Page 156 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

100
רעכיב ןיא שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
הבק
ע ט י י ר ב
ס ע יד וט ש
ן ופ
ר ע ד
ר ע ש ט י יד
ר ע כ ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
ן וא
ר ע ש יט ימ ע ס יט נא
־ ע ט י ל
ר ו ט א ר
ן וא
ןפ י וא
ך מ ס ן ופ
ר א ג
ע ק יט ב י ו ו
ע ש י ל א ו ו י כ ר א
.ם י ר ו ק מ
ןייז
ך ו ב זיא
ןע ווע ג
א
ע י צ א ל ע ו ו ע ר
ן וא
ט א ה
ן פ ו ר ע ג ס י ו ר א
א םי ן ופ
ס ע י ז נ ע צ ע ר
ן וא
ן פ ו ר פ א
ר ע ד (
ב ו ר
ן ופ ייז
ט ר ע ו ו
ט ר י ט יצ
ר ד ס כ
ןיא יד
.)״ת וע יד י־אװײ ״
ךײ ר נײ װ
ט ר ע ד ל יש
יד
־ ינא גרא
ע י צ א ז
ן וא
ג נ ול ק י ו וט נא
ן ופ
ר ע ר
ר עש יצ א נ
,״ט פאש נס יװ ךדײ ״
י ד
ל א ר ן ופ יד
־אדוי״
״עש יטס יא
ןט וט יט ס נ יא
ןיא
ר ע ר
ר ע ש י ט ע ר א ע ט
ג נ ור נ יר גא ב
ן וא
ג נ וט י יר ג וצ
ן ופ י ד
,ת וט י ח ש ך ד י י
ם ע ד
ק ל ח ן ופ
ע ר ע ד נ א
עש ט י יד
ן ג יי ו וצ ־סט פאש נס יו ו
לש מ ל (
) ן י צ י ד ע מ
ן יא י ד
ס נ כ ע ר ב ר א פ
י ב ג ל יד
ס א ד - . ן ד י י
ך ו ב זיא
ןע נ יש ר ע ד
ך י וא ן יא
,ש יל גנע
ק ר א י ־ ו י נ
1946 ,
.״אװײ״
5. פ ר י ד ע ז ר ו ב ב :ל ענ .דנו
ןעגנונעכייצראפ
ןופ א
הט ילפ .
־סאנעוב
סער ייא
170,1947
,ןטייז
טימ
.םע יפאר גאטאפ
לא רט נעצ
ד נא ברא פ
ןופ
עש יליופ
ןדיי ןיא
.עניטנעגרא
ן א ר א פ
ק ינייוו
, ר ע כ י ב
ס א ו ו
ן ל א ז
ןיא א זא
ר ע ט ר י ס נ ע ד נ א ק
ר ע ש י ר ע ל י י צ ר ע ד
ע ז א ר פ
ן ק ע ד
א זא
ן ס י ור ג
חטש יוו י ד
ת ו נ ו ר כ ז
ן ופ
ע ד י ר פ
. ל ב ב ו ר ז
יד
ן יר ע ב י יר ש
זיא ן יא
ב י ו ה נ א
ה מ ח ל מ
( 1939 )
ק ע ו ו א ן ופ
עש רא ו ו
ן וא
ך א נ
ע ג נ א ל
ן וא
ע ש י ט א מ א ר ד
ןש ינע ל גא וו
ך י ז
ן ג א ל ש ר ע ד
ר ע ב י א
, ק א ט ס י ל א י ב
, ג ר ע ב מ ע ל
ש יט ע ו וא ס
,ע יצ י ל א ג
, י י מ א ל א ק
,ע ט י ל
,ע נל י ו ו
,ע ג יר
,ם ל א ה ק א ט ש
, ע מ ל א מ
, ן ע ג א ה נ ע פ א ק
,ם א ד ר ע ט ש מ א
, ל ע ס י ר ב
, ז י ר א פ
ם וצ
ן פ א ה ־ ה ל צ ה
ל י ע ס ר א מ
ן וא ן ופ
ט ר א ד
ן ייק
י ו ו - . ה פ י ח
ע ל א
ס ע ב א ג ס י וא
ן ופ
פ ״צ ן ופ
ע ש י ל י ופ
ןד יי
ןיא
ע נ יט נע ג ר א
זיא
ס א ד
ך ו ב
ס י ו ר א ןיא א
, ן ל ופ ק א מ ש ע ג
ןש יט ע ט ס ע
.ש ו ב ל
6 ד י ל .
