Page 179 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ב ק
שטיװאר
ש זא ט ר א פ ע ר
ט נע ייל
ן י ז
ןייוולייט
יוו א
שיגארט
ד יל ןיא
.ע זא ר פ
ל ח ר
ך א ב ר ע י וא
זיא
ןעוועג
ןיא
עשראוו
ף יוא
ר ע ד
״רעשירא״
טײז
תעשב ם ע ד
.ד נאטש פ יוא
ןופ יד ר יפ
,ס ע מ א ר ד
ענע ניש רעד
ןיא
,ר א י־ט כ יר א ב
ןענייז
ייווצ ־עג
ןעמ וק ןופ
.ןל יוה
ט נ א מ א י ד
זיב(
טצ יא
ן יט ול ח ל
)ט נאקאבמ וא
טא ה
ןבעגעג
א
ע מ א ר ד
א״ דיי
ןשיווצ
,״ןרעיופ
ןופ ם ע ד
ןב ע ל ןוא
ם וקמ וא
ןוא
גנוטער
ןופ
ם יד יח יך דײ
ןשיװצ
ע כ ע לש ט נע מ
עש יל יופ
. ןר ע י ופ
יד
ע מ א ר ד
ט כ ע ר פש ט נא
ר ע ד
ץ נע ד נע ט
ןופ
טפאש ט ניירפ
ןט ימ
ןש יליופ
,ק ל א פ
ך א ד זיא יז
טשינ
.ש יטע גא לאפא
יז
טקר יוו
.ק יד ת מ א
יד
ע מ א ר ד
זיא טימ א ךס
ג ל א פ ר ע ד
ד ל א ב
ט ר יפ ע גפ י וא
ןרא וועג
ןיא
ןל י ופ
ך ר וד
א ד יא
,אקס נ ימאק
ר ע ד
ר ע ט כ א ט
ןופ
ר ע ד
עמאמ״
ןופ
ןשידיי
״ר עט א עט
רת סא
ל ח ר
,אקס נימאק
ר ע ד
ר ע ט ס ק יט כ י ו ו
רעש יד יי
רעש ירעל יפש יוש
ט פ א ר ק
ןיא
ןק יד ה מ ח ל מ כ א נ
. ןל יופ
א
עש ידיי
עמא רד ־ס גינעק
רעד ״
ך ל מ
,״לואש
ןבירשעג
ןיא
ןש יבמאי
,םט יר ןיא
ןש יסאלק
ך א ד - ל י ט ס
רע ייז
ר א ב ל יפש
-
טא ה
ןבעגעג
ר ע ד
ר ע ל ופ ט נ ע ל א ט
ט ע א פ
ל א ר ש י
־ נ ע ש א
. ף י א ד
טצ יא זיא רע
ר א ט ק א ד ע ר ט ימ
ןופ
לאנרושז
״םױק״
ןיא
.זיראפ
ךאנ א
ט כ יר א ב
ןופ ם ע ד
גנאגרעטנוא
ןופ
ןשידיי
עשראוו
טא ה ־עג
ןבעג
ה י ב ו ט
ב א ז יש ק
ו ו א ם . י ק
ן ט י מ - ס א ד
ןצנאג
ץ ר א ה
־ירשעג
ע נעב ך וב ( - 354
)ןטייז
טא ה
ןבע געגס יורא
ר ע ד
״ץולחה״
ןיא
.עשראוו
א
ע יט א מ א ט ס ע ר כ
ןיא
ע כ ע ל ט ע
רע ג נ יל ד נעצ
ןט פ ע ה
ר ימאל״
־ניק
ר ע ד
״ןענרעל
זיא
רעטײװ
ןענישרעד
ןיא
ף י ול ר א פ
ןופ
.ר א י
םע זיא
ךיוא
ןענישרעד
א
םאר גארפ ־ס ג נוא יצרעד
רא פ יד
ןלוש ןופ
־לא ר ט נע צ
ט ע ט ימ א ק
ןופ יד ןד יי
ןיא
ןל יופ ןופ ם ע ד
ןשידיי
ןא ר ע ט ע ו ו־ר ע ר ע ל
ל ז א א ו ו ם . יק
ם יורא זיא
ך יוא א
ל כ יב ־ר ע ד נ יק
רע ד ״
ר ע ט ל א
ןופ
״ ינ ודאפמא ל
ןופ ם ע ד
רעקרא י־וינ
ןשידיי
ר ע ט כ י ד
, ל ו ס
םאוו
טא ה
טכ וזא ב
. ןל יופ
סע
ןענייז
ןע נישרעד
ע כ ע ל ט ע
ןר ושארב
טימ
־רעב יא
ןעגנובעל
ןופ
ר ע ד
ט י יצ ־ע יצא פ וק א
ןוא
ייווצ
ם ו ר א - ד נ ע ב
400
- ן ט י י ז
ןופ
יד
ר ע ט ע ל ב ״
ר א פ
,״עטכישעג
ןבע גע גס יורא
ןופ ם ע ד
ןשידיי
ןש יראטס יה
ט וט יטס ניא
ןיא
ןל יופ
רעט נ וא
ר ע ד
ע יצ ק א ד ע ר
ןופ 5
ר ע ט ע ב ר א ט ימ
ןופ
ם ע ד
ר ע ט נע צ
ןופ
.גנושראפ
יד
עק יזא ד
ןעגנולמא ז
ןענייז
ןיוש
ב יל וצ
ד ע ם ןופ
ר ע ד שממ
עמ א ס
רעטש רע
ט ייק יטכ יוו
ןופ
ןשידיי
ןש יראטס יה
,טק נופד נאטש
תמח מ ןיא
תושר ןופ ם ע ד
ןק יזא ד
ןש יראטס יה
ט וט יט ס נ יא
ך י ז ןע נ יפ ע ג
ע ש יט נ ע ט י וא ע ר א ב צ א ש מ וא יד
, ן ו ו י כ ר א ־ ם ו ל ב ל ע ג נ י ר
סאוו
ר ע ד
שודק
לא ונמ ע
ם ולב לע ג נ יר
טאה
ר א פ ןייז
ןק יל ייה
טיוט ־אב