Page 176 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
הק
טא ה
ט ק ור ד ע ג פ א
ם ע ד
ןטשרע
ד נא ב ןופ
ענײו
ןע ג נ וב ע ל ר ע ב יא
תעשב
ר ע ד
ה מ ח ל מ
ןיא
ד נא ב ר א פ ך ט א ר
(336
.)ןטײז
ם א ד ך וב
ט פ ור ך יז
ןיא״
ןט פ וש יכ ר א פ
ד נא ל ןופ
ןר א ד נע ג ע ל
ע נײ מ - יל יװ ש א ג וש זד
ןב יז ר א י
ןב ע ל
ןיא
- ד נ א ב ר א פ ך ט א ר
1946-1939
השמ
ןאמםאר ג
זיא
ר ע ד
ר ב ח מ ןופ
ע כ ע ל ט ע
עש יפאר גא יב
ןע נא מ א ר
ןופ
עש יראטם יה
ןט ײ ק כ ע ל נ ע זר ע פ
ןוא
ך יוא
ס א ד ך וב
ם ו מ יס ק א מ - ם נ ײ ז
װיטאגענ
םוצ
ױ א - ד נ א ב ר א פ ך ט א ר
זײװלײט
ןב ירשעג
.ש יט ם יר ט ע ל ע ב
א
גנולמא ז
ןפיוא״
געװ םוצ
ן פ י ט - ג י ז
ןופ
עש ידײ
״רע נא ז יט רא פ
טא ה
ןבע גע גםױ רא
ר ע ד
ר ע ט מ יר א ב
־רעט נוא
ר עש יד ר ע
ר ע פ מ ע ק
א י ד א י ד
. ש ז נ י א - א ש י מ
. ןא מ ע ד ל י ג
י א ק ו ב א ו ו י ט ש יד״
/ ׳א ל ע מ א
ןגעוו
ף ל יה ןוא
.ד נאטש ר ע ד יו ו
ק ח צ י
וג ט ו י ו ן י א״ ר כ ז ןופ ןיימ
לט ע טש
.״וואקישזד
סע זיא
ן י ו א
ןע נ יש רעד
א
,ך וב ל מ א ז
ט ע מ ד י ו וע ג
ם ע ד
ק נע ד נא
ןופ יד
עש יד יי
ע ל ע נא יס ע פ א ר פ
רע וט ןיא
ך י יר ק נא ר פ
ןיא״
ף מ א ק
ר א פ
ר י יר פ
״טײ,
(278
.)ןטייז
יד
ר ע ז יר א פ
״ת ורדתסה״
טא ה
ןב ע גע גס יורא
א
ןשפיה
ד נא ב
־ראפ ניא
ע יצ א מ
ןגעוו
לארש י־ץר א
אזא״ זיא
ר ע זד נ וא
,״דנאל
ןוא
ר ע ד
־עטכ ישעג
רעב יירש
ןופ
םזינויצ
ב ק ע י
ן א מ ע נ י צ
ןייז(
ץנאג
קרע וו
זיא ןיא
ע כ ע ל ט ע
ד נע ב
ןע נ יש רעד
ר ע יר פ
ןיא
)ןליופ
טא ה
ט ק ור ד ע ג ר ע ב יא
ןיא
600
ןט ייז
ם ע ד
ןטשרע
ל י יט ןופ ןייז
ר ע ט נא מ ר ע ד
ן ו פ - ע ט כ יש ע ג
יד
ע ט ס ט ל ע
ןט ייצ זיב .ר ד
ם ל צ ר ע ה
.ט יוט
ר ע ד
ט ס יא ייס ע
ל א ק ז ח י
ק א ר נ ה ע נ ד ל ע ,ר א
רעק יר א יג נא ל
בשוח ןוא
ר ע נע ק ןופ
,זיראפ
טא ה
ןבע גע גס יורא
ןיא
ייווצ
ד נע ב
רעב יא (
300
)ןטייז
— ןא
ע ט ר יר ט ס ול יא
ןוא
זיב ראג
ע ט נא ם ע ר ע ט נ יא
גנובײרשאב
ןופ
.״זיראפ־טלא ״
ייווצ
:ר עב יב ־ט ס נ וק
ק יצ נא ווצ
ןט ינש צלאה
וצ
ק ח צ י
שובייל
ס ע צ ר פ
ר עש יד יסח
עט כ יש ע ג
א״
לוגליג
ןופ א
״ןוגיב ןופ ם ע ד
ר ע ק יפ א ר ג
א ר ט ו ר
ק א
י נ ל ,ק
םאוו
טא ה
ןיוש ןיא
ענייז
ע ק י ד ר ע יר פ
ע כ ע ל נ ע
ןט ע ב ר א
־אב
,ןזיוו
יוו ף יט רע ןעק ךיז
ןב ע ל נ י יר א
ןיא
ר ע ד
ר עש יט ע ט א פ
ט ל ע ו ו
ןופ
ם ע ד
ןע מ ור פ
ןוא
ןק יב יולג־ף יט
ןש יליופ
.ד יי
א
עש יד יי
ע יס ר ע ו ו
ןופ
ם ע ד
ר ע ק יט יר ק
א ל
ם א ק וד
ייסע
ןגעוו
ם ע ד
ןשידיי
ר ע ל א מ
ן ע ב ט ימ ל יפ
ר ע ג נ יל ד נע צ
ס ע יצ ק ו ד א ר פ ע ר
ןופ ם ע ד
ם ר ע ל ט ס נ יק
קר ע וו
זיא
ןע נ יש רעד
רע ייז
ל ד י יא ןוא ןייש ןיא
גא ל ר א פ
.״ראהארג״
ל א ר ש י
ע פ ד ו י ק י נ ם א״
ןובשח
״שפנה (496
)ןטייז
טא ה
־םישדח
גנאל
ןע נ ופע ג
ט ע מ כ
ע ד ע י
ןא ו ו
ןפ ור פ א
ןוא
ןע ג נ ול ד נא ה פ א
ןיא
ר ע ד
רעש יד יי
. ע ס ע ר פ
טא
ס א ד
,עס יור ג
ןיא
,ם ע נר א פ
ך וב
ט ס ע מ ר א פ
ךיז וצ
ןר יר געט נ יא
ם ע ד
ם ע נר ע ד א מ
ד יי ןופ
טנייה ט ימ ם ע ד
ןש יראטס יה
ד יי ןופ
ע ל א
,ןט ייצ
םע
ט ס ע מ ר א פ
ך יז
ר א ל ק וצ
ןכ א מ
ם ע ד געוו
ןופ
ם ע ד