Page 167 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דיק
טסנרע
( 1862 .) יד
עטשרע
עשידײ
גנוטײצ
ןיא
,לארשי־ץרא
יד ״ - ״ ת ל צ ב ח ״
,״עזאר זיא
ןבעגעגסיורא
ןראװעג
ןיא
םילשורי
ןיא ראי 1877 ,
ךר וד
לארש י
בוד
.ןיקמורפ
סע טיצ ן י ז טניז
ט לא מ ע ד
א
עיניל ןופ
רעשידײ
ע ס ע ר פ
ןיא
םילשורי
זיב םוצ
ךורבס יוא
ןופ רע ד
רעטשרע
ט ימ - ה מ ח ל מ ־ ט ל ע װ
יד
ןענאגרא
רעד״
רעגילײה
״רעגײצנא
ןבעגעגםיורא
ןיא
םילשורי
ן ר ו ד
קחצ י
ינניצשאג
םלא
לאנרושז־שדוח
ןיא ראי 1887 ;
רעד״
לארשי־ץרא
״דײ
םיורא ןיא ראי
1890
רעטנוא
רעד
ע יצק א דע ר
ןופ
המלש
ןײטשפע
ןוא
לאומש
;ילאפר־שט יוואלאפאר
יבצה״
ת יבל
״בקעי
םיורא ןיא ראי
1892
רעטנוא
רע ד
ע יצק א דע ר
ןופ רעד
ןיציבר הוח
;ןאזנשריה
רעד״
־אלאק
״טםינ
ןיא ראי
1896-1894
ןופ םעד
ןטםטלע
ןופ יד
ם״ײולב
םאוװ
ט ב ע ל
ךאנ
טציא ןיא
ןושאר
,)ןויצל
השנמ
שטיװאריאמ
ןוא .א .מ
;ץנול
רעד״
״גנאפנא
ןופ ראי
1907
ןבעגעגסיורא
ןופ יד
ילעופ״
;״ןויצ
רעד״
״םדרפ
ןבעגעגםיורא
ןופ
ןשיקנערפ
דיי .ש .י
ילזיריש ןיא
םילשורי
1909
רעטנוא
רע ד
ע יצק א דע ר
ןופ .י
ןאבפ ול
רענעבראטשראפ(
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ
לעופה״
;)״ריעצה
רעזנוא״
״רעדורב
םיורא ןיא
1911-1910
טימ .ש .א
ןיטקיט םלא
;ראטקא דער
םאד
רעמילשורי
טאלבנכא וו
״תימלוש״
־םיורא
ןבעגעג
ךר וד .ח
גרעבדלא ג
ןיא ראי
1911 ; רע ד
ילע ופ ןויצ
ןאגרא
םאד״
״דנאל ןיא ראי 1913 , ןוא
ם א ד - ט צ ע ל ו צ
טאלבנכא וו
רעד״
״רעלט ימראפ
ןיא ראי 1914 .
ךאנ רעד
רעטשרע
המחלמ־טלעוו
ןעניישרעד
ןיא ץרא
לארשי
א ייר
עשידיי
,ןעגנוטייצ
טפ יוהרעד
,עש יראטעלארפ
רק יעב
־רעטעברא
.ןענאגרא־ייטראפ
יוו יד
עםערפ
יוזא טאה
ן י וא םאד
עשידיי
ךוב א
עגנאל
ע יצ ידא רט
אד ןיא
,דנאל
טפ יוהרעד
ייב יד
ע נשאפעראה־עש יראטעלארפ
.ןטכיש
ןיא׳ס ןא
רעט נאסערעט ניא
,טקאפ זא טשינ
טקוקעג
ףיוא
,םעד םאוו
טאה ׳מ אד
ר דס כ
טפמעקאב
,שידיי
טאה יד
עש יאערבעה
־רעטעברא
ע ס ע רפ
לאמנייק
ךיז טשינ
ןסירעגפא
ןופ
ןשידיי
.ןפאש ןיא יד
ייווצ
־כיװ
עטסק יט
ר עט ע ברא
ןענאגרא
״תודחאה״
ןוא
לעופה״
״ריעצה
טניפעג
ןעמ
עש יאערבעה
ןעגנוצעזרעביא
ןופ
םולש ,שא .י .מ
,גרעבנעסייוו
ד וד
,יקסניפ
םהרבא
,ןעזייר .ש .י
רעבמ יא
ןוא
.דנא ךיוא ןיא יד
־רעגריב
ע כ ע ל
ןענאגרא
יוו
״חרזאה״
טר יטקא דער
ןופ .ש ןב ןויצ ןוא ןיא ר ע ד
רעכעלט נגוי
טפירשטייצ
״תדלומ״
טניפעג
ןעמ
ןרעטס ומ
ןופ רע ד
גנופאש
ףיוא
.שידיי
יד
ןלייז
ןופ רע ד
רעשידיי
ר וטארעט יל
ןרעוו
זייווכעלס יב
־רעביא
טצע ז
ףיוא
.ש יאערבעה
ןראפ
ןטצע ל
,ראי
,לשמל
ןענייז
ןעמוקעגוצ