Page 147 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דלק
רעגינ
זיב ןאד לעוו ךיא
םאזנייא ןוא
דמערפ
,ןייז
טפיטראפ
ןוא
ןטלאהאב
ןופ ךיז ןוא ןופ
ןשטנעמ ןיא
לפענ
ןופ
עטייוו
.ןטלאטשעג
פ ר ע מ ד זיא רע רע ד
טלעוו
ןופ
ענייז
םרע זעל
ןוא
ם ר ע ר ע רא פ
טשינ
ל א מ נײ ק - ןע װ ע ג
.טינ יז טאה
ךיילג
ןיא
בייהנא
,ט ל יפ ר ע ד
זא סע
ןטראוו
ףיוא ריא ןיא ןייז
ק יר יל
תורצוא״
/ ׳ע נעטלא האב
ר עבא םע זיא
,ק יטכיר
זא י א ן ר
ן ע נ י י ז
ן ו א - ן ע ג נ א ג ר א פ
רע זיא ךאנ ץלא ־עג
ןעוו
ט פ י ט ר א פ
ן ו א
ן ט ל א ה א ב
ן ו פ ך י ז
ן ו א ן ו פ
ן ש ט נ ע מ
ן י א
ל פ ע נ
ן ו פ
ע ט י י ו ו
ן ט ל א ט ש ע ג
. . .
רעמ
:ךאנ
ך י ז ט א ה ס ע
,טכ ודעג
זא רעד
לפע נ
טרעוו
ץלא
רעט כ ידע ג
ןוא יד
ץ ל א - ןט ל א ט ש ע ג
.רעטייוו
סנטםקיצניװ
ןייא
רע זעל
טאה ןיא
ענעי
,ןראי
יוו רע טאה ךיז
טק ירדעגס יוא
ןיא
םענייא
ןופ
ענייז
ך י ז - ן ע ל ק י ט ר א
,טכ ודעגס יוא
זא
ק ידנענעייל
,ןקיווייל
טניפעג
רע ךיז ןיא א
,ןאב םאוו
טלגנעלש ךיז
ךר וד
,ןגעוו־גראב
טכיילש ךיז
ךר וד
ןלענוט
. . .
ראנ סאוו
זיא
ןעוועג
ןא
ע נעפא
עק יטכ יל
טלעוו
ןוא
ט נע ו ו- ג נ ול צ ול פ
. . .
םע
טרעוו
,רעגנע
ינוט
ר ע לע ק
. . . א
לענוט . . . ייז
ןבאה ךיז
ןגיוצעג
ןוא
ט יירדעג
,ךיז טא יד
עלאמש
ע כ ע ל ר ע פ ע ג
ןגעוו
ןופ .ה
םקיווייל
ם י י ב - ד י ל
םיוז
ןופ ־פא
.ןטנורג
ייז
ןענייז
,ןכארקעג
ןבאה
,טרעטע לק ע ג
טפיורשעג
ךיז
,ף יורא
ףיורא ןוא(
לאמא ךיוא
,םארא
,>פארא
טעבנגעג
,ךיז
עטס יירד
ןוא
־רעד
,ענעקארש
ןשיווצ
,ןטלאפש נזלעפ
ןר יולראפ
ןראוועג
ןיא
עלעק נוט
־ברוד
ןעגנאג
. . .
יוזא זיא םע
ןעוועג
ןיא יד
עטשרע
ק יצנאװצךצפ ופ
ראי
ןופ .ה
םקיווייל
.ןפאש
טימ ןא ךרע
ייווצ
ק ילד נעצ
ראי
קירוצ רע( טאה ןאד
טכאמעג
א
עזייר ןייק
)דנאלסור־טעוואס
ןבאה
ןלארטש
,טכ יל
לאמא
ע ס א לב
ןוא
לאמא
,ע ר ע ל ע ה
ןביוהעגנא
ןס יירוצכרוד
ךיז
ךר וד יד
ןטייקלקנוט
ןופ
סקיווייל
ןעגנומיטש
ןוא
.ןעמראפסק ור דס יוא
טרובעג״
ןופ
״לכיימש
טאה רע
טאהעג
ןע זרעד
רעב יא ראג רע ד דרע ןופ ןייז
ר ע ט לא
םייה
ן וא - ןס א ג ע צ
ייב םיא
ןיילא זיא
ןריובעג
ןראוועג
א
- ג נ א ל ר א פ
ןיימ
גנאזעג
וצ
ןעמעלא
וצ
־ ןד נע וו
ןסיירוצכרוד
ךיז
ךרוד
טנעוו
ןופ
.ןעמוהת
לייוו ךיא באה
טלטראגעגמורא
עניימ
ןדנעל
טימ
טכיל ןוא
טפאשביל
ןופ ןייד
.ןעמאנ