Page 148 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןופ
טייקלקנוט
וצ
טכיל
) ט נע מ ג א ר פ (
וצ .ה
ס ק י ו ו י י ל
60 ןט ס ־
ג א ט נ ר י ו ב ע ג
רע ג י נ
י*ך
ךארפש ןופ .ה
סקיווייל
ע יזעאפ
זיא ןא
;עכאפ נייא
ןייז
ע יזעאפ
זיא
יד
.עט ס ט ר יצ יל פמ אק
יז זיא רעמ יוו
״קיטלאטשעגײװצ״
. ה (
םקיווייל
א
,)ק יטס ירעטקאראכ־טסבלע ז
ןוא ןעמ ןאק
ןט כארטאב
לא מא ןייא
ט ק ע פ ס א
ןריא ןוא
ן א - ל א מ א
.ןרעד נא
םאד
לאמ ליוו
ךיא
ןוואורפ
ןפאב א קוק
ףיוא ר ע ד
ר ע נ י י מ ע ג ל א
עיניל ןופ
םקיווייל
רעמ יוו
ןק ירא יק יל ד נעצר יפ
גנאג ןיא ר ע ד
רעשידיי
.ר וטאר עט יל
םאד זיא א
עלאק יט רע וו
;עיניל יז טיצ ן י ז
ק יד נ זא ל פא ר א -ש יגא ז ג יז
ךיז ןוא
רעדיוו
ג ר א ב - ל א מ א
.ף יורא
ייברעד
זיא
קיטכיוו
וצ
,ןקרעמאב
זא םאוו
,רעטייוו
סאוו
ר ע כ ע ה
יז
טבייה ,ךיז
ץלא
ר עק יט כ יל
טרעוו
ר ע ד
;טנאזיראה
זיא׳ס ךאנ
טשינ
,גאט
ר ע בא
.טגאט ׳ס
ןופ
ענייז
עטשרע
ר ע ד יל
זיא
ןב ילבעג
ייב רימ ר ע ד
ק ורדנייא
ןופ
א
ר ע ס י י ו ו
ט כ א נ
ןיא ר ע ד
ר עק ילאמא
רעשיסור
:טאטשטפיוה
ןיא
א ךס ןופ ייז זיא
ןעוועג
א
/׳טײקםײװ״
א - ר ע ב א
,ע ט לפ ע נר א פ
א
־ראפ
,עטמ ולח
א
״עקיטכאנ״
. . .
״ ןיא ר ע ד
שינעפיט
ןופ ר ע ד
טכא נ
ןיב ךיא
םאזנייא
ןוא
,ך יילא טאה רע
ןבירשעג
ןיא
םענייא ןופ
ענייז
ר ע ד יל
טימ
א
ףניפ ןוא
ק יס יירד
ראי
.קירוצ
רע טאה ןיוש ןאד
,טל יפע ג
זא יד
טכא נ
׳
ןוא
ךיוא ןייז
,טייקמאזנייא
זיא
טשינ
,קיבייא
געמ יז ןייז יוו
;ףיט רע טאה
ןיוש ןאד
טפאהע ג
ןוא
טראוועג
ףיוא
,גאט
ףיוא ד ע ם
,גאט םאוו
טעוו
,ןעמוק
ר ע בא
טאה(
רע
-) ןב ירש ע ג
זיב
ןענאוו
יד עגר טעוו
,ןעמוק
ןייגראפ
ןלעוו
ןראי
-
זיב
ןענאוו
ןיימ
עקידיירפ
טייקטכייל
טעוו
ןרעוו
.ןריובעג