Page 151 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןאמדירפ
ס א ד
ך ו ב זיא
ר ע ד
ר ע ט ש ר ע
ו ו א ו ר פ
ן ופ א
ר ע ש י ט א מ ע ט ס י ס
ר ע ש י פ א ר ג א נא מ
ט ע ב ר א
ןגעוו
ר ע ד
רעש יד יי
ע ק נ א ז י ט ר א פ
ןיא יד
ן ט יב ע ג ר נא ר
ןשיווצ
ן ל י ו פ
ןוא
, ר נ א ל ס ו ר
וא וו
ס ע
ן ב א ה - יוו
ט נ א ק א ב
-
ט ר י ר ע פ א
יד
ע ט ס ק ר א ט ש
עש יד יי
־ יט ר א פ
.ן ד א י ר ט א ־ ר ע נ א ז
ר ע ד
, ר ב ח מ
ן י י ל א
ר ע י י ז
ןא
ר ע ו ו יט ק א
ד י ל ג ט ימ
ן ופ
ד ע ר
ר ע ק י ט ר א ד
,ע ק נא ז י ט ר א פ
ט א ה
ך א נ
ר ע ד
ג נ וא י י ר פ א ב
ט ע ד נ יר ג ע ג
יד
ע ש י ר א ט ס יה
ע י ס י מ א ק
ם י י ב
ד נ א ב ר א פ ־ ר ע נ א ז י ט ר א פ
ח ״ ח פ
) ם י צ ול ח ־ ם י ל ײ ח ־ ם י נ ז יט ר פ (
ן וא
ט א ה יז
ט ע ט י יל ע ג
ן ופ ר יא
ב י וה נא
ןיא(
ש ז ר א ל
1945 ) זיב וצ ר יא
ג נ ור י ד י ו וק י ל
ןיא(
ם י ור
1949 )
ב י ל ו צ
ם ע ר
ה ל ו ע ןייז ן ופ
ע ר יא
ר ע ט ע ב ר א ט י מ
ןייק
.ל א רש י
ס א ד
ך ו ב זיא
ןב ירש ע ג
ןפ י וא
ד ו ס י
ן ופ
ר ע ט ר ע ד נ ו ה
ת ו יב ג
,ת ור ע
, ן ט ר א פ א ר
ת ו נ ור כ ז
ן וא
ר ק א ד
,ןט נע מ
ס א ו ו
יד
ע ש י ר א ט ס יה
ע י ס י מ א ק
ם י יב
ח ״ח פ
ט א ה
,ט ל מ א ז ע ג
ן וא
ק יט י יצ ב י י ל ג
ך י וא
ןפ י וא
ד ו ס י
ן ופ יד
ע כ ע ל נ ע ז ר ע פ
ן ע ג נ ו ר א פ ר ע ד
ןוא
ן ע ג נ ו ר ע נ יא ר ע ד
ם ג ופ
. ר ב ח מ
ש ט י ווא נא גאק
ט ל ד נ א ה א ב
ם וצ
ןטש רע
ל א מ
ש יט א מ ע ט ס י ס
א
ע צ נא ג
ייר
־ע ר ע ט נ יא
ע ט נ א ס
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ן ופ
ר ע ד
ר עש יד יי
ע ק נ א ז י ט ר א פ
ןיא
, ר נ א ל ס ו ר ס י י ו ו ־ ב ר ע מ
ע יש ע ל א פ
ןוא
. ן י ל א ו ו ך ו פ צ
ס א ד
ך ו ב זיא
ר עײ ז
א
ר ע ל ו פ ט ר ע ו ו
רעײ טש וצ
וצ
ר ע ר
ע ט כ יש ע ג
ן ופ
ןשידיי
.ד נא ט ש ר ע ד י ו ו
ס ע
ט ל א ו ו
ר ע ב א
רש פ א
ך א נ
ר ע כ י י ל ג
ןע ווע ג
ן ב ע ג ו צ ס י ו ר א
ןיא
ר ע ר
ר ע ט ש ר ע
ייר יד
ע ל ע נ י ג יר א
ן ט ר א פ א ר
ןוא
ת ו יב ג
ת ו ד ע ןיא א
ר ע ב ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו ־ש יט י ר ק
,ע ב א ג ס י וא
ר ע ר י י א
א
עש יט ע ט נ יס
,ע י פ א ר ג א נ א מ
ע כ ל ע ו ו
ן א ק
ב י ל ו צ
ה מ כ
ה מ כ ו
ם ימ ע ט
ך א נ
טשינ
ןייז
גונעג
.ף י י ר
ע נ ע ר יש ר א פ
,ןס י זע ט
ס א ו ו
ןר ע ו ו
ט ל ע ט ש ע ג פ י וא
ןיא
ס עש ט י ו וא נא גא ק
, ט ע ב ר א
ןע נ יפ ע ג
ך י ז
ך א נ
ט ני יה ןיא
ר ע י י פ
ן ופ
. ע י ס ו ק ס י ד
23.
