Page 177 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דק
שטיװאר
.ד נא ל
א
ט פ ל ע ה
ןופ יד
טנעאנ
וצ
ייווצ
ג נ ילד נעצ
ר ע כ יב
ןענייז
־ןברוח
.ר ע כ יב
א
זא יר וק
ןיא
ר ע ד ע י
,ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ר ע ד
רעש יד יי
: יא ד ווא
ןייק
ןייא
ל כ יב
ע י זע א פ
ןיא ם ע ד רא י
ןיא
ןשידיי
בושי
ןיא
.ך י יר ק נא ר פ
ק ימ ע נר א פ
זיא
ר ע ד
ןא מא ר
ןופ
ן י מ י נ ב
ן י ו ו ע ל ש
יד״ ןד יי
ןיא
,״ל יוולעב
גא ל ר א פ
״ײנספיוא״
(330
.)ןטייז
א
ר ע פ יט
ק יל ב נ י יר א
ןיא
ם ע ד
ןק יד נס קא וו
בושי
ןיא
ז ירא פ
פאנק
רא פ יד
.ןראי־יצאנ
ר ק יע ב
זיא
ם א ד
ןעוועג
א
עש ידיי־ש יליופ
,ע יצאר ג ימ יא
תמ ח מ
ך י יר ק נא ר פ
זיא
ןעוועג
ם א ד
עק יצ נ ייא
,ד נא ל םאוו
טא ה ךאנ ןיא
ענע י
ט יונ־ע יצארגימע
ןרא י
ןט ל א ה ע ג
ןפא א
.ע ל ע ט ל ע פ ש
ר ע ד
ר ע ד ( ן א מ א ר
ר ב ח מ זיא
ם ל א
רעש יזיוצ נארפ
ט א ד ל א ס
ןעוועג
ןיא
רעש יצא נ
)טפאש נעגנאפעג
ט ק יד נע ר א פ
ךיז
שיגארט
ר א פ
ט ע מ כ
ע ל א
ן ד ל ע ה
ןוא
ך א ד
.ק יד ר ע פ א ה ־ש יט ע ט א פ
ם ה ר ב א
ו ו י י ,ץ א
ג נ ילט פע ה
ןופ
רע ג נ יל ד נעצ
,ןרע גאל
טא ה ןיא
ןב ל ע ז
ג א ל ר א פ
ןבעגעג
א
גנולמאז
ת ו ית וא ״ - ןע ג נ ול י יצ ר ע ד
ןיא
״טולב
(272
,)ןטייז
־ר עד
ןעגנולייצ
ןופ
,ליורג־יצאנ
םאוו
ןקריוו
שממ יוו יד
,ר ע ד ל יב ־ל י ור ג
םאוו
ןעמ
טא ה ןיא
ןסאמ פעג 1 ןענ ייב יד
. ןט א ד ל א ס ־ יצ א נ
ןייק
ןעמא נ
זיא
טשינ
ר ע ק יס א פ
ר א פ טא ,יד ןזיב
ןט ס פ יט
טנורג
א
ןשטנעמ
,ע ק יד נר ע ד י וש פ י וא
,ןטכישעג
יוו
תויתוא״
ןיא
.״ט ולב
ר ע ד
ר ע ט נא ק א ב
ןוא
קראטש
־ק וד א ר פ
רע וויט
,ט ע א פ
,ר ע ל י יצ ר ע ד
טם יאײםע
ןוא
טס ילא נר וש ז
י כ ד ר מ
ש ט
ל ג י ר ע ,ר א
ר ע נע ט יל ע ג
ןופ ל יפ
ןרע גא ל
ןופ
,ןייפ
טא ה
ןבעגעג
ם ע ד
ןטשרע
ל ייט ןופ ןייז
ןא מא ר
יד״
עטש רע
ע ב יל ןופ
ל פ א ק
,״שטאמ
א
ןא מא ר
ןופ
ר ע ד
ש ינעטכ ידע ג
ןופ
ן י וש - ן ק י ל א מ א
,ק יל א מ א
שטאכ םע
זיא
סאוו־ראנ
ןעוועג
ןש י ד י י - ק י ד ע ב ע ל
לט ע טש ןיא
. ןל יופ
ם א ד ך וב
טב יירש אב
יד
ןע ג נ וב ע ל ר ע ב יא ־ם ע ב יל
ןופ ןא
ןט ר ע פ מ ול ע גמ וא
־ףיט
ן כ ע ל ר ע
שטנעמ
ןפ יוא ןא פ ןופ
ןשידיי־שיליופ
.*יעגייטש
ו ה י ע ש י
ש פ י ג ע ,ל
רע נייא ןופ יד
ע ט ל ייצ ע ג
ןב ע ל
ע נע ב יל ב ע ג
עש יד יי
רעב יירש
ןיא
,ןל יופ
םאוו
זיא
ך יוא ןיא
ןל יופ
ןב יל ב ע ג
רע( זיא
ר א ט ע ר ק ע ס
ןופ
ן י יא ר א פ
ןופ
עש ידיי
ןט א ר ע ט יל
ןיא
,>שזדאל
טא ה ןיא
ז ירא פ
־ט נפ ע ר א פ
.
ט כ ע ל א
ע ניילק
גנולמאז
ןופ
ענייז
ןלע ווא נ־אטעג
ןרעטש״
ןר ע ב יא
.״אטעג
ס א ד
ל כ יב זיא א
ךשמה ןופ
םלעגיפש
ר ע יר פ
רע נע ניש רעד
גנולמא ז
ת וכלמ ״
,״אטעג
םאוו
טאה
טש א ר ר ע ב יא
טימ
ר ע ד
ט ייקש יט נעט יוא
ןוא
ק יט י יצ כ י יל ג
ןכ יוה
ןש ירעלטס ניק
,אווינ
ר ע נע ט ל א ה ע ג נ ייא
,ור
סאוו
טא ה
ןיא
ר ע ד
רעש יד יי
ר וט א ר ע ט יל
א
ג נולפאט
ןיא
ר ע ד
ע י זע א פ
ןופ יד
עש יט נעט יוא
ןע ג נ וב ע לר ע ב יא ־א ט ע ג
ןופ
ם ה ר ב א
.ר ע ו וע ק צ וס
ך ע לש פ יה
זיא יד
:ר וטא רעט יל ־ת ונ ור כ ז
ם י ר ג
) ןא מ ס א ר גהש מ (