Page 168 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

עשידיי
רוטארעטיל
ןוא
עסערפ ןיא
תנידמ
לארשי
ט ס נ ר ע
לת<
) ב י ב א
ם א ^
עטק ורדע ג
עשידיי
טראװ ןיא
לארש י
זיא אד ייב
זדנוא
ןסקאוועג
ראפ ר ע ד
ר ע ט צ ע ל
.טייצ ר ע ד
םקואוו
זיא
קיטנעק
יא ןיא
תוכיא
ןוא יא ןיא
;תומכ ייס ןיא ךוב ייס ןיא רע ד
.גנוטייצ
ןטימ
םארטש ןופ יד עיינ
,םילוע
ט פ יוה רע ד
תעב ר ע ד
רעסיורג
היולע־ןםאמ
ןופ ר ע ד
הטילפה־תיראש
ןופ יד
ןרעגאל
ןיא
עפאר ייא
ןוא
ןופ
,ןרעפ יצ
ןענייז
ןעמוקעג
ןיא
ד נאל
ןיירא א
עצנאג
ייר
עש ירארעט יל
,תוחוכ
יוו .א
,רע וועקצ וס
חנ
,סירג
לד נעמ
,ןאמ
קחצ י
,וואלרעפ
ןתנ
,קע
החונמ
,ןיר עפלא
,יקס נילרעב
,רענאפ
בקע י
,ןאמד ירפ
,ןאמגנוי
עוויר
,ןאמסאב
א יסעפ
אקםװעיאמ
ןוא
ע ל יפ
,ער עד נא
סאוו
ןדימש אד
רעטייוו
םאד
עשידיי
.טראוו
ןיא ר ע ד
ע יצק ודארפ ־ך וב
ןזײװ
ךיז ראג
עקיגאוו
ר ע כ יב
עש יטס ירטעלעב
ןוא
,עש ירעטכיד
ןופ א
ר עכ יוה
,טעט ילא ווק
וצ םאוו
רימ
ןענייז
אד
רע ירפ
טשינ
טניואוועג
.ןעוועג
ע ש י ד י י
ן ע כ נ ו ט י י צ
ןענייז׳ס
ךיוא
ןעמוקעגוצ
עיינ
.ןעגנוטייצ
יד
עקיטסייג
ןת וכרטצה
ןופ יד עיינ
םילוע
ןרעוו
טק יד יר פא ב
ךיוא
ךע לס יב וצ
ן ר ו ד יד
־ייטראפ
ןענאגרא
תרגא״
)עלעווירב(
םוצ
״הלוע ןופ
,״תורדתסה״
ןיטעלויב
ןופ
רעד עגיל ןופ
ןלא נא יצאנ
ר עט ע ברא
ןופ
םידבוע״
,״םיימואל
יינ״
״טלעװ
ןופ
ילעופ״
,״ןויצ
יירפ״
״לארשי
ןופ יד
,ןטסינומאק
״טײהײרפ״
ןופ ר ע ד
תעונת״
,״תורחה
יד״
עש יטארקאמעד
״גנוטײצ
ר ע ר י פ נ א (
,ןייטש ר ע ד
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ ר ע ד
ר עק ירע ירפ
רעשיטסינומאק
טפירשטייצ
.)״רואה״
ול יפא יד
ע ט ס מ ע ר ט ס ק ע
עש יסקאדאטרא
ןזיירק ןופ יד
ירוטנ״
״אתרק
ןיא
םילשורי־טלא
ןביג ץלא
ר דס כ
םיורא
רעייז
טפירשטייצ
םאד״
הרות
.ך ב ע ל
יד
עשידיי
ע ס ע ר פ
ןיא
תנידמ
לארשי
טאה ןיוש
רעטניה
ן י ז א
סוחי
ןוא
ע יצ ידא רט
ןופ
רעב יא
ק יצעב יז
.רא י
יד
עש יאערבעה
ע ס ע ר פ
זיא
לכה ־ךםב
טימ 15 ראי
.ר עט לע
רע ד
רעטשרע
רעש ידמול
ןאגרא
תרות״
טר יטקא דער (״ ןו יצ
ןופ ׳ר
הירא ביל
)רעזמאל
זיא
סיורא ןיא ראי
ב״כרת
ג יק