Page 153 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

חכק
ןאמדירפ
ו וא ש א ל פ
ייב(
, ) ע ק א ר ק
וא וו
ר ע זיא
ן א ר
ט ק יש ר א פ
.ןר א ו וע ג
ר ע
ט ק י ד נ ע ר א פ
ט ימ
ענייז
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ןיא
ג ר ו ב נ ע ס א ל פ
ן וא
. ו א ב א ד
ס א ד
ך ו ב זיא
ןב ירש ע ג
ר ע י י ז
, ק י ר ע ב ע ל
ט ימ
ל י פ ע ג
ן וא ט ימ א
ם ע נ י יפ
שוח
ר א פ
ע כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג
ן וא
ע ל א י צ א ס
. ן ע מ ע ל ב א ר פ
14. .י א י וק ב
י ו ו א ט :ש יר
.א ל עמ א
ףל יה ןוא
.דנאטשרעדיוו
זיראפ
1948 .
7+143
.ןטייז
.םע יפאר גאטאפ
ר ע ר
רעש יר יי
,ט ע ט י מ א ק
ס א ו ו
ט א ה ך י ז
ןע נ ופ ע ג
ף י וא
ר ע ר
סא ג
) יר= (
א ל ע מ א
36 ןיא
, ז י ר א פ
זיא
ןע ווע ג
א םש
ר ב ד י י ב יד
עש י ז י וצ נא ר פ
.ןד יי
ט ע ר נ י ר ג ע ג
ןיא
ע מ א ס
ן ע ר ב ן ופ
ר ע ר
ר עש יצ א נ
,ע י זא ווניא
ןיא
ר ע מ ו ז
1940 -
ט א ה
ר ע ר
ט ע ט י מ א ק
ר ע ט נ וא
ר ע ר זאנ ן ופ
ר ע ר
ר עש ט י יד
י י צ י ל א פ
ט ר י פ ע ג
א
עט גא ו וע ג
ט ע ב ר א
וצ
ן פ ל ע ה
ן וא
ן ט ל א ה א ב ו צ ס י ו א
עש יד יי
.ר ע ד נ י ק
יד
המש נ
ן ופ
ט ע ט י מ א ק
זיא
ןע ווע ג
ןייז
, ר ע ט י י ל
ד ו ד
, ט ר א פ פ א ר
ןע מ ע ו ו
ןע מ
ט ג ע ל פ
ןיא
ר ע ר
ע י צ א ר י פ ס נ א ק
ן פ ו ר
ר ע ד
״ק ידצ״
ר ע ד א
ר ע ר
״ק ינװ אװ ־דעמ א ל״
ןא(
ש י נע ר ע ה וצ נא
וצ יר
א ל ע מ א
36 . ) ר ע
ט א ה
ר א פ
ןייז
ת ו ר י ס מ
שפנ
ט ל א צ א ב
ןט ימ
, ן ב ע ל
ר ע ב א
ך א נ
ןייז
ט י וט ן ופ
עש ט ייד
ט נ ע ה
ט א ה י ד
ע יצ א ז י נא ג רא
ך יש מ מ
ןע ווע ג
יד
ט ע ב ר א
זיב וצ
ר ע ר
. ג נ וא י יר פ א ב
ןגעוו
א ט א
ר ע ר
ט י יק יט ע ט
ן ל י י צ ר ע ד
י י ר ד
ם י ר ב ח מ
.י(
ש ט י ו וא ב וק א י
ן וא
ייווצ
ע ר ע נ ע ל ק
ן ע ל ק י ט ר א
ן ופ
. ר ד .ע
יק ס ו וא ק נ ימ
ןוא .י
. ) ל י ב
15.
ו כ ז י
־ר ב ו .ך םוצ
קנעדנא
ןופ 14
ענעמוקעגמוא
רע זיראפ
עשידיי
.רעביירש
ט ר יטקא דער
,ארעפס
,גינעק .מ
ןייטשלוש
ןוא .ב
־עלש
.ןיװ 244
,ןטייז
רעסיורג
.טאמראפ
.סע יפארגאטאפ
גאלראפ
.״יינספיוא״
ס א ד
ך ו ב ל מ א ז
ט ל א ה ט נא
ע כ י י ר
ן ל א י ר ע ט א מ
ןגעוו
ןשידיי
ן ל ע ר ו ט ל ו ק
ן ב ע ל
ןיא
ך י י ר ק נ א ר פ
ר א פ ןוא
ת ע ש ב
ר ע ר
ר עש ט י יד
,ע י צ א פ ו ק א
ע כ ל ע ו ו
ןע ק נ ע ר ש א ב
ך י ז
ר ע ב א
ר ע ר
ר ק י ע וצ יד 14
ע נע מ וק ע ג מ וא
ר ע ב י ירש
ןוא
ר ע י י ז
. ה ב י ב ס
ץ וח א
ס ע י פ א ר ג א י ב
ן וא
ןע ג נ וצ אש פא
ן ופ יר 14
ר ע ב י ירש
ןר ע ו ו
ט ק ו ר ד ע ג
ן ג וצ ס יוא
ן ופ
ע ר ע י י ז
ןע גנופאש
ן וא
, ר ע ב י ב ג א ט
ם וצ
ל י יט
ע נע ב ירש ע ג
ןיא
ר ע ר
ט י יצ ן ופ
ה מ ח ל מ
ןוא
.ע י צ א פ ו ק א
יד
ןביוא
עט נאמרעד
ר עכ יב
ןגארט א
ןשיפארגאנאמ
ר ע דא
־איב
ןשיפארג
,ר עטקא רא כ
ר ע דא ייז
ןענייז
ןעגנולמאז
ןופ
.םירוקמ
ןעמ ראט
ר עבא
טשינ
ןעזראפ
יד
ענייש
ר וטארעט יל
עזארפ(
ןוא
)גנוטכיד
־ירשעג
ענעב ןיא
רענעי
הפוקת
ר ע דא
ךיילג
ךאנ ר ע ד
גנואיירפאב
ןופ
,רעביירש
םאוו
ןבאה
ןיילא
טכאמעגט ימ
יד
.עפארטסאטאק
יד
,עק יזאד
םוצ
ןטסערג
לייט ןופ
עש יפארגאיבאטיוא
ןט נעמעלע
קראטש
־כא לפע גכר וד
ענעט
,ןעגנופאש
ןענייז
ןא
רעק יםאלקטשרע
רוקמ וצ
ןייטשראפ
יד
,ע כא פ ע
טרפב יד
עש יגאלאכיספ
ןעגנוקריוו
ןופ יד
.תופידר־יצא נ
רימ
ןריטיצ
ןכב יד
עש יטם ירטעלעב
ןוא
עש ירעטכיד
,ןעגנורעדליש
םאוו
ןעמענ
םיוא ןיא ר ע ד
:טכיזניה