Page 161 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

כ ק
ט ס נ ר ע
ןשיװצ
יד ײנ
ענענישרעד
ר ע כ יב
טימ
ןעגנולײצרעד
ןענײו
יד
:עטסק יטכיװ
ןיא״
,״ביוהנא
גװלמאו
ןופ
ןע גנולײצדעד
םנופ
ןקידי״א
.ןב ע ל
־טנא
:טלאה ןופ״ חתפ
הוקת ױב
ערעש זדעט
”,
ןעגנורעניארע
ןופ ד וד ןב
;ןױרוג
ר ע ד ,
,"רא כא ג
גנולײצרעד
ןופ .מ
ײקסנאקליװ
יד״
לוש־רעדניק
ןיא
ר פ כ
רובת ” ןופ
הד וה י
;ירעי
רעד״
פמוז
ןיא
״לאט־הלוח
ןופ
ר ב ע
,ינדה ןוא
ןיא,,
דלא וו
ןופ
"הרדח
ןופ ד וד
.ץיבונועמש
יד
גנולמאז
זיא
־עגפיונוצ
טלעטש
ןראוועג
ךר וד .מ .ה ןוא ויא
ןבעגעגטיורא
ןראוועג
ןופ
ר ע ד
.״ת ורדתטה״־רעטעברא
, ד ר ע ״
גנולמאז
ןופ
ןעגנול ייצרעד
ןוא
ר ע ד ל יב
ןופ
ןקידי״א
; ןב ע ל
:טלאהט נא
רעד״ס נײטש נעכײר
;״גנאפנא
ר זע ילא
טילאמש א״
;״הלחנ
לאומש
סנייד
א ד ״
ןלעװ
;"ןעיוב
המלש
סא יבל
ן ײ א ,
;"גאט .ש
ןע מ ,ם מ ולש
טײז
."טכאנייב
ךיוא יד
עק יואד
גנולמאז
ויא
ןבעגעגסיורא
ןראוועג
ןופ
ר ע ד
״תורדתסה״
ןיא
.ביבא־לת
לארשי״
ןיא
ג נ ולמ א ז -״ףמ א ק
ןופ
ןעגנורעדליש
ןוא
ןש ואטראפער
ןופ ר ע ד
רעשיבארא־שידיי
,המח למ
טלעטשעגנעמאווצ
ןוא
ט צע זר עב יא
ךר וד .א .ש
.ןייטש
א ךס
ןעגנול ייצרעד
ןק ורד ךיז
ךיוא ןיא ר ע ד
גנוטייצ ןיא״ ר ע ד
'ם ייה
ראפ יד
,ןטא דלאס
ןיא יד
םיפד״
, ך י ר ד מ ל
ןיא
תרגא״
"םילועל
,
־נכאװ
טאלב ןיא
,שידיי
סאוו
טרעוו
ןבעגעגסיורא
ןופ
זכרמ
ת וברתל
טניו א*כ
בא שת”.ח
א ךס
ןעגנול ייצרעד
טצ ע זרעב יא
ןופ
שידײ
טק ורד
יד
טפירשנכאוו
רבד״
."עובשה
ר ע ד
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ ר ע ד
רעק יזאד
טפירשנכאוו
.מ ךב
ל ול א
טגאמראפ
א
עסיורג
ע ב יל וצ
רעשידיי
,ר וטארעט יל
רע
טפ ור ךיז
פא;
םיראװ
ףיוא
ר ע ד ע י
שינעעשעג
ןיא
ןשירארעטיל־שידיי
.ןבע ל
ץנאג
ט פא
ט פ ע ר ט
ןעמ
ט רא ד .ש
ס יקס נילרעב
ע ק יד ל ר ע פ
ןעגנול ייצרעד
ןוא
.י .מ
סנאמיינ
עט נחאב
.ןעייסע
ןוא ביוא
ר ע יר פ
ןגעלפ
ןעײסע
ןגעװ
עשידיי
רעביירש
ןגאורט םעד
םתוח ןופ
,טײקיטײז
ןגארט ײז
טצ יא םעד
לפמעטש ןופ
ר ע ד
.״תורדתסה״
טקנופ יוו .מ
ל ולא ך ב
טאה ךיוא א
עב יל
וצ
שידיי
ם ירפא
,אד יורב
ר ע ד
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ
לאנרושו־שדוח
- ״ ד ל ומ ״
א
רענעמוקעגוצ־יינ
גניר ןיא ר ע ד
ע ס ע ר פ
ןופ
תנידמ
.לארש י
יד עגנע
ןעמאר
ןב יולר ע ד
זדנוא
ר ע דײ ל
טשינ
ןדײר וצמ ורא
יד
־כיװ
עק יט
עשידיי
ך ע ל כ יב
ןופ
ןרהא ד וד
:ןאדראג
עטלייוועגסיוא
,ןטפירש
םאװ
ןטלאהט נא
םעד
גנאגךעקנאדעג
ןופ
ןקיואד
,רעקנעד־רע יופ
סאוו