Page 159 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

100
רעכיב ןיא שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
פ י ל י פ
ן א מ ד י ר פ
י*ך
ר וטארעט יל
ןגעוו
םעד
ןשידיי
ןברוח ןיא יד
ןראי
1945-1939
זיא םייב
ןקיטנייה
גאט
ןםקאװעגםיוא
וצ א
רעסיורג
ע יציזאפ
ןיא
רעזדנוא
.ע יפארגא ילב יב
יד
גנולמאז
ןופ
עש יפארגא ילביב
,ןלא ירעטאמ
עכלע ו ו
רימ
ןבאה
ןבילקעגפיונוצ
ךשמב ןופ א
ק יסעמס ינט לעהרא פ
רעצר וק
טייצ
ןגעוו
אטא רע ד
רעשיגארט
,ק יטאמעט
טכ ייר גרעד
ןיוש זיב
5,000
;ןסנייא יד
עק יזאד
רעפ יצ
טמענ
םורא
,רעכ יב
ןרושארב
ןוא
ערעק יטכ יוו
ןעלק יטרא
ןיא יד
.ןטפירשטייצ
טשינ
טנכערעגניירא
ןענייז
ר עבא ןיא
רע ד
רעקיזאד
לא צ
,ןעלקיטרא־סגנוטייצ
םאװ
רעײז
לא צ זיא ןא א
.רועיש יד
עק יזאד
,ר וטארעט יל
סאוו
טביירשאב
יד
עפא רטסאטא ק
ןוא
זיא ךאנ טייוו
טשינ
דנאטשמיא
ןפעשוצםיוא
םעד םי ןופ
עשידיי
תורצ
ןיא ןמה םעד
סנטייווצ
ז יא - ןט ײ צ
ןענאטשטנא
,םוטעמוא
ואוו
ןדיי
ןעניואוו
ר ע דא ואוו
ענעראוועג־לוצינ
תונברק־יצאנ
ןבאה
ןענופעג
א
:טלקמ־םוקמ
רע ד בור ןיא
טק ורדעג
ןראוועג
ןיא
,עק ירעמא
,לארשי־ץרא
,ןליופ
,דנאלשט ייד
,ךיירקנארפ
,עניטנעגרא
,ןראגנוא
,עינעמור
,ד נאלאה
,ד נאלס ור
,ע ילאט יא
,ץייווש
דנאלגנע
.א .א .וו
ןבירשעג
ןענייז
ייז ןיא
םיעבש
;תונושל
רע ד בור זיא
ר עבא
ט כ ע ל ט נפ ע ר א פ
ןראוועג
ןיא
,שידיי
,ש יאערבעה
שילגנע
ןוא
.שיליופ
םע
ןלעפ ךיוא טשינ
םיוא ץיק
ר ע כ יב
ןיא
,שיזיוצנארפ
,שטייד
,שינעמור
,שיראגנוא
שיסור .א .א .וו
םע זיא
טשינ
אד םאד
ן י א - ט ר א
א
רעצר וק
רעש יפארגא ילב יב
ן ד י יר וצ מ ור א -ט כ י זר ע ב יא
םעד
תוהמ ןוא יד
תוביס ןופ ר ע ד
גנולקיווטנא
ןופ רע ד
רעקיזאד
רעקירע יורט
ןוא יוזא
,רעכ ייר
רעיינ
רעש ירארעט יל
.גנוניישרעד
םאוו
רימ
ןענייז
אד
טציא
,ןסיוא זיא
זיולב וצ
ןע נעקאב
םעד
רענעייל
טימ
ע נ ע ב י ל ק ע ג
ק ר ע ו ו
ןיא
.שידיי
ידכ
רעזדנוא
טכ יזרעב יא
לא ז
ןייז םאוו
רעמ
ראלק ןוא
,שיטקארפ
ןבאה רימ יד
המישר־רעכיב
טרדםעגםיוא
טיול
עק ידנגלאפ
:ןפיצנירפ
1)
־טייצ
;ןטפירש 2)
רעניימעגלא
,לייט
ר ע כלע וו
טמענ
םורא
,רע כ יב
םאוו
רעייז
ק יטאמעט
זיא עגונ טשינ
זיולב ןייא
;דנאל
3)
ר וטארעט יל
ןגעוו
ברעמ
;עפאר ייא
4)
,עט יל
ד נא לט ע ל
ןוא
;דנאלס ור
5
ט י מ - ן ל י ו פ )
סקע ז
ב כ ק