Page 173 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

חק
שטיװאר
,ןגאל
ך יוא
ט ר א ד
טר יר וגיפ
ף יוא
טשינ
ןייא ן ו ב
ר ע ד
ר ב ח מ
ם ל א
ר ע ד
.ר ע ב ע גס י ור א
א
ןב ל א ה
ץוט
ןע ג נ ולמ א ז־רע ד יל
ןע נע כ י יצ ר א פ
ר ימ ,א ד ץ יק
ענייא
טשינ
ר ע ב יא
ט ר ע ד נ וה
.ןטייז
טשינ
ל א מ ע ל א
ןענייז
יד
ןעמ ע נ
ןופ יד
ם יר ב חמ
ןופ
ר ע יר פ
,ט נאקא ב
זיא םע
ר ע ב יר ע ד
א
,דאש
םאוו
םע ויא
טשינ
וצ
ןד ע י
ן ו א - ך ו ב ־ ר ע ד י ל
ע ק א ט וצ
ע ל א
ר ע כ יב
ןופ יד
םע נא ז
־
ןבעגעגוצ
ןרא וועג
ל ס יב א
ע יצ א מ ר א פ נ יא
ןגעוו
ם ע ד
.ר ב ח מ
ה מ ל ש
ו
ז ר א ו
ע ג א ר ם
גנולמא ז
ט פ ור ךיז
.״ןייז״
ןוא ל א ו
א ד
ט ר יט יצ
ןרע וו
א זא
ק ידמ וצ מ יצ
ל ופ ס ק ור ד נ י יא
:ד יל ־ר וטא ינימ
וצ ירפ
ף יוא וצ
,ןסע גראפ
וצ ף יט
ף יוא וצ
. ןל י יה ר א פ
אטשינ
ץיק
- ן א ר פ ש וצ
, ןל י יצ ר ע ד
אטשינ
ץ יק
םאמ וצ
. ןט ס ע מ
אטשינ
. ן ע מ א נ - ן י י ק
ם ע ד ע י
טרא וו
זיא
- ר ע ט ס ע ל
,א ביג רימ
,ח וכ
,טאג וצ
.ןעמוטש
ןיא״
ןד מ ע ר פ
״דגאל
טם ייה
םא ד
ל כ יב ןופ
ט א מ ע ם א י ל צ , יק
,על ופס גנומ יטש
עש יטם ינא ים ער פמ יא
. ר ע ד י ל
יק צ יל א
טמאטש ןופ א
החפשמ
ןופ
ע ר ע ר ע מ
.רעב יירש
ןייז
,ר ע ד ור ב
ר ע ד
ט ע א פ
ך ור ב
, יק צ יל א
זיא
.ןעמ וקע גמ וא
ןיא
ןעכ נ ימ זיא
ןענישרעד
א
גנולמאז
״ןביוטש״
ןופ
ם ע ד
ראג
; ן י מ י נ ב - ן ק ײ י ע ײ ־ ^ - ן ע ג נ ױ
י ק ס ר א ב ד ע ש פ
טא ה א
ך וב ר ע ד י ל
ןוא םע זיא
ול יפ א
ןענישרעד
א
ע ניילק
,ע יגא לאט נא
רע כ יג
א
,ר א ט א מ א ל ק ע ד
ןרעט נ וא
ןעמא נ
ע יזעאפ ״
ןופ 20 ןטם־
.״ט ר ע ד נ וה ר א י
ר ע ד ץוש
ר ע יר פ
רעט נאקא ב ־ט וג
ל א ק ז ח י
ן א מ ל ע ט י י ק
טא ה
א ך וב
עש ילרעטםױ א ״
.ךט כ יש ע ג
ק יר ע ב יא
,ןבע ג וצ וצ
זא יד
־ר עט ס יוא
טייקש יל
ט יצ א ב
ךיז וצ יד
ןליורג
ןופ
ר ע זד נ וא
ר ע ק יט צ יא
רעש יד יי
.ט י יצ ס נד י יל
ןיא
ם נא מ ל עט ייק
ןטכישעג
זיא
ט פ א
ןא ר א פ
ר ע ק ר א טש
רעש ירע לט ם נ יק
,גנואווש
ר ע ד
רק יע ןיא
ר ע ד
גנוביירשאב
ןוה
ר ע ד טיונ
ןופ ענ
.דנו
םא ד ך וב זיא
.ט ר יר ט ס ול יא
א
ע ניילק
עש יר א ר ע ט יל
־נעם
ע יצ א ס
טא ה
ןפ ור ע גם י ורא
םא ד ך וב
״רעטיװעג״
ןופ
ר ע ד זיב
ט צ יא
ץנאג
ר ע ט נא ק א ב מ וא
ן יר ע ל י יצ ר ע ד
א ש א ל א מ
. י ל א מ
עק יד ווע נח
־רעד
,ןעגנולייצ
ט פ א ןיא א
ןק יד ו וע ל יפש
ל יט ס
,ןבירשעג
ןוא ייז
ןד יימ
םיוא
ם ע ד
ןט ק ע ר יד
גנאגוצ
וצ
ר ע ד
ר עס יור ג
.ע מ ע ט ־ס נד י יל
יד
עש יטא ר ע
ע מ ע ט
.ט ר ינ ימא ד
אש א לאמ
יל א מ
טמאטש ןופ
.ש זדא ל
ןצ כ א
ש יטאמ עט