Page 158 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

: ןל ייטפארעט נוא
5)א
עניימעגלא
;ק יטאמעט
5ב ויב 05
ענלצנייא
;ת ול יהק
6)
.ןרעגאל־ע יצארט נעצ נאק
ל י יטפא
7
טמענ
ם ת א
ןקורדנייא
ןוא
ס ע יצא ו ור עסבא
ןופ
רעביירש
ןוא
,רעלטס ניק
סאוו
ןבאה
טכ וזאב
יד
תיראש
ה ט יל פ ה
ןכאנ
.ןברוח
ןט פ יר ש ט י יצ
1.
ב ־ א ו ו י י
ל ע ט ע .ר
דנאב 30, ׳מונ 1 ןוא 2,
קרא יר ינ
160,1947
ןוא 168
.ןטייז
ר א ט ק א ד ע ר
.ךיירנייוו
י ד
ע ד י י ב
ן ט פ ע ה
ןענייז
ט ע מ ד י ו וע ג
ל ע י צ ע פ ס
יד
ןר א יד כ וק מ וא
ן וא
ן ע מ ע נ
ם ו ר א
א
ע צ נא ג
י יר
, ן ע ל ק י ט ר א
ן ר א ו מ ע מ
ן וא
ת ו י ב ג
,ת ו ר ע
ר ע ר
ר ק י ע ן ופ
עש יר יי־ש יל י ופ
ס א ט ע ג
ן וא
. ן ר ע ג א ל
ן א ר א פ
ך י וא
ע ש י פ א ר ג א י ל ב י ב
, ן ע ל ק י ט ר א
ס ע י ז נ ע צ ע ר
ן וא
ן ט כ י ר א ב
ןגע וו
ר ע ר
ט ע ב ר א
ן ופ יד
עש יד יי
ע ש י ר א ט ס יה
ס ע י ס י מ א ק
ן יא
.ע פ א ר י י א
ץ וח א יד
ע ק י ז א ד
ייווצ
ן ר ע מ ו נ ־ ל א י צ ע פ ס
ןענייז
ןיא
ע ר ע ד נ א
ן ר ע מ ו נ
״ ר ע ט ע ל ב ־אװ ײ ״
טניז
1940
ר ד ס ב
ט ק ו ר ד ע ג
ןר א ו וע ג
ן ע ל ק י ט ר א
ן וא
ס ע י ז נ ע צ ע ר
ןגעוו
ם ע ר
, ן ב ר ו ח
ב ׳׳צ .ש
ס נ א ס ל ע ד נ ע מ
ן ע ל ק י ט ר א
ןגעוו
,עש רא ו ו
. ר ד .ע
ס מ ו ל ב ל ע ג נ י ר
ה״ע
ט כ י ר א ב
ןגעוו
ר ע ר
ט ע ב ר א ־ ר ו ט ל ו ק
ןיא
א ט ע ג
.א .זא .וו
2 ן ו פ .
ן ט צ ע ל
. ן ב ר ו ח
טפירשטייצ
ראפ
עטכישעג
ןופ
ןשידיי
ןב ע ל
ןתעב
.םישזער־יצאנ
ןבעגעגסיורא
ןופ ר ע ד
ר ע לא רט נע צ
רעש יראטס יה
ע יס ימאק
םייב ק״צ ןופ יד
עט יירפא ב
ןדיי ןיא ר ע ד
רע נאק ירעמא
.ענאו
:רא ט ק א ד ע ר
.ןאלפאק
׳מונ 10-1 .
.ןעכנימ
טסוגיוא
1946 זיב
ר ע ב מ ע צ ע ד
1948 . טימ ׳מונ 10 זיא יד
עבאגסיוא
ןסאלשעגפא
,ןראוועג
תויה יוו יד
.רט נעצ
.טס יה
ע יס ימאק
ןיא
ןראוועג
טזיילעגפיוא
ןוא
ער יא
ןוויכרא
טר יפע גרעב ירא
ןייק
,לארשי
וצ די״
.״םשו
ןיא יד 10
ן ר ע מ ו נ
ןופ״
ן ט צ ע ל
״ ןב ר וח
זיא
ן ב י ל ק ע ג נ ע מ א ז ו צ
א
ע ק יט ל א ו וע ג
ע פש ן ופ
. ן ל א י ר ע ט א מ
ם ע ר
ן ט ס ע ר ג
ץ א ל פ
ן ע מ ע נ ר א פ
ר ע ב י א
90
ת ו יב ג
ת ו ד ע ן וא
.ת ו נ ו ר כ ז
ןיא
ע ל א
ן ר ע מ ו נ
ןעגייז
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ר ד ס כ
־אטע ג
ןוא
ר ע ר י ל ־ ט ע צ א ק
ןוא
ר ע ר ל י ב
ן ופ
ם ע ר
ו ו י כ ר א
ן ופ
ר ע ר
. ר ט נ ע צ
. ר א ט ס י ה
.מ א ק ׳
ק יר נ ב י יה נא
ן ופ
׳מ ונ
3
ך י וא
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ר ־ ר ע ר נ י ק
ע ניימ״(
ן ע ג נ ו ב ע ל ר ע ב י א
ת ע ב
ר ע ר
. ) ״ ה מ ח ל מ
ס ע
ןע נייז
ך י וא
ט ק ו ר ד ע ג
ן ר א ו וע ג
א ך ס
ע ל ו פ ט ר ע ו ו
ן ל א י ר ע ט א מ
ןגעוו
ןשיריי
־ ק ל א פ
ר א ל ןיא
ר ע ר
ט י יצ ־ יצ א נ
ן וא
ע כ ע ל ט ע
ע ש י ר א ט ס יה
ע ש יפ א ר גא נא מ
. ן ט ע ב ר א
ןיא
א
ר ע ל ע י צ ע פ ס
ג ג ול י יט פ א
ן ר ע ו ו
ט ק ו ר ד ע ג
ן ט א ט ס א ט א פ
ן ופ
ע ק יט כ י ו ו
ן ט נ ע מ וק א ד
ן ופ
. ר ט נ ע צ
. ר א ט ס י ה
. ו ו י כ ר א ־ .מ א ק
ןיא
ע ל א
ן ר ע מ ו ג
ט ר ע ו ו
ר ד ס כ
ט ר י פ ע ג
יד
ע י פ א ר ג א י ל ב י ב
ן ופ
ן ע ל ק י ט ר א
ןיא
ר ע ר
ר עש יד יי
ע ס ע ר פ
ןיא
,ד נא לש ט י יד
ס א ו ו
ן ע ל ר נ א ה א ב
יד
.ט י יצ ־ יצ א נ
ןיא
ןר ע י
ר ע מ ו נ
זיא
ן א ר א פ
ך י וא יד
ע ק י ד נ פ י ו ל
ק י נ א ר כ
ן וא
ן ט כ י ר א ב ־ ס ט י י ק י ט ע ט
ן ופ
ר ע ר
. ר ט נ ע צ
. ר א ט ס י ה
. מ א ק
100
רעכיב ןיא שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
גכק