Page 170 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשירײ
רוטארעטיל־טלעװ
איק
זיא ר ע ד
רעטנעצ־שידײ
ןיא
ע ילארטם יוא
-
שטאכ
יענדיס
טלײצ
טעמ כ
ןב לא ה ר ע ד נא
לא מ
ליפױ זא
- ן ד ײ 15
)טנזיוט
טאה
טק ורדע גפא
א
־מאז
גנול ןופ
עקינײא
,ם ירבחמ
רעטע לב ״
ןופ ןײפ ןוא
״םוקמוא
(106
.)ןטײז
יד
עבאגם יוא
ןופ ר ע ד
גנולמאז
טאה
טרעכיזעג
םײח
,ןייטשניבור
ר ע ד
זיב וצ ןײז טיוט ןיא(
רא ור בעפ
1948 )
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ יד״
עש ילארטםיוא
עשידײ
.״סעײנ
א ד
ן ו א
ט ר א ד
ף י ו א
ם ע ד
ט ע נ א ל פ
י א ו ו ג ו ר ו א
טאה
עשידײ
,ןעגנוטייצ־גאט
זיא
־שירארעטיל
שירעבעגםיורא
ר עבא
קינײװ
,װיטקא
תמחמ רע ד
ר ע ק יד נק יר ד ר ע ד
טײקטנעאנ
ןופ םעד
ןשימאניד
.סערײארכאנעוב
א
ענײלק
גנולמאז
ןע לק יט רא
ראפ״
עײנ־טלא
״ןתוביחתה
טאה ןיא
אעד יװעט נאמ
־עגםיורא
ןבעג
ק י צ י א
. ר ע ק נ ע ש נ י י ו ו
ןיא
א ב ו ק
טאה יד
גנוטײצ
רענאװאה״
״ןבעל
ןבעגעגסיורא
ךאנ א
דנאב ןופ םעד
ןכ ע ל ר ע י
ךא נאמלא
(384
,)ןטײז
ןיא םעד ראי
זיא םאד
עצנאג
ךוב
טעמד יװעג
תנידמ
.לארשי
ןיא
ם ו ר ד
ע ק י ר פ א
טאה
ל א כ מ
ן ב
ה ש מ ןיא
־סענאהאי
גרוב
ןבעגעגםיורא
א
גנולמאז
ןופ
עש יטס ימ יסעפ־ארטל וא
ר ע ד יל
ןטימ
ןעמאנ
.״םירפא״
טא רע ד
םזימיםעפ
זיא
ש יטם ירעטקאראכ
ךיוא ראפ
ד וד
,ןעמארפ
םעד
ןטנאקאב
ר עט כ יד
ןוא
בשות ןיא
עק יר פא
טניז
־דנעצ
רעגניל
.ןראי
ל ל כ ב זיא
םורד
,עק יר פא
רע ד
ר עק יט כעמ
ןוא
רעכײ ר
,בושי
יפל ךרע
לאמינימ
שידײ־שירארעטיל
.ק יטעט
זא
וה ילא
,אטיװעל־רוחב
רע ד
רבחמ ןופ
,ךוב־אבב
ויא טימ 400 ראי
,קירוצ ןיא ראי 1549 ,
ןבראטשעג
ןיא
,קידענעװ
ןוא ךיוא
,רעטעפש
ןוא
ול יפא ןיוש ןיא
ערעזדנוא
,ןראי
טאה ךיז םע
םענײק טשינ
,טמ ולחעג
זא
ןיא
ע ילאט יא
ןלעװ ןיא יד
ןראי
ןכאנ
ןט ירד
ןברוח
ןענײשרעד
עשידײ
,ר ע כ יב
עשידײ
.ןטפירשטייצ
ןוא ךאד זיא יוזא
.ןעשעג
ןיא םעד ראי זיא
ך ר ו ד - ם י ו ר א
ר ע ד
ר ע לא רט נעצ
רעשידײ
רעש יראטסיה
ן יא - ע ים ימ א ק
םיור
,סאד 402
ןטײז
,עק יד נלײצ
קרעװ
רעד״
רעשידײ
לײטנא ןיא רע ד
רע נא זיטראפ
גנוגעװאב
ןופ
.״דנאלסור־טעװאם
םאד
קראטש
־נעמוקאד
עטר יט
רוב ןופ
ה ש מ
ש ט י ו ו א נ א ג א ק
זיא ךיוא
טריפאטשעגםיוא
טימ 58
עשיטנעטיוא
.ר ע ד ל יב
םאד ךוב זיא
סרעדנוזאב
קיטכיװ
־רעד
,טימ סאװ
רענעי
לקניװ ןופ
ןברוח ןוא
דנאטשרעדיװ
זיא זיב
טציא
קינײװ
ןבירשאב
.ןראװעג