Page 171 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

יק
שטיװאר
,םעלק־יצאנ
ןשינעדייר
ןיא
אטעג
ןוא
.״טעצאק
טא רע ד
רעק ידל ושמ וא
ר א לק לא פ
טעוו
לאמא
ןעניד יד
עק יד נעמ וק
עש ירעלטסניקסיורג
־אב
רעביירש ןוא
רע גאלקאב
ןופ םעד
ןט ירד
ןברוח
ןא
גנוצעזרעביא
ןופ
ש יאערבעה
״הנםנס״
ןופ
לארש י
ןהכ ׳ ןוא ןא
גנוצעזרעביא
ןופ
,שיסור
ןופ
ןאטנא
םוואכעשט
ןיא״ ר ע ד
,״רעטצניפ
ןפרא ד
ךאנ
טנאמרעד
.ןרעוו
ןיא יד
סענאז
ןעניישרעד
ךיוא
,ןטפירשטייצ
סאוו
ןבאה ןוא
ןלעוו
ןבאה א ראג
ןשפיה
ןשירעשראפ־שיראטסיה
.טרעוו
רימ
ןלעוו
זיולב
עקינייא
ןופ ייז
ןפורנא ןופ״
ןטצע ל
.״ןברוח
רעב יא ןעצ
ןרעמונ
ןענייז
.סיורא
םורא
טנזיוט
ןטייז
רעלאמרא נ
.טאמראפ־ך וב
םע
טניישרעד
ר ע ד
לאנרושז
/׳ךשמה״
ןטפירש ראפ
,ר וטארעט יל
,טסנוק
ק יטירק
ןוא
־רוטלוק
ע כעלט פאש לע זע ג
.סעגארפ
יוו
טגאזעג
זיא רע ד
רעטנעצ־טפ יוה
ןופ
יד
ע לא
,ןע כ נ ימ -ס ע ב א גס י וא
ןוא רע ד
רעפלעהס יורא ־טפ יוה
רע ד
/׳טניאשזד״
סאד
ד ל יב
טלאוו
טשינ
ץנאג
ןעוועג
ןעוו רימ
ןטלאוו
טשינ
ןבעגעגוצ
ךאנ יד
ייווצ
עדייב(
וצ 100
)ןטייז
:ןעגנולמאז־ןעייסע
ק ח צ י
א ג ל ־ ד
ק א : ןר
עש ירארעטיל״
ןגעװ -״ ןט ע ול ים
עשידײ
;רעביירש
ם י ר פ א
י י ר ש ע :ר
ןעמעלבארפ ״
ןופ
ןשירעלטסניק
/׳ןפאש
עניימעגלא
.סעידוטש
עד ייב
רעכ יב
ןענייז
רעייז
שיטעטסע
.ןבעגעגסיורא
ל ל כ ב
ןענעכייצ
ךיז סיוא יד
רענעכנימ
םעבאגסיוא
טימ
רעייז
ןשיטעטסע
־סיוא
.ןעז
םנייק ןופ יד
ר עכ יב זיא טשינ
.ןדנובעג
ע י ל א ר ט ס י ו א
עשידיי
ר עכ יב ןיא
ע ילארטס יוא
ןענייז
ץוש טניז
ןראי
טשינ
ץיק
.סיינ
טא רע ד
רעטםטײװ
עפאמ־רעד־ף יוא
ןטסאפ
ןופ רע ד
רעשידיי
־טלעוו
ר וטארעט יל
זיא יד םייה ןופ א ייר
עטנאקאב
,רעביירש
ןשיווצ ייז ר ע ד
רעק יט ירק
עשוהי
ט ראפא פאר
ץא רעד
טסילעוואנ
ץרעה
.רענגרעב
רעד זיב ראג
ר ע ל ופט נע לאט
רעק יא זארפ
סחנפ
,ראה דלא ג
טייהרעגנוי
ןעמוקעג
ןייק
,ע ילארטס יוא
ןבירשעג
רק יעב
ףיוא
עש ילארטס יוא
,סעמעט
זיא טימ
יירד ראי
קירוצ ןופ רע ד
טלעוו
.קעווא
ןיא םעד ראי
טאה
ע ילארטס יוא
ןגארטעגייב
ךאנ
ןייא ךוב וצ יד
ר עקא טס ילא יב
,ר ע כ יבךבר וח
םאד ױא
ל א פ ר
ס ר ע נ ז י י ר
ךע ל ר יפס יוא
(336
)ןטייז
ןוא
קראטש
טר ירטס ול יא
קרעוו
רעד״
םוקמוא
ןופ
רעקאטס ילא יב
־נדײ
- ם ו ט
1939 ויב 1945 .״ רע ד
טעטימאק־״אװײ״
ןיא
ן וא ( ןר א ב ל ע מ
ןר א ב לע מ