Page 164 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא
םירמש
ר ע ד יל
טניפעג
ןעמ א
ןעטניס
ןופ
,םזיצולח
,לגנארעג
טייקטיירג־תונברק
ןוא
ר ע לא יצאס
.ק יט א מ ע ל ב א ר פ
ענייז
ןורעפ
ןד יילק
ךיז ןיא
םזיציטסימ
ןוא
,ק ילאבמ יס
ןוא םאד טיג םיא
עש ירעטכ יד
רגייא
*.טרא
יד ״
ע נ ע ד ל א ג
״ ט ײ ק
א
ע ק יד נע י יר פ ר ע ד
גנוניישרעד
ןיא
לארש י
זיא יד״
ע נעדלא ג
- ״ ט ײ ק
יד
ע ק יר א יל ט ר ע פ
עבאגסיוא
ףיוא
שידיי
ןטימ
לייטנא
ןופ יד
ע ט ס ע ב
עשידיי
ר ע ט כ יד
ןוא
רעק יאא זארפ
יוו
םולש ,שא
ןרהא
,ןילטייצ
,קיווייל
,ושאטאפא
,אשייראב
,םע ל ע יע ל
,רעגינ
,ירמש
,יקס נילרעב
רע וועקצ וס
ןוא
.דנא ןופ
לארשי
ןוא ץוח
.ץרא ל
יוו ןיא יד
ער עד נא
סעבאגסיוא
ףיוא
שידיי
ןיא
,לארשי
טלאהט נא
ר ע ד
רעק יזאד
ק ינלאטרא ווק
טשינ
ןיולב
,ןוויטאמ־י״א
ראנ
ךיוא םעד
לארש י־ללכ
,וויטאמ
ןוא טניד יוו א
עשירעפעש
קירב
ןשיווצ
לארשי
ןוא
ר ע ד
,הלוג
קידנעניפש
רעטייוו
םעד
ם ידאפ
ןופ רע ד
ר ע כ ע ל ט ל ע ו ול א
רעשידיי
.הר יצ י
ןטימ
ןעניישרעד
ןופ רע ד
רענעדלאג״
״טײק
ךר וד ר ע ד
״תורדתסה״
זיא
ל ע מ ר א פ
ןעמונעגפארא
ןראוועג
רע ד
רעגנאל
םרח
ןפיוא
ןטק ורדעג
ןשידיי
טראוו
ןיא
.לארשי־ץרא
יד ןיב
טציא
ענענישרעד
עשידיי
ןעגנוטײצ
ןוא
ר ע כ יב ל מ א ז
ןענייז
ע לא
ןעוועג
ןבעגעגםיורא
ךר וד
סעפורג־עיציזאפא
ןוא
ןבאה
ןגארטעג
םעד
לפמעטש ןופ
,טייקיטייז
ןופ
.טייקטזאלעגוצ־טשינ
יד״
ע נעדלא ג
״טײק
טנײשרעד
ןטימ
רשכה ןופ רע ד
,״תורדתסה״
ןוא
ןעמענ׳ס
אד ןא
לייטנא
ע כל ע זא
עטנאקאב
עש יאערבעה
רעביירש
יוו
בקע י
,ןאמכ יפ
.י .ד
,שטיוואקרעב
םהרבא
ןאסניוועל
.א .א םוצ
ןטשרע
לאמ
טרעוו
אד
ןבעגעג
א
ערעט יירב
ט ייקכעלגעמ
םעד
ןש יאערבעה
רעביירש
וצ
ןעמוק םוצ
טראוו
ךיוא
ףיוא
שידיי
ןוא
ןדייר וצ יד
ןסאמ
ןוא וצ יד יינ
ענעמוקעג
םילוע
םבתככ
,םנושלכו
טימ א
ןק יצראה
ןשידיי
.ןושל
רע ד
ר עט כ יד
וואק ינרעיפאפ
טאה ראפ יד
ע ט צ ע ל
ןראי
־סיורא
ןבעגעג
א
עצנאג
ייר
,ןעגנולמאז־רעדיל
יוו ןופ״
ןטיור
,״טנארפ
רעטנוא״
עצראווש
.״ןעלמיה
ףיוא יד
ןעניאור
ןופ
ע נערא לראפ
געט טעז
ר ע ד
ר עט כ יד
םעד
ייגפיוא ןופ
לארשי־תוכלמ
טימ
רע נעדלא ג
ד יירפ ןופ יד
,ר ע ד ל ע פ
ןיא
עשידיי
רוטארעטיל
ןוא
עסערפ
ןיא
תנידמ
לארשי
זיק
*
,ט ר א ד
.גימ