווטסעדנופ
גניז סיוא א
- ק נא ד
םאוו
רעטנוא
גרעב ןופ
עשרעקנעה
ןטערקעד
ךאנ
טלפאצ ךיז רעד
םיורט ןופ
עתמא
:ןטעאפ
רעד
שטנעמ טעוו
קיטכיל
ןייז יוו
םטאג
.קנאדעג
םוצ
ן וא -ס נש ט נע מ
וצ ןייז
ק י ט כ י ל - ם ע נ ע ג ײ א
ו ו
ן ר ע
טר יפ
םקיווייל
,געוו
ר ע ד
,געוו
סאוו
טיירד ,ךיז
טלגנעלש ן י ז ןוא
טסייר ךיז
ךר וד
ךר וד
ם ײ ב - ן ז ל ע פ
םיוז ןופ
.טנורגפא