Page 152 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

16. ז
ו נ י י
ו ל
: ט נ א מ א י ד
ןרעט נוא
.ץ יירק נעקאה
(8)
.ןלעווא נ
זיראפ
1947 . .א .ב
.אטא רע צ
214
.ןטייז
17.
ם ה ר ב א
: ץ י י ו ו
תויתוא
ןיא
.ט ולב
.ןעגנול ייצרעד
זיראפ 1948 .
.״ײנםפיוא״
272
.ןטייז
30
ן ל ע ו וא נ
ן ופ
ן ר ע ג א ל
ן וא
.ע י צ א פ ו ק א
18 י . צ ח ק
: ר ע ל ד נ ע ה נ ר א ק
ווירב ןופ
ר וטקע ל
ריפ(
ראי
־יצאנ
טפאש רעה
ןיא
.)ךיירקנארפ
זיראפ 1947 .
.״גנאגפיוא״
392
.ןטייז
19. .ח ם
ו ו א ל ע :ס
.רעמענ־המקנ
ע ידע גארט
ןיא
יירד
.ןטקא
זיראפ
1947 .
.״ײנםפיוא״
94
.ןטייז
רעש יד יי
ד נא ט ש ר ע ד י ו ו
ןיא
. ך י י ר ק נ א ר פ
20 מ . ש ה
ש ל וש ט
: ן י י
א םיוב
ןשיווצ
.תוברוח
זיראפ 1947 . 296
.ןטייז
ע ט ל מ א ז ע ג
ר ע ד י ל
ן ופ
12
,ר א י
ן ופ
1935
זיב
1947
.
ר ע ד
ר ק י ע
ר ע ב א זיא
ס א ד א
ר עש יר יל ״
ט ב י ר א ב
ן ופ יד
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ןיא
: ז י ר א פ
,ןק ע רש
,ר ע ג נ וה
ן ט ל א ה א ב ס י ו א
,ך י ז
,ה ס י פ ת
ןט ונימ
ר א פ
,ט י וט
, ז י ו ר ב פ י וא
״המ ק נ
.מ(
ש ט י ו ואר
ןיא
ך ו ב ר א י
ן ופ
ןשידיי
ט א ר ר ע ב י ב
ןיא
,ע ק י ר ע מ א
,ט״שת ׳ז
.)ט״מ
4.
, ע ט י ל
, ד נ א ל ט ע ל
ד נ א ל ס ו ר
21 ו י . ם ף ג א :ר
םוקמוא
ןופ רע ד
רעשידיי
.ענוואק
ןעכנימ 1948 .
־ראפ
ד נאב ןופ
עשיווטיל
.ןדיי
424
.ןטייז
.םע יפאר גאטאפ
:טרא ווראפ
ןבואר
ןייטשניבור
ןוא .רד .פ
.ןאמ ד ירפ
ס א ד
ך ו ב זיא
ןב ירש ע ג
ן ופ א
ר ע נ ו וא ק
,ט ס י ל א נ ר וש ז
ס א ו ו
ט א ה
ט ב ע ל ע ג
ןיא
ר ע נ ו וא ק
.א ט ע ג
ס ע זיא
טשינ
ןייק
ש יפ א ר גא יב א ט י וא
ך ו ב ג א ט
ר א נ
א
ע ש יט א מ ע ט ס י ס
,ע י פ א ר ג א נ א מ
ט ל י יט ע ג נ י יא
ןיא
יי ווצ
. ן ט פ ל ע ה
ר ע ד
ר ע ט ש ר ע
ל י יט טיג א
־ ת ו י ט ר פ ב
ע ק י ר
ע ש י ג א ל א נא ר כ
ג נ ור ע ר ל יש
ן ופ יד
ן ע ג נ ו ר יס א פ
ןיא
ע נ ו וא ק
ר ע ט נ וא
ד ע ר
ר ע ש ט י יד
.ע י צ א פ ו ק א
ןיא
ם ע ד
ןט יי ווצ
ל י יט
ט ר ע ו ו
ןב ע גע ג
א
ר ע כ ע ל ט נ י ר ג
ז י ל א נא
ן ופ יד
ע כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג
ס ע יצ וט י ט ס נ י א
ן וא ן ופ
ם ע ד
ן כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג
ן וא
־ ל ו ק
ן ל ע ר ו ט
ן ב ע ל
ןיא
ר ע נ ו וא ק
.א ט ע ג
22.
ה ש מ
: ש ט י ו ו א נ א ג א ק
ר ע ד
רעשידיי
לייטנא ןיא ר ע ד
־יטראפ
גנוגעוואב־רענאז
ןופ
.דנאלס ור־טע וואס
םיור 1948 .
ע לא רט נע צ
־םיה
עשיראט
ע יס ימאק
םייב
ד נאבראפ־רע נא זיטראפ
ח״חפ ןיא
.ע ילאט יא
403
.ןטייז
.סע יפא ר גאטאפ
1
.ע פאמ
:המ דקה
.ןאמזיפש
100
רעכיב ןיא שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
טכק