Page 178 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
כק
ןזיװ וצ
ןב א ר גא ב
ף יוא א
ףױה ןיא
.אטע ג
ןוא
יא וולה
ןל א ז
יד
ןל א יר ע ט א מ
םאװ
,ר ע כ יג
ןוא
ע ק א ט ןא םוש
,ע יצ ק א ד ע ר
ןוא
טראװ ןיא
,טרא וו
ד ל יב
ןיא
, ד ל י ב ןייז
. ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ע י נ ע מ ו ר
ע ינעמ ור
טא ה
לאמ נײק
טשינ
טא הע ג
ןײק
קראטש
ןט לק יװ ט נא
ןשידײ
.ןזע וו־ס גאלרא פ
ך א ד
ןענײז
,ט ר א ד
ימיב
ר זע יל א
,גראבנייטש
ם ע ד
ןא ק ע ד
ןופ יד
ע נר ע ד א מ
עש ידײ
,ר ע ט כ יד ־ ל ב א פ
ןע נ יש רעד
ראג
ענײש
.ר ע כ יב
ש ר ע ד נא
זיא סע
טנײה ןיא ם ע ד
ןטסערג־טײװצ
ןש יא ע פא רײ א
בושי
ךא נ
ם ע ד
ןםיורג
.ןבר וח
יד
עק יצ נײ א
גנוטײצ
ןיא
שידיי
זיא
ר ע ד
קינשדוח
/ ׳ר ע ט ע ל ב ־ ף וק יא ״
ןיא
.ט ם ע ר א ק וב
יד
עפ ור ג־רעבײרש
ןיא
ע ינעמ ור
זיא
ד א ר ג
ך ײ ר ל א צ
ןוא
. ל ופ ט נע ל א ט
ןיא
ר ע זד נ וא
ר א י־ט כ יר א ב
זיא
ןע ניש רעד
יד
עש יר א ר ע ט יל
־א ט ס ע ר כ
ע יט א מ
סא ד ״
עש ידײ
זײ ר ק ־ר וט ל וק (״ ט ר א װ
.י .ל
ץ ר פ ןיא
.)םאי
ם א ד
ך וב זיא
טמ יטש אב
ם ל א
ך וב נעײ ל
ר א פ
ע ר ע ט ל ע
, ןס א ל ק
־עגנעמא זוצ
טל ע טש ט ימ
םיורג
ט פ אש ב יל
ןוא
ע מ ע ר א
ןע ל ט ימ
ך ר וד
ר ז ע י ל א
. ל ק נ ע ר פ
סע
ןענײז
ך יוא
ןע ניש רעד
ע כ ע ל ט ע
ע ר ע נ ע ל ק
־רעד ניק
ר ע ל כ יב
ןוא
השמ״ - א
השעמ יוו ןיא
״שמוח ןופ ו ו א ל ף ט א מ ב ו .ר
ט יול
ת וע יד י
ןיא יד
״רעטע לב ־ף וק יא ״
ןוא ןיא
ר ע ד
רעש ינעמ ור
גנוטײצ
ר א פ ןדײ
,״אערינוא״
ןטײרג
ךיז עײנ
רעכ יב ־ל וש
״ןתיב־ףלא״
ר א פ
יד
ע ט נפ ע ר ע ד ־ײ נ
ןל וש ־הכ ולמ
ןיא
שידײ
ר א פ
עש ידײ
.ר ע ד נ יק
ר ע ב א
רעײ ז
גײלס יוא
זיא ןיוש
״םײב־ףעלא״
ןוא
ר ע ד
ג א ל ר א פ
ט פ ור ך יז
.״ גא ל ר א פ ־ע כ ול ע מ ״
א ד ןוא
ט ר א ד
ןזײװאב
ךיז
ס ע ק א ט א
ף יוא יד
עש ידײ־ש ינעמור
,רעבײ רש
זא ײז
ןגײנ פא
ף יוא וצ
עש יטס ילא נא יצא נ
.ןגעװ
ך ײ ר ק נ א ר פ
ןיוש
ם א ד
ע כ ע ל ר ע ס י וא
ןע זס יוא
ןופ יד
עש ידײ
,ר ע כ יב
םאװ
־רע ד
ןענײש
ט צ יא ןיא א
רעש פ יה
ל א צ ןיא
,ך י יר ק נא ר פ
ט נא מ ר ע ד
ן י י א
ה ל א ב
זא ײז
ןענײ ז
עש יא ע פ א רײ א
. ןט ק וד א ר פ
ײז
ןענײז
ע ל א
טשינ
, ןד נ ובע ג
ך פ יה ל
וצ יד
,ר ע כ יב
םאװ
ןע נײש רעד
ף יוא ם ע ד
ןש ינאק ירעמא
־נאק
.ט נע ניט
ןוא
ך ע ל ט ל א ה נ יא
ןענײז
ײז יוו א ןימ
ךשמה ןופ יד
,ר ע כ יב
םאװ
ןענײ ז
ןיא
ר א י־ט כ יר א ב
ןע ניש רעד
ןיא יד
ע נע ד יש ר א פ
״סענאז״
ןיא
־שטײד