Page 154 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

100
רעכיב ןיא
שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
זכק
ן ק יט י י ז ל י פ
.ט ל א ה נ י א
י ד
ן ר א י ־ ם ו ק מ וא
זיא
ט ע מ ד יװ ע ג
ר ע ד
ר ע ט ס ע ר ג
ל י יט ן ופ
ם ע ר
, ך ו ב . ד .ה י ד
ע ט ש ר ע
804
,ןטייז
ר ע ד
טש ע ר
ןט יימ
1041-805
)
ט ל א ה ט נ א
ןע ג נ ופאש
ן וא
ן ל א י ר ע ט א מ
ןגע וו
םש ה ־ש וד יק
ןיא
ע ר ע ד נ א
ע כ ע ל ט כ יש ע ג
.ת ו פ ו ק ת
י ד
־א ט נא
ע י ג א ל
ט מ ע נ
ם ו ר א
ע ל א
ע ש יא ע פ א ר י יא
ר ע ד נ ע ל
ן וא
.ל א ר ש י ־ ץ ר א
י יב
א זא
, ן כ י יר
ן ש י ד ע פ א ל ק יצ נ ע
ם א ר ג א ר פ
ן ב א ה ך י ז
ט כ י י ל
ט נא ק ע ג
ן פ א כ נ י י ר א
ע נ ע ר יש ר א פ
־מ וא
, ן ט י י ק כ ע ל ט ק נ י פ
ט ר פ ב
ם י יב
ן צ ד י ק ד א פ
יד
ע ל ע נ י ג יר א
. ן ט ס ק ע ט
ך י וא
ד ע ר
ב י י ל ק פ א
ן ופ
ף א טש זיא
טשינ
ד ימ ת א
. ר ע ק י פ ע ר ט
ל א מ ו צ
ןע נייז
ט צ ו נע ג ס י וא
ןר א ו וע ג
־ט ייווצ
ע ק י ג נא ר
ן ל א י ר ע ט א מ
ד ע ר א
טשינ
גונעג
ש יט יר ק
ר ע ט פ י ז ע ג ב ר ו ד
.ף א טש
־ ט ס ב ל ע ז
ך ע ל ד נ ע ט ש ר א פ
ט א ה
ר ע ב א
ר ע ד
ר ע ק י ס א ל ק ט ש ר ע
ף א טש א
ןס י ור ג
ג א ו ו ר ע ב יא
ן וא
ם א ר
ך ו ב
ט א ה א
ע ס י ו ר ג
ע ד ר ע ו ו
ר א פ
ם ע ר
ר ע נ ע י י ל ־ ס ט י נש כ ר ו ד
ב י ל ו צ ןייז
־ ל י פ
ט י יק יט י יז
ן וא
ר ע ב ע ל ט כ י ז ר ע ב י א
ג נ ור יפ ור ג
ן ופ
ם ע ר
ן ק יט ל א ו וע ג
. ל א י ר ע ט א מ
ר א פ
ע כ ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
ד ע ר א
ע ש י ט ס יצ י ל ב ו פ
ן ק ע ו ו צ
ף ר א ד
,ןע מ
ק י ד נ צ ו נ א ב
ך י ז
ןט ימ
, ך ו ב
ר ע י ר פ א
ן ר י ל א ר ט נ א ק ב ר ו ד
ם ע ר
ןש יט ק א פ
, ל א י ר ע ט א מ
ט ר פ ב
, ס ע ט א ר
ן ר ע פ י צ
ן וא
. ן ע מ ע נ
3.
ע פ א ר י יא ־ ב ר ע מ
)ך י יר ק נא ר פ (
11 א . י ן
ף מ א ק
ר א פ
פ ר י י ה י י .ט
ך ובק נעדנא
טעמד יוועג
יד
עשידיי
ע ל ע נא יס ע פא ר פ
רעוט ןיא
,ך יירק נארפ
ןלא פע ג
ןיא
ףמאק
ןגעק
.םזישאפ
זיראפ 1948 .
ע לאק יד ניםרעט ניא
עשידײ
עים ימאק
ייב ר ע ד ־לא
רעניימעג
ע יצא ר ע ד ע פ נא ק
ןופ
.ט ע ברא
גאלראפ
.״ײנםפיוא״
רעשידײ
:טסקעט
282
,ןטייז
רעשיזיוצנארפ
:טסקעט
43
.ןטייז
םע יפאר גאטאפ
ןוא
.ם ע ל ימ יסקא פ
:טרא ווראפ
עשידיי
ע לאק יד ניסרעט ניא
.ע יס ימאק
ן ע ל ק י ט ר א
ן וא
ן ל א י ר ע ט א מ
ןגעוו
ף מ א ק
ן ופ
עש יר יי
ר ע ט ע ב ר א
ן גע ק
ם ע ר
ןשט ייד
,ט נ א פ ו ק א
ת ו נ ו ר כ ז
ן וא
ו ו י ר ב ן ופ
ע נ ע ס א ש ר ע ר
. ר ע ט ע ב ר א
12
ו ו י ר ב .
ן ו פ
ן ע מ א ר
ן א ל א ר
ו צ א
ן ש י ד י י
. ן א ז י ט ר א פ
זיראפ 1947 .
ןבעגעגסיורא
ךר וד א
טעט ימאק
ייב ר ע ד
עינוי
ןופ
ןשידיי
דנאטשרעדיוו
ןוא
רעקיטייזנגעק
.ף ל יה 40
.ןטייז
םע יפאר גאטאפ
ןוא
.ם ע ל ימ יסקא פ
:טרא ווראפ
יראמ
ןעמאר
.ןאלאר
ס ק ע ז
ו ו י ר ב
ן ופ
ם ע ר
ן ט מ י ר א ב
ןש יז יוצ נא ר פ
ר ע ב י יר ש
- ןיא י ד
ןר א י
1941-1940
- וצ
ה י ל א
,ך א ל א ו ו
א
ןשידיי
ר ע ט ע ב ר א
ן וא
. ר ע ט כ י ד
13. א ה ר ו ן ט ו ו ע ר ס ק :י ךיא ןיב ר ע ד
ןברק ןוא ר ע ד
.ת ודע
קרא יר ינ
1947 . 341+ p ^ x .
.םע יפאר גאטאפ
:טרא ווראפ
.קיווייל
ר ע ד
ר ב ח מ
ט ב י י ר ש א ב
יד
ת ו פ י ד ר ־ י צ א נ
ןיא
ך י י ר ק נ א ר פ
ןיא
ב י ו ה נא
ן ופ
ד ע ר
ר ע ש ט י יד
,ע י צ א פ ו ק א
יד
ן ר ע ג א ל ־ ע י צ א ר ט נ ע צ נ א ק
ןיא
ך י י ר ק נ א ר פ
ט ר פ ב (
. ) י ס נ א ר ד
ר ע
ט ל ע ט ש ך י ז
ן א ר פ א
ק י ד ת ױ ט ר פ ב
ף י וא יד
ן ר ע ג א ל
ץיווש יוא
)ם ישט נע יװש א (
ן וא