Page 162 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

א טס יפעמ
ט כ א ל תעב
טע ז׳ר יוו
ןגארט׳ס
ךיז
ךעלפ יש
ףיוא
־צניפ
ע ר עט
.םנפיוה
ץיק ,םי ןייק
למ יה יד
שינרעטצניפ
ט כ ל יה ר א פ
ןײן ־עג
.ר ע ט כ ע ל
ץא ץא
ןדנילב־קאטש
סאאכ
טרעט יצ
ףאנ א
:קנופ
ם יל יפעמ
ןקערטש
ערע ייז
סיפ ץא יד
ןדמא ז
ץפ
ןשידיי
,ד נאלמ ייה
ערע ייז
פעק
טדנעוועג
םוצ
.למ יה ,אי
טזייוו׳ס
ךיז א
עש ידלעה
,המוא
טײג׳ם
ףיוא יד
ט כ א ר פ
ץפ
!לארשי־תוכלמ
ןפיוא
טיבעג
ץפ
ןשידיי
ר א ל ק ל א פ
זיא
םיורא
ףסוי
םנאמיונ
ע ל ע כ יב
טרעדנוה״
ם ק לא פ
,״ךעלטרעוו
סאװ טאה
ךיוא א
ןש יאערבעה
:לוטיט
האמ״
תורמא
,״םע
ןבעגעגסיורא
ץפ גוח״
יד יד י
א״וויי
ץראב
״,״לארשי
.ביבא־לת
ץא
ףיוא ר ע ד
ץינערג
ץפ
ר א לק לא פ
זיא
ךיוא חספ
םנאדראג
ךוב
לגיפש״
ץפ
,״ןבעל
ןעמ זיראפא
ץא
,ךעלטרע ווכ י יל ג
ןבעגעגסיורא
ןכר וד
.רבחמ
ר ע ק יב ל ע זר ע ד
רבחמ טאה ץוש
ר ע ירפ
ץא
ביבא־לת
ןעבגעגםיורא
יד
עשידיי
:רעכ יב
וצ״
ןכייק ראפ
;״רעטכעלע ג
רעד״
רעוואקישט
־אמוה
״טםיר ץא
רעד״
רצוא ץפ ץימ
ןעקנאדעג
.״טלעוו
ע לא
ענייז
ר ע כ יב
ןטלאהט נא
ץא
םק לאפ
ןאט
ךעלהש עמ
ץא
.ךע לטרע וו
רע
טכוז
וצ
ןע נעקאב
םעד
םלוע טימ יד
ענעדישראפ
ם נבעל
,ןתמא יוו ייז
ןרעוו
טגאזעגסיורא
םניא
ליומ ןופ יד
.ןסאמ
ף ר א ד ׳מ
ךיוא
ןע נאמרעד
ןיכיוהי
םיקםװעשטוטם
ע ל ע כ יב
ינור״ ,״יל
ך ע ל ד י ל ס ק ל א פ
ראפ
,רעדניק
םאוו
טלאהט נא
יד
:ך ע ל ד יל
,״ױלױל־עלא״
,עלעגניר״
ל ר ע מ ע ה
ןוא
,״דלאוו
סאוו
זיא ראנ א
לייט ןופ
ענייז
־םקלאפ
ך ע ל ד יל
טימ
,ןטאנ
םאוו
רע
טק ורד
טציא ןיא לת
.ב יבא
ןענייז׳ס
ןיא ר ע ד
ר ע ט צ ע ל
טייצ
םיורא
ענעדישראפ
ר ע כ יב ר ע ל
ראפ יד עיינ
.ענעמוקעגנא
רימ
ןע נעכ ייצרא פ
אד יד
:עטסקיטכיוו
הל ועל״
,״ל יפעמלו
ן ו ב ר ע ל
ראפ
ע נעםקאװרעד
ןוא
רעגנאפנא
םירגובל(
)םיליחתמלו
טימ א
ך וברעטרע וו
ןיא
שידיי
ןופ
ןנחוי
.ב וב וקע י
םאד
ך וברעטרע וו
םוצ ףוס ךוב זיא ןופ .י
לאנתנ
,ןאמטור
;ביבא־לת
ג״ירת״
םיקוספ
ש יאערבעה
ןופ
ןכעל געט
,ך ב ע ל
ןופ
,ביבח־ןב
ןוא
א
ך ובר ע ל
ראפ
ש יאערבעה
ראפ עיינ
םילוע ןיא רע ד
םראפ ןופ 413 ־עג
,ןכערפש ןיא
,שידיי
שטייד ןוא
.שיראגנוא
.ביבא־לת
עשידיי
רוטארעטיל
ןוא
עסערפ
ןיא
תנידמ
לארשי
טיק
*
טניירפ״
ןופ
ןשידיי
ןכעלט פאש נס י וו
טוטיטסניא
א״וויי(
> ןיא
ץרא
־."לארשי