Page 149 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ב ל ק
ןאמדירפ
29
ה ר ב א . ג
ם
: ר ע ו ו ע ק צ ו ס
רענליוו
.אטעג
ד נאבראפ
ןופ
רענליוו
ןיא
.ך יירק נארפ
זיראפ 1946 . 230
ןטייז
ןוא
.סע יפאר גאטאפ
א
,ר ע ש י ר ע ל ט ס נ י ק
ר ע ק ר א ט ש
ש ז א ט ר א פ ע ר
ן ופ
,א ט ע ג
,ט ע ב ר א ־ ט נ ו ר ג ר ע ט נ וא
ן ר ע ג א ל
ןוא
.ע ק נ א ז י ט ר א פ
30 . א .
: ר ע ו ו ע ק צ ו ס
ר ע ד יל
.א ט ע ג ן ופ
.״ףוקיא״
קראי־וינ
1946 . 31
.ןטייז
31. .א
: ר ע ו ו ע ק צ ו ס
.טאטשמייהעג
ביבא־לת
1948 .
ן יא
ר ע ד
ר ע ק י ז א ד
ע מ ע א פ
טיג
ר ע ד
ר ע ס י ו ר ג
ר ע ט כ י ד
א
ע ק י ד נ ר ע ט יש ר ע ד
ג נ ור ע ר ל יש
ן ופ
ם ע ר
ן ב ע ל
ן ופ 10
,ןד יי
ס א ו ו
ן ב א ה ך י ז
ן ט ל א ה א ב ס י ו א
ן יא יד
־א נא ק
ן ר ע ר ־ ע י צ א ז י ל
ן ופ
ר ע נ ל י ו ו
.א ט ע ג
ןופ(
ס ע ד א ר ג
ןוא
ס ר ע ו ו ע ק צ ו ס
ןע ג נ וט כ יר
ן ב א ה ר ימ
ז י ו ל ב
ט ר י ט יצ
י ד
־ב י וו
.ע ט ס ק יט
ר ע ב א
ך י וא ןיא
ע ר ע ד נ א
ןע ג נ וט ב יד
ן ופ יד
ע ד י י ב
ר ע ט ב י ד
ט ע ו ו
ר ע ד
ר ע נ ע י י ל
ןע נ יפ ע ג
א ך ס
ן צ נ ע צ ס י נ מ ע ר
ןוא
ן ע ג נ א ל ק פ א
ן ופ
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ןיא
ר ע ר
) .ט י יצ ־ יצ א נ
32. .ש
מש< ר ע ק >ע
: י ק ס נ י ג ר ע ש ט א ק
ןברוח
.ענליוו
םוקמוא
ןופ יד
ןדיי
ןיא
ענליוו
ןוא
רענליוו
.טנגעג
רע ד
לאט־הגירה
.ראנאפ
־נעזרעפ
ע כ ע ל
,ןעגנובעלרעביא
גנולמאז
ןופ
ןזייוואב־תודע
ןוא
.ןטנעמ וקאד
.״אקיצ״
קרא ירינ
1947 .
16+342
.ןטייז
םע יפארגאטאפ
ןוא
.סעפאמ
־ראפ
:טראוו
ךיירנייוו
ןוא
רעטקינייאראפ
רענליוו
.טעט ימאק־ספל יה
ר ע ר
ר ע ט כ י ד
ן וא
ר ע נא ז י ט ר א פ
יק ס נ י ג ר ע ש ט א ק
ט ב י יה ןא ט ימ א
ר ע ק י ד נ ק א פ
ג נ ור ע ד ל יש
ן ופ
ם ע ר
ן ב ע ל ר ע ד י וש
ט ר א ־ ס ג נ וט כ י נ ר א פ
, ר א נ א פ
ט ר ע ד ל יש
ן א ר
ע נייז
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ןיא
ע נל י ו ו
ןוא יד
ת ור י זג
ף י וא
ןד יי
ןיא א ייר
ע ר ע ד נ א
עש י ו וט יל
ת ו ל י ה ק
ט י ול (
ע ט ל מ א ז ע ג
ת ו יב ג
, ) ת ו ד ע
ס ע נ ע צ ס
ן ופ
ן ב ע ל
ןיא
ד ל א ו ו
ן וא
־ ר א פ
.ע ק נא ז יט
י ד
ט פ ל ע ה
ן ופ ןייז
ך ו ב
ט מ ע נ
ם ור א
ר ע ר
ר ע נ ל י ו ו
רעש יר יי
־ ט פ א ש ל ע זע ג
ר ע כ ע ל
, ן א ק י ס ק ע ל
ט ע מ כ
ר ע ר
ר ע ק יצ נ י יא
ן ופ
ם ע ר
,ןימ
ס א ו ו
ךייש ןייז
ט י יק יט י י ז ל יפ
ן וא
ף ק ה .מ<
טאטש יינ
ט א ה
ןפאש ע ג
ןא
ן כ ע ל נ ע
ר ע ו ועש ר א ו ו
. ן א ק י ס ק ע ל
ע ז
׳מונ
53 . )
33. .ש
: י ק ס נ י ג ר ע ש ט א ק
רע נא ויטראפ
!ןעייג
. . .
פ״צ ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
.עניטנעגרא
םערייא־סאנעוב
1947 . 166
.ןטייז
סע יפאר גאטאפ
ןוא
.םעל ימ יסקאפ
ןעגנונעכייצראפג
ןופ
רענליוו
)אטעג
34. .ש
: י ק ס נ י ג ר ע ש ט א ק
סאד
גנאזעג
ןופ
רענליוו
.אטעג
,טלמאזעג
ט ר ע ל ק ר ע ד
ןוא
המ דקה
ןופ .ש
.יקס ניתעשטאק
ם ע ידא לעמ
ןעמונעגפיוא
ךר וד .ש
ןיקסניגרעשטאק
ןוא
:ןבירשראפ
.רד א דא
,ןאמד ירפ ־רעבע
ע רא ד
אקפ ופ
ןוא ד וד
.קיניווטאב
ןבעגעגסיורא
ד נאבראפ
ןופ
רענליוו
ןיא
.ך יירק נארפ
זיראפ 1947 . 54
ןטייז
רעסיורג
.טאמראפ
ף וס (
ןיא
ן ק י ד נ ע מ וק
) ד נ א ב