Page 166 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ם ע צר פ
קרעוו
טצע זר ע ב יא
ןופ
ןש יאערבעה
ר ע ט כ יד
ןושמש
ר ע צ ל ע מ
ןבעגעגסיורא(
ךר וד
;)״ריבד״
׳ר״
,״אביקע
רעש יראטס יה
ןאמאר
ןופ .י
;ושאטאפא
יד״
החפשמ
,״רבשמ
ןופ
;רתסנ
שודיק״
,״םשה ןופ ד וד
;יקסניפ
יד״
טלעוו
ןא א
,״רמוש ןופ
ה כ למ
;רעקאל
,ךעגנולייצרעד״
ןופ ד וד
ןאסל גרעב
ןוא
.דנא
ךיוא יד
ע ס ע ר פ
ןוא יד
ןעמאר גארפ־א ידאר
ןצונראפ
א ךס
לא יר עטאמ
ןופ ר ע ד
רעשידיי
.ר וטארעט יל
עש ירארעט יל
םעטא ד
ןרעוו
,טדערע גמ ורא
יוו
,לשמל
ר ע ד 20
רעטם־
טייצרא י
ךאנ .י .מ
רעסייוו
, ת ע ב יד
ןע ייל יב וי
ןופ .ה
,קיווייל
,ס ע ל ע יע ל
ןוא
.דנא
זיא׳ס
קיטנעק
ר ע ד
וואורפ
וצ
ןעניפעג
יד
,ם ידעפ
םאוו
ןפרא ד
ןדניבפיונוצ
םאד
ד נאל
ןטימ
ןשידיי
ןפאש ןיא ר ע ד
.הלוג
א
ערעד נוזאב
ט ייקמא זקרעמפ יוא
ט נידראפ
םנינאצ
ק יט כ ע ר פ
טר ירטס וליא״
,״טאלבנעכא וו
םאװ
טריפורג
יד
עטםעב
עש ירארעט יל
תוחוכ
ןוא
טגארט
רעטנוא
םעד
רענעייל
ןטוג
לא יר עטאמ
ןײא־ךאװ
םיוא־ךאװ
ןיוש סאד
עטײװצ
.רא י
י ד
ע ש י ד י י
ע ז א ר פ
סיורג
ט ייקמא זקרעמפ יוא
ט נידראפ
םעסעוויר
ךוב
־רעביא״
,״ץנאלפ
ןעגנול ייצרעד
ןבעגעגסיורא
ןופ
ןשידיי
ןש ירארעטיל
,בולק ־לת
,ב יבא 1948 .
זיא׳ס
ןבירשעג
ןופ א
,רעביירש
םאוו
טאה ןא גיוא
־וצפיוא
ןפאכ יד
ענעדיישראפ
ןסנאוינ
ןופ ןגיה
,ןבעל טימ
ר ע כע לר יטא נ
־מים
ע יטאפ
ןראפ
.קינשאפעראה
״ץנאלפרעביא״
טלאהט נא
ןביז
.ןלעוואנ
עקינייא
ןופ ייז
ןע ל ד נא ה א ב
םאד
ם ע ל ב א ר פ
ןופ
ןטצ נאלפע גרעב יא
.רערעדנאוונייא
עק יטייצטנייה
ק יטאמעט
זיא אד
טרעדל ישעג
ק יטפערק
ןיא א
,רעכ ייר
ר ע ק יד ע ב ע ל
*.ךארפש
י ד
ע ש י ד י י
ג נ ו ט כ י ד
יד
עשידיי
גנוטכיד
ןיא
תנידמ
לארשי
זיא
טר ע כ י יראב
ןראוועג
טימ
עקינייא
רעייז
עקיטכיוו
,ןעגנופאש
םאוו
ןביג וצ א ךס
תובישח
ר ע ד
רעשידיי
ר וטארעט יל
אד ןיא
.ד נאל
״ ט א ט ש מ י י ה ע ג ״
ן ו פ
ם ה ר ב א
ם ו צ ק ע ו ו ע ר
א ז י א
־כיװ
עשידיי
רוטארעטיל
ןוא
עסערפ
ןיא
תנידמ
לארשי
וטק
*
ג ע ו ו
ן
״ ץ נ א ל פ ־ ן ע ב י א ״
עז .מ
סעשטיוואר
ל ק יט ר א
ןיא
ןטעביז
ד נא ב
״ךובראי״
,)ט״שת(