ב ק ע י
ר א ם י :ן רימ
ןלעוו
ץבעל
. . .
קראי־וינ
1949 . 316+ 8
.ןטייז
.טר ירטס ול יא
:טרא ווראפ
.רד .מ
.יקסראד וס
ר ע ר
ר ב ח מ
ט א ה ןייז
ך ו ב
ןב ירש ע ג נא
ןפ י וא
ר ו ס י
ן ופ א
,ך ו ב ג א ט
ן כ ל ע ו ו
ר ע
ט א ה
ט ר י פ ע ג
ת ע ש ב
ר ע ר
ר עש ט י יד
ע י צ א פ ו ק א
ןוא
ט א ה
ך י וא
ן ט כ א ל פ ע ג נ י י ר א
א
ש פ יה
ל ס י ב
ע נייז
ע נע ג ייא
ר ע ד י ל
ע נע ב ירש ע ג
ןיא
ר ע נע י
.ט י יצ
ס א ד
ך ו ב זיא
ן כ ב
ט ר פ ב
ק יט כ י ו ו
ר א פ
ם ע ד
ם ויד וטש ן ופ
ןעגנומיטש
ןוא
ע ש י ג א ל א כ י ס פ
ס ע י צ ק א ע ר
ןיא
ר ע ר
.ט י יצ ־ יצא נ
ס נ י ס א ר
ך ו ב זיא
ך י וא יד
ע ק יצ נ י יא
ע ק יד נ פ ע ש ס י וא
ג נ ור ע ר ל יש
ןיא
שידיי
ן ופ יד
ן ע ג נ ור יס א פ
ןיא יד
ע ש יט ל א ב
ר ע ד נ ע ל
ט ר פ ב (
ןיא ל ע ט ל א נ ד ,)
ןיא יד
,ס א ט ע ג
ן ר ע ג א ל
ןוא
. ר ע ר ל ע ו ו
א(
ע צ נא ג
ייר
ע ר ע נ ע ל ק
, ן ט ע ב ר א
ט ר פ ב
ןגעוו
,ע ט י ל
ןענייז
ט ק ו ר ד ע ג
ןיא
ןופ״
ן ט צ ע ל
,״ ןבר וח
ןע ז
2
;
ן א ר א פ
ך י וא א
ש ט ייד
ן ו ב ן ופ
ס ק א מ
: ןא מ פ י ו ק
ן ב ר ו ח
. ) ד נ א ל ט ע ל
24 ה . ע שר
: ר א י ל א מ ס
ןופ
רעקסנימ
.אטעג
עווקסאמ
1946 .
.״סעמע״
168
.ןטייז
.טר ירטס ול יא
ס א ד
ך ו ב
ט ר ע ד ל יש
ן ופ
ר ע נע ג ייא
ג נ ו ר א פ ר ע ד
יד
עש יד יי
־ י נא ג ר א ־ט נ ור ג ר ע ט נ וא
ע יצ א ז
ןיא
ר ע ק ס נ ימ
א ט ע ג
ןוא
ר ע ט ע פ ש
ס א ד
ן ב ע ל ־ ר ע נ א ז י ט ר א פ
ןיא יד
ע ק ימ ו ר א
. ר ע ד ל ע ו ו
ס א ד
ך ו ב
ט ל א ה ט נ א
א
ע פ ר א ש
ק יט י ר ק
ן ופ
ם ע ד
ט א ר נ ד י י
ן וא
ע נייז
ןע נא ג ר א
ןיא
ר ע ק ס נ ימ
.א ט ע ג
ם ור א
ע נע ד יש ר א פ
ןס י זע ט
ן ופ
ם ע ר
ך ו ב
ט א ה ך י ז
ט ל ק י ו וט נא
א
. ק י מ ע ל א פ
ך י י ל ג ר א פ
ם ע ר
ל ק י ט ר א
ן ופ
ל ש ר ע ה
ך י ור נ י יו ו
ןיא
־רא פ״
״ ס ט ר ע ו ו
ן ופ 20 ן ט ס
ץ ר ע מ
1949 .