Page 150 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

100
רעכיב ןיא
שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
אלק
25
ש ר ע ה .
: ר א י ל א מ ס
ןדיי
ןא
ע לע ג
.ס עטא ל
.ןציקס
שידיי
,ך וב
שזדאל
1948 . 115
.ןטייז
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ן וא
ן צ י ק ס
ן ופ
. ן ב ע ל ־ ר ע נ א ז י ט ר א פ
4 .א
ר ע נל י ו ו
ט נא ק
26 ח . י י ם ר ג א ד :ע
.תורוד
ר ע ד יל
ןוא
.םעמעאפ
.״ףוקיא״
קראי־וינ
218.1945
.ןטייז
ע נל י ו ו
זיא י ד
ע ק יצ נ י יא
עש יר יי
,ט א טש
וא וו
ס ע
ןע נייז
זד נ וא ל ע י פ ס נ
ל ו צ י נ
ן ר א ו וע ג
ע ק י נ י יא
ע ק י ד נ ט י י ד א ב
עש יד יי
, ר ע ט ב י ד
ס א ו ו
ן ב א ה
ע ר ע י י ז
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ןיא
,א ט ע ג
ר ל א ו ו
ן וא
ע ק נ א ז י ט ר א פ
ט ר י מ י ל ב ו ס
ןיא
ע ש י ר ע ל ט ס נ י ק
.ןע גנ ופאש
,ע ד א ר ג
ר ע נ י יא
ן ופ י ד
ע ק י ד נ ע מ ע נ ס י וא
עש יד יי
ר ע ט כ י ד
ןיא
ר ע ז ד נ וא
, ר ו ד
ט א ה
ע נייז
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ן ופ
ר ע נע י
ה פ ו ק ת
ט ר י ז י ל א ט ס י ר ק ס י וא
ןיא
ע נ ע ד נ ו פ פ מ ע ־ ף י ט
. ר ע ד י ל
27 . ר ד .
ק ר א מ
: י ק צ ע ש ז ר א ו ו ד
םילשורי
אט ילד
ןיא
ףמאק ןיא
.םוקמוא
תונורכז
ןופ
רענליוו
.אטעג
.ד נאבראפ ־סק לא פ
זיראפ 1948 . 515
.ןטייז
סע יפאר גאטאפ
ןוא
.םעפאמ
יד
ע ט ס כ ע ל ט נ י ר ג
ן וא
ןט ס י ימ מ א
ע ק יד נ פ ע ש ס י וא
ט ע ב ר א
ןגעוו
ר ע נ ל י ו ו
.א ט ע ג
טשינ
ט ק וק ע ג
ף י וא
ם ע ר
ל ט יט ר ע ט נ ו א
ם נ ופ
ך ו ב זיא
ס א ד
טשינ
ןייק
ע ק י ר ר ע ט ע פ ש
ג נ וט ע ב ר א א ב
ן ופ
,ת ו נ ור כ ז
ם גה
ר ע ד
ר ב ח מ
ט א ה
ט צ ו נ ר א פ
ע נייז
ע כ ע ל נ ע ז ר ע פ
־ ר ע ד
.ןע ג נ ור ע נ יא
ר ע
ט א ה
ר ע ב א
ם ע ד צ ו ח א
ש יט א מ ע ט ס י ס
ט ל מ א ז ע ג
ן וא
ט צ ו נ ר א פ
א
ל ל ש
ע ר ע ד נ א
ן ל א י ר ע ט א מ
ן וא
ט א ה
ף י וא
ם ע ד
ד ו ס י
ט י וב ע ג פ י וא
א
ע ט י י ר ב
־ל יש
ג נ ור ע ד
ן ופ
ע ל א
ן ט ק ע פ ס א
ן ופ
ןשידיי
ן ב ע ל
ןיא
ר ע ד
ר ע ש ט י יד
,ה פ ו ק ת
ןיא
,א ט ע ג
, ר ע ג א ל
. ד ל א ו ו
ן י י ל א א
ר ע כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג
ר ע ו ט ן ופ
ר ע ש יט ס יל א יצ א ס ־ש יט ס י נ ו יצ
ה נח מ
ט א ה ר ע ט ימ
ר ע ר ע ד נ ו ז א ב
ט י י ק מ א ז ק ר ע מ פ י ו א
ט ר ע ר ל יש ע ג
יד
ט י יק יט ע ט
ן ופ
עש יט ס יל א יצ א ס ־ש יט ס י נ ו יצ
,ן ז י יר ק
ןיא
ר ע כ ל ע ו ו
ר ע
ט א ה
ן י י ל א
ןע מ ו נע ג
ןא
ן ו ו יט ק א
. ק ל ח
ק יד נע י י ז
א
ר א ט ק א ד
ט א ה - ן י צ י ר ע מ
ר ע ך י ז
ך י וא
יונעג
ט ל ע ט ש ע ג פ א
ף י וא
יר
עש י נע י ג יה ־ר א ט י נא ס
ןע ג נ וג נ ידא ב
ן וא
ף י וא י ד
. ן ט י י ה ק נא ר ק ־א ט ע ג
ןע ז
׳מ ונ
28.
28.
. ר ד
ק ר א מ
: י ק צ ע ש ז ר א ו ו ד
ףמאק
ןראפ
טנוזעג
ןיא
אטעג
.ענליוו
גאלראפ
.״עזא״
זיראפ 1946 . 85
.ןטייז
ע ב ל ע זס א ד
ךיוא ןיא
שיזיוצנארפ
עווענעשמ
1946 . 85
)ןטייז
ןוא ןיא
ב יבא ־לת (ש יאער בעה
1946 .)
29 .א א ב ר ה ם ס ו צ ק ע ו ו ע :ר ןופ
רענליוו
.אטעג
.זיגא
עווקסאמ
1946 .
255
.ןטייז
29
ם ה ר ב א . ב
: ר ע ו ו ע ק צ ו ס
רענליוו
אטעג
1944-1941
.
.״ףוקיא״
םערייא־סאנעוב
1947 . 240
.ןטייז
:טרא ווראפ
.ןייטשנייפ