Page 157 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

יכ ק
ןאמדירפ
יד
ן ל א י ר ע ט א מ
ןוא
ן ט ע ב ר א
ןיא
ןופ״
ן ט צ ע ל
״ ןב ר וח
ן ע מ ע נ
ם ו ר א
ר ע ד
ר ק י ע
יד
ע ט כ יש ע ג
ן ופ
ןש יל י ופ
ן וא
ןש יווט יל
.ם וט נ ד י י
ן א ר א פ
ך י וא
ע נ ל צ נ י יא
ן ט ע ב ר א
ןגעוו
ע ר ע ד נ א
, ר ע ד נ ע ל
ל ש מ ל
,ד נא לש ט י יד
,ןרא ג נ וא
,ע י נע מ ור
, ד נ א ל ט ע ל
,ע י נ א ט ס ע
, ר נ א ל ס ו ר ס י י ו ו
. ד נ א ל נ כ י ר ג
ע ב ע ל ט ע
ן ט פ ע ה
ןענייז
ט ר י ר ט נ ע צ נ א ק
□ ור א א
־ נ ו זא ב
ר ע ר ע ד
; ע מ ע ט
לש מ ל
ט פ ע ה 5
ט ל ד נ א ה א ב
ם ע ד
ש ר א מ ־ ר ע ל ט ע צ א ק ״
ןייק
״ ל א ר יט
ןופ (
י ד
עש ט ייד
ן ט ע צ א ק
ב ר ע
ס ד נ א ל ש ט י יד
, ) ה ל פ מ
ט פ ע ה
8 -7
ם ע ר
ןב ר וח ״
״עט יל
ך י וא (
זײװ לײ ט
ט פ ע ה
9 ןוא 10 . ) יד
ט פ ירש ט י יצ
זיא
ןע ווע ג
ן ב ע ג ע ג ס י ו ר א
ט ימ
ר ע ק י ט ל ע פ ג ר א ז
ט י יק יונע ג
ןוא
ר ע ט פ א ה נ ס י ו ו ע ג
,ט י י ק כ ע ל ט ק נ י פ
ןיא א
,םע נייש
ןש יט ע ט ס ע
.ש וב ל
יז זיא
ב י ל ו צ
ר ע ד
ט י יק יט י י ז ל יפ
ן ופ ר יא
ט ל א ה נ יא
יד
־ט ל א ה נ יא
ע ט ס כ י י ר
ן וא
ע ט ס ק י גא ו ו
ע ש י ד א י ר ע פ
ע ב א ג ס י וא
ן ופ
ם ע ר
.ןימ
3
ר ע ט ע ל ב .
ר א פ
ע ט כ י ש ע ג
.)טפ ירשרא ילטרעפ(
רעשידיי
־םיה
רעשיראט
טוטיטסניא
םייב ק״צ ןופ יד ןדיי ןיא
.ןליופ
דנאב 1, ׳מונ 1 ןוא
2, 1948 , 208 ןוא
X 1 1 ,140
ןטייז
רעמ(
טשינ
.)סיורא
.ד ע ר
:עיגעלאק
,ךאבנעזייא
,לאט נעמ ולב
,רעברע ג
,קנורט .י
.שימרעק
יד
ט פ ירש ט י יצ
זיא
ט ע מ ד י ו וע ג
ע ב ע ל ט פ א ש נ ס י ו ו
ןע ג נ וש רא פ
ר ע ב י א
ר ע ד ־עג
עט כ יש ן ופ יד
ןד יי
ןיא
ן ל י ו פ
ןיא״
ן ט ס ט י י ר ב
ןיז ן ופ
.״טרא וו
ןיא
ר ע ד
ןת מ א
ןענייז
ע ל א
ן ט ע ב ר א
ןיא יד
ייווצ
ע ט ש ר ע
ע נע נ יש ר ע ר
ן ר ע מ ו נ
ט ע מ ד י ו וע ג
ך ע ל ס י ל ש ס י ו א
ד ע ר
. ה פ ו ק ת ך ב ר ו ח
