Page 175 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

וק
שטיװאר
ם ע נר ע ד א מ
ל ע ב ״
״הבושת
ןוא
ך יוא םיא
ר ע ט כ י יל
וצ
ןכ א מ טא
ם א ד
הבושת
.ןוט
שטאכ
טשינ
ןייק
ר עלט פאש נס י וו
ןופ
ט ג נ ע ר ב - ך א פ
ר ע ד
ר ב ח מ
ם י ת א א םי ןופ
.ט י יק מ א זר ע ל ע ג
יד
ה מ ד ק ה
םוצ ך וב
טזייוו
,ןא
זא
ן יק יור פ ע
זיא
ש יאעד יא
וצ ל יפ
ק נאד
ט ע ט כ י ל פ ר א פ
יד
ע ט נר ע ל ע ג
ןוא
עש יד יי
ןפ א זא ל יפ
בר
ר יע צ ןוא
ב ק ע י
. ן יק צ א ל ק
ךא נ א ן ו ב ןופ
לארש י
ן יק יור פ ע
זיא
ןע נישרעד
גניל ירפ
1949 ,
ך יוא א
גנולמאז
:ןע ייסע
השודק״
ןוא
הר ובג
ייב
ל א מ א - ן ד ײ
ןוא
ת ר י ז ג - ט נ י י ה
ןגע ו ו -ה ״ש ת -ש ״ת
,ת ונברק
םישודק
ןוא
״םיאמט
(225
.)ןטייז
ן יק יור פ ע
זיא
ר ע ד
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ
ר ע ד
ר ע ז יר א פ
טפירש־שדוח
.״םויק״
ר נא ל ג נע
ן ו א - ד נ א ל ג נ ע
םא ד
טס ייה ןיא
ר ע ד
:ןתמא
ט א ה - ן א ד נ א ל
זדבוא ןיא
ם ע ד רא י
ןבעגעג
6
.ר ע כ יב
ר ע ד ןופ
- ע י נ ע מ ו ר
ם ע ד
ד נא ל ןופ יד
עש ידיי
,רעגניז־ענימ
יד
״רעגניז־רעדארב״
ןופ 19 ןט־
־ נ ע מ א ט ש - ט ר ע ד נ ו ה ר א י
,ר ע ק יד
ר ע ט ר ינ יפ א ר
ר ע ט כ י ד
ןיא
ןא ט ־ס ק ל א פ
י א י צ ק מ א ע ג נ ,ר
טאה ןיא
גא ל ר א פ
״טררא״
ןבע גע גם יורא
א
גנולמאז
ר ע ד י ל
רע ד ״
־רעדיינש
ןלע זע ג
עט נ
רעגנאמ
.״טגניז
ר ע ד יל
ל ופ טימ
רעש ידײ ־ף יט
־נאמאר־אטעג
,קיט
ר ע ב א
ך יוא
ט ס ע ט א ר פ
ןופ א
ןס יר ע צ
שידיי
ץ ר א ה ןופ 20 ןט־
־ראי
.ט ר ע ד נ וה
טא יוו יד
ט ש י נ - ר ע ד י ל ־ ס ק ל א פ
ראנ
טגניז
ךיז
סרע גנאמ
ד יל
,ןיילא ראנ םע
טנייוו
ן י ז
ך יוא
. ן יילא
ר ע ד
ר ע מ ור פ
ר ע ק יט ס ימ ־ ר ע ט כ יד
.א .נ
, ל צ נ ע ט ש
ר ע ד
ר ע ט יר
ןופ
ןושל־שידיי
ןיא
, ןא ד נא ל
־עגנייא
ר ע ט ר א פש
ר ע ב ע גס י ור א
ןופ
לאנרוש ז
ןושל״
ןוא
,״ןבעל
טא ה
ןבעגעג
א
גנולמאז
ר ע ד יל
ןוא
ם ע ד א ל א ב
,״םילשורי״
ר ע ד ןופ
ע ק א ר ק
־נעמאטש
ר ע ק יד
ר ע ל א ט נע מ יט נע ס
ר ע ק יר יל
ף ס ו י
ל ל ה
י ו ו ע ל
טא ה
־עגפא
ט ק ור ד
א
גנולמאז
ןיימ״
ע ט א ט
ר ע ד
ר פ וס ןוא
ע ר ע ד נא
,״ס ע מ ע א פ
א
טנעמ ונאמ
ןיא ד יל
ף יוא ם ע ד
רב ק ןופ ןייז
,ר ע ט א פ
א
־ת ומ ימת־ק יל ייה
ןק יד
,ר פ וס א
ןש יליופ
ןט כ ע
ד יי־ה ל ב ק
ט ימ א
ע יצ י ד א ר ט
ןופ
ר ע ג נ יל ד נע צ
.ת ור וד
ב ק ע י
ל א ו מ ש
, ש ב י ו ט
ט ע א פ ןוא
א - ט ס י א י י ס ע
גנולמא ז
ןע ייסע
ףיוא״
עש ידיי
,״תודוסי
ע מ ור פ
ס ע יצ א ט י ד ע מ
ןיא
,ם ע נר ע ד א מ
ןט נכ ייצע גס יוא
,ל יט ס
ר ע ב א
.זע יג ילער ־ש יטא נאפ
ב ור ל
עש ימ ע ל א פ
. ןט ע ב ר א
ס י ר א מ
א - ץ א ק
ע מ א ר ד
רעד ״
,״טפשמ
ג נולד נאה
ןיא
ך א נ - ר י י ר ק נ א ר פ
ר ע ד
גנוא יירפאב
ןופ
ר ע ד
רעש יצא נ
.ט פ אש ר ע ה
ןוא
א ע ל ק ע י נ ,ג
סאוו
טניואוו
ןיוש ל יפ
ר ע ג נ יל ד נע צ
ןרא י
ןיא
- ן א ד נ א ל
ר ע ד םוצ
ןטס יימ
ר ע נא ד נא ל
ןופ
ר ע ד
רעצ נא ג
ר ע ק יט צ יא
עפ ור ג
עש יד יי