Page 174 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
זק
ר עבײ רש
ןיא
ר ע ד
ר ע ק י זא ד
ט א ה - ע י ל א פ א ר ט ע מ ־ ט ל ע װ
ןבע גע ג
א ־עג
טגאװ ך וב (250
,ףט ייז
ט ימ ם ע ד
,ל ט יט
סאװ
ט כ ע ר פש ט נא
ס י וא כ ר וד
ם ע ד
ט ל א ה נ יא
ןופ
ןטשרע
ל ט ע ל ב
:ןא
םאד״
ך וב ןופ
.״ןע גנ ורעטםעל
ןוא י ד כ
ןכײ ר טש וצ ר ע ט נ וא
ם ע ד
ןק ידק יטײװ
,ט ל א ה נ יא
טרעװ
ר ע ד
ל ט יט ךא נ
ך יוא ןיא
ש יא ע ר ב ע ה
:ןבעגעג
ר פ ס
.ם יפ וד גה
ןיא טא ם ע ד ן ו ב
,טיירש
,טנײװ
טסײ ר
ר עק יטש ןופ ן י ז
ר ע ד
ר ע ט נא ק א ב
,טם יאײ םע
סאװ ןיא זיב
ט צ יא
א קװ ד
ל א מ ע ל א
ליטש ןוא
ש יטעטסע ־ש ינע לעה
ןט ל א ה ע גק יר וצ
־עג
ןעװ ןיא ןײז
,ןאס
ןגעק
,ךײ
ןגעק
ה ײ
ןגעק
,ט לעװ
ןגעק
,שטנעמ
ןגעק
.טאג
ס א ד ך וב זיא
ןב ירשעג
ןראװעג
ןיא רא י 1946 ,
ם יורא 1949 . ןוא
שטאכ
סע זיא ןיא
ןק יט צ יא
ט נע מ אמ
רש פא
טשינ
,״לע וטקא״
ןיא
ר ע ב א ,טוג
םאװ
סע זיא .א ד
רש פא
ף יוא וצ ןייז
רע נײא ןופ יד ןיוש
,ע ט צ ע ל
,ך ע ל ט נ פ א ה
ןעײרשעג־רעצ
ןופ א
טק ינײ פע ג
.ק ל א פ ־ט ל ע ו ו
ן יא י ד
ס ע נ א ז ־ ע י צ א פ ו ק א
ן ופ
ד נ א ל ש ט ײ ד
םע זיא
טשינ
,ןסאלש ע גס יוא
זא
טק נופ יװ
ר ע זד נ וא
ר א י־ט כ יר א ב
ט א ה
ט כ א ר ב ע גם י ור א
ם ורא ײרד
ג נ ילד נעצ
עש ידײ
ןל וט יט ־ר ע כ יב
ןיא יד
ס ע נא ז־ע יצא פ וק א
ןופ
,ד נא לש טײ ד
יוזא
טעװ ןיוש
ס א ד
ע ט ם ט נע א נ
ר א י־ט כ יר א ב
ןײק ןײא א זא ך וב
טשינ
. ןע ג נערבם יורא
םע זיא
ק יר ע ב יא
ןכײ ר טש וצר ע ט נ וא
ם ע ד
ןק ילײװ טײ צ
ר ע ט ק א ר א כ
ןופ טא
ר ע ד
־ס גא לרא פ
.ט ײ ק יט ע ט
םע זיא וצ
ר א ל ק
ר א פ
. ןד ע י
סע
טעװ
ך יוא
םענײק
טשינ
,ןשודיח
זא ןופ יד ײרד
ג נ ילד נעצ
ר ע כ יב
ןענײז
םורא
ק יצ נאװצ
ןעװעג
ע נע כ א ר פש ע גס י וא
.ר וט א ר ע ט יל ־ ןב ר וח
טײװ
ר ע ב יא
א
ט פ ל ע ה
ןופ יד
ר ע כ יב
ןענײז
ןע נ יש רעד
ןיא
,ןעכ נימ
םאװ
טגיל ןיא
ר ע ד
ר ע נא ק יר ע מ א
,ענא ז
ר ע כ יב
ןענײז
ך יוא
ןע ניש רעד
ןיא
,טראגטוטש
,ט ר ופ ק נא ר פ
־מאב
, ת ע ב
, גר ע ב ם ד נא ל
עגעװשע
ןוא
.גר ובס נע גער
ל י יט ןופ יד
טעטש
ןב א ה
ןיוש ט ימ
ר ע ט ר ע ד נ וה
ןרא י
ק יר וצ
ט ר יצ וד א ר פ
עש ידײ
ר ע כ יב
ךאנ ן יא
,ןטײצ ןעװ
שידיי
זיא
ר ק יע ב
א
עש יא ע פא ר ײ א ־ב ר ע מ
ךאר פש
.ןע וועג
יװ
ןא יר וק
ןוא יװ
ן י א - ש י ג א ר ט
ם ע ד
.ל א פ טא יד
ר ע כ יב
ןב א ה
ט פ א
ץנאג
עס יור ג
ס ע גא ל פ י וא
וצ
. ןע נע כ ײ צ ר א פ
א
,ןמיס זא םע זיא
ןעװעג
א
ג ע ר פ כ א נ
ךא נ .ײז יד ןד יי
ןופ יד
ןרע גא ל
ןיא
ד נא לש טײ ד
ןב א ה
טא הע ג
א
ע ק יד נע יל ג
ע יצ יב מ א
וצ
ןזײװאב
רעײ ז
טײ קש ירע פעש
ןוא סע זומ ט ימ
ב יול
ט נא מ ר ע ד
,ןרעװ זא יד
ר ע נא ק יר ע מ א
עם יורג
עש ידײ
־ס פ ל יה
ס ע יצ א ז ינא גרא
ןב א ה יד
ט ײ ק יט ע ט
טימ
עש פ יה
ןע ל ט ימ ־ט ל ע ג
.טצ יטש ע ג
ר ע ב א
טשינ
ע ל א
ר ע כ יב
ןענײז
ןע ניש רעד
ןיא
ע כ ע ל ט פ א ש ל ע זע ג
־ראפ