ײװצ
ע כ ע ל ר י פ ס י ו א
ן ע ל ק י ט ר א
ן ופ .א
ך א ב נ ע ז י י א
.א(
) ך א ב
ן ר ימ ר א פ נ יא
ןגעוו
י ד
ן ל א י ר ע ט א מ
ןוא
ןע ג נוש רא פ
ן ופ
ם ע ר
ןש י ר ר ע ר ע ט נ וא
־אטע ג
ו ו י כ ר א
ןיא
.עש רא ו ו
ך ע ל ט נ י י ו וע גמ וא
ק יט כ י ו ו
ןוא
ט נא ס ע ר ע ט נ י א
זיב
ר א ג
ןענייז
יד
ןצ יט א נ
ן ופ
ם ע ר
ש ור ק
. ר ד .ע
ם ו ל ב ל ע ג נ י ר
ןיא
ר ע ו וע ש ר א ו ו
א ט ע ג
ןיא יד
ןר א י
1942-1941
;
ר ע ד י י ל
ט א ה
ר ע ב א יד
ע י צ ק א ר ע ר
ןע נ ופ ע ג
ר א פ
ק יט י ונ
וצ
ןב ע ג
ז י ו ל ב
ע ט ל י י ו וע ג
ן ג וצ ס יוא
ן ופ
ס מ ו ל ב ל ע ג נ י ר
ך ו ב ג א ט
ןוא
טגא ז
וצ א
ע ק י ד נ ע ט ש ל ו פ
־ס יוא
ע ב א ג
ף י וא
. ר ע ט ע פ ש
א
ע ב ע ל ט נ י ר ג
ע יד וטש
ןגעוו
עש ידיי
ן ר ע ג א ל ־ ס ט ע ב ר א
ןיא
״ואגעטראװ״
ט ק ו ר ד
.ק נ ו ר ט
ץ וח א
ם ע ר
ןענייז
ן א ר א פ
ך א נ
ן ע ל ק י ט ר א
ןגעוו
ש ח א ל
.א( .וו
, ) י וס א י
ע ק א ר ק
.ד (
,)ןייטש טא גא
עש י ל י ופ
ע י צ א ר ק א מ ע ד
ןוא
ד ע ר
רעש יד יי
ר נא טש פ י וא
ןיא
עש רא וו
.ר (
) ר ע ב ר ע ג
ןוא
ע כ ע ל ט ע
.ס ע י ז נ ע צ ע ר
ן ופ
ם ע ר
ן ב י יר
ו ו י כ ר א
ן ר ע ו ו
ט ק ו ר ד ע ג ר ע ב י א
ר א ג
ע ט נא ס ע ר ע ט נ י א
, ן ע ל ק י ט ר א
ס מ ו ד נ א ר א מ ע מ
ןוא
ו ו י ר ב
ן ופ
ם יש ור ק ־ ר ע ב י ירש
ל ל ה (
, ן יל ט י יצ
, ןר א ה נ י יא
, י ק צ י נ פ ו ט ס
, ר ע ד נ י ל
ב ר ה .ש
ן ו פ - . ) ד נ א ב ר ע ב ו ה
ע ל א
ן ע ל ק י ט ר א
ן ר ע ו ו
ט כ א ר ב ע ג
ם י ר ו צ י ק
ןיא
ש יל י ופ
ן וא
.ש יל גנע
2
ע נ י י מ ע ג ל א .
ר ו ט א ר ע ט י ל
4
ס ק א מ .
: ך י י ר נ י י ו ו
סרע לט יה
.ןראסעפא ר פ
ר ע ד קלח ןופ ר ע ד
רעשטייד
טפאשנסיוו
ןיא
םדנאלשטייד
ןכע ר ב ר א פ
ןגעק
ןשידיי
.ק לא פ
,אוויי
קראי־וינ
326,1947
.ןטייז
. ר ד
ך י יר נ י י ו ו
ט א ה ןייז
ע כ ע ל ט נ י ר ג
ט ע ב ר א
ןב ירש ע ג
ןפ י וא
ד ו ס י
ן ופ
ר ע י י ז