Page 155 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

7 . ר ד .
ק ח צ י
: ן י ו ו ע ל
ןברוח
.עפאר ייא
קרא ירינ
1948 , 290
,ןטייז
.םע יפאר גאטאפ
ס א ר
ך ו ב
ט מ ע נ
ם ור א א ייר
ן ע ל ק י ט ר א
ןוא
ןע י י ס ע
ע נע ב ירש ע ג
ר ע ר
ר ק י ע
ןיא יד
. ן ר א י ־ ה מ ח ל מ
א
ל י יט ן ופ ייז
ן ע ל ר נ א ה א ב
י ד
ט ע ב ר א
ן וא
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ן ופ
ר ע ד
.ע יצ ק א ־ ס ג נ וט ע ר
ע ק י נ י יא
ן ע י יס ע
ןענייז
ט ע מ ד י ו וע ג
ע ט נ א ק א ב
עש יד יי־ש יל י ופ
, ן ט י י ק כ ע ל נ ע ז ר ע פ
ע נ ע מ וק ע ג מ וא
ןיא
.ם ונה יג־ יצא נ
8ט .
י נ א א
: ס ק ו פ
א
גנורעדנאוו
רעב יא
עטר יפ וקא
.ןטיבעג
פ״צ ןופ
עשיליופ
ןדיי
ןיא
.עניטנעגרא
סערײא־םאנעוב
1947 . 263
,ןטייז
-אטאפ
.םע יפאר ג
ע ק יר נע נ א פש
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ן ופ
ר ע ר
ר ע ק י ר א י ג נא ל
ן י ר ע ט ע ב ר א ט י מ
ן ופ
ר עש זד א ל ״
״ ט א ל ב ס ק ל א פ
ןוא
.ש לע זע ג
: ן י ר ע וט
ןיא
ש ח א ל
ןיא יד
ע ט ש ר ע
־ ה מ ח ל מ
,געט
ס א ד
ן ע ל ג ומ ש ר ע ב יר א
ם ע ד
ך י יט
, ןא ס
ס א ד
ן ב ע ל ןיא
ש יט ע ו וא ס
ו וא ו ו ל
ט ר פ ב (
יד
ר ע ג ר ע ב מ ע ל
ר ע ב י ירש
. ) ה ח פ ש מ
ר ע ר
ר ע ט ס ע ר ג
ל י יט ן ופ
ך ו ב זיא
ר ע ב א ־עג
ט ע מ ד י ו ו
י ד
ן ע ג נ ור יס א פ
ןיא
ץ י ווא נר עש ט
, )ע נ י ו וא ק ו ב (
וא וו
יד
ן יר ע ב י ירש
ט א ה
ט ב ע ל ע ג כ ר ו ד
ן וא
ט ק יט י י ו ו ע ג כ ר וד
יד
עש י נע מ ור
ת ו פ י ד ר ך ד ײ
טניז
ר ע מ ו ז
1941 זיב
ר ע ר
. ג נ וא י יר פ א ב
ן ט כ א ל פ ע ג נ י י ר א
ןיא ר יא
ך ו ב ג א ט
ן ופ
ר ע נע י
ט י יצ
ןענייז
ן ט כ י ר א ב
ןגעוו
י ד
ע כ ע ל ר ע ד י וש
, ס ע י צ ק א ך ד י י
ע ט ר י פ ע ג כ ר ו ד
ך ר ו ד יד
ןשט ייד
ןיא יד
־ת ונכש
ע ק י ר
עש יצ יל א ג
ך ע ל ע ט ע ט ש
ו וע ס א ק (
. ) . א
9. . ז
: ש ט י ו ו א ל א ג ע ס
עטנערבעג
.טירט
ןקורדנייא
ןוא
־רעביא
ןעגנובעל
ןופ א
פ ״צ - .גנורעד נא וו־ם יט ילפ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
־נעגרא
.עניט
סאנעוב
סערייא
1947 . 246
.ןטייז
ר ע ר
, ר ע ט מ י ר א ב
טשינ
ג נא ל
ר ע נ ע ב ר א ט ש ר א פ
ר ע ט כ י ד
טיג
זד נ וא א
־ט ס נ יק
ש י ר ע ל
ן ק י ט ר ע ו ו כ י ו ה
ןוא
ש י ג א ל א כ י ס פ
ן ט פ י ט ר א פ
ט כ י ר א ב
ן ופ
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ן וא
ןעגנומ יטש
ןיא
ר ע ר
ק י נא פ
ן ופ יד
ע טש ר ע
, ג ע ט ־ ה מ ח ל מ
ם ע ר
ן ד ל י ו ו
ןגאי
ןוא
־ט נא
, ן פ י ו ל
ן וא ן ופ ןייז
ט ל א ה פ י ו א
ןיא
ש יט ע ו וא ס
. ע ט י ל
10.
ש ו ד י ק
.ם ש ה א
גנולמאז
,ע נעב ילקעג
טפא
עטצר יקע ג
,ןטכ יראב
,ווירב
,םעק ינארכ
,תואווצ
,ןטפירשפיוא
,םעד נעגעל
,ר ע ד יל
־רעד
,ןעגנולייצ
עש יטאמארד
,םענעצס
,ןעייסע
םאוו
ןלאמ םיוא
תריסמ שפנ
ןיא
ערעזדנוא
ןוא ךיוא ןיא
ע ק ידר ע יר פ
.ןטייצ
ט ר יט ק א דע ר
ןוא
טלמא זעג
ןופ .ש
.רעגינ
ןבעגעגסיורא
ןופ
סיאול
דעמ א ל
דנאפ
ךר וד
,״אקיצ״
ױינ
קרא י
.ז״שת 1116
.ןטייז
:טרא ווראפ
ע יצק א דע ר
ןופ
םיאול
ד ע מ א ל
.ד נאפ
יד
ע ק י ז א ד
ע ט נא ז א פ מ יא
ג נ ול מ א ז
זיא יד
,ע ט ס ע ר ג
ס א ו ו
זיא
ל ל כ ב
ןע נ יש ר ע ד
ןגעוו
ר ע ר
ה פ ו ק ת ך ב ר ו ח
ןוא זיא א
רע י י ז
ע ל ו פ ט ר ע ו ו
ע י ט א מ א ט ס ע ר כ
ט ימ א
, ן כ י י ר
וכק
ןאמדירפ