ר ע ן ו פ י ד
ם א ט ע ג
ן ו א
. ן ט ע צ א ק
ןטסקעט
ןוא
־אלעמ
.םע יד
:טלמא זעג
,יקס ניתעש טאק
:ט ר יט ק א דער
.קיווייל
.אק יצ
קראיױינ
1948 . 435+
x x x x ix
ןטייז
ןוא
.םע יפאר גאטאפ
־רעשטאק
:יקסניג
ןעגנוקרעמאב
ןופ
.ר ע למ א ז
:קיווייל
םאד
ק לא פ
טגניז
.ק יבייא
טניז
ר ע ר
ג נ וא י י ר פ א ב
ןע נייז
ס י ו ר א
א
ע צ נא ג
י יר
ןע ג נ ול מ א ז
ן ופ
־א ט ע ג
ן וא
, ר ע ר י ל ־ ט ע צ א ק
ע ר ע ס ע ב
ן וא
,ע ר ע ג ר ע
ר ע ב א יד
יק ס נ י ג ר ע ש ט א ק ־ ק י ו ו י יל
ג נ ול מ א ז
ט ע ו ו
ר ע כ י ז
ג נ א ל
ך א נ
ן ב י י ל ב
ס א ד
ע ש י ס א ל ק
ק ר ע ו ו
ף י וא
ם ע ר
.ט י ב ע ג
יד
ג נ ול מ א ז
זיא
ק י ט ל י ג ר ע ט ס ו מ
ןיא
ר ע ר ע י
.ט כ י ז נ יה
ר ע ר
ב י י ל ק ו צ
ן ופ
ל א י ר ע ט א מ
זיא א
ר ע כ י י ר
ן וא
. ר ע ק י ט ל ע פ ג ר א ז
יד
ע נ ע ב י ל ק ע ג ס י ו א
ב ו ר ק 250
ר ע ד י ל
ן ק ע ד יד
ע צ נא ג
־ ס ק ל א פ
ג נ ופאש ן יא
ש ידיי
ןיא
ם ע ר
־ ל ט ימ
ןוא
ןש יא ע פ א ר י יא ־ ח ר זמ
חטש
ן א ר א פ (
ך י וא
ע כ ע ל ט ע
ן ע ג נ ו צ ע ז ר ע ב יא
ן ופ
ע ק י כ א ר פ ש ר ע ר נ א
,ןע גנ ופאש
ט ר פ ב
ן ופ
. )ש י ל י ו פ
י ד
ר ע ד י ל
ןע נייז
ן ע ז ר א פ
ט ימ
ע ט ע ב ר א א ב ־ ט פ א ה נ ס י ו ו ע ג
ןצ יט א נ
ן וא
. ן ע ג נ ו ר ע ל ק ר ע ד
א
ר ע ס י ו ר ג
וט פ י וא
ןע נייז
י ד
,ןט א נ־ק י זומ
ס א ו ו
ןע מ ע נ
ם ו ר א
ר ע מ יוו 90
. ר ע ד י ל
ב י ל ו צ
א ט א י ד
ע ל א
ת ו ל ע מ
ט א ה יד
ג נ ול מ א ז
ןא
ן ר א ב צ ע ש מ וא
ט ר ע ו ו
י יס
ר א פ
, ר ע ר ע ל
,ר ע ר יפ ט נ ג ו י
ן ר א ט א ז י נא ג ר א
ן ופ
,ןע ג נ ור ע י יפ
ר ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
יוו
ך י וא
ר א פ
ם ע ר
ר ע ס י נ ע ג ־ ט ס נ ו ק
ן וא
ןט וש פ
.ר ע נ ע י י ל
י ד
ע כ ע ל ר ע ס י ו א
ג נ וט א טש ס יוא
ם נ ופ
ך ו ב
זיא א
ג נ ו כ י י ר ג ר ע ד
ןיא
ר ע ז ד נ וא
ג א ל ר א פ
ן וא
. ק ו ר ד
ס ע
ט ר ע ט ש
, ר ע ב א
ס א ו ו
ן יא
א זא
ע ב א ג ס י ו א ־ ט כ א ר פ
ןע נייז
י ד
ע ש י פ א ר ג א ט א פ
ן ל א י ר ע ט א מ
ס י ו ר א
יוזא
. ס א ל ב