Page 180 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשירײ
רוטארעטיל־טלעװ
אק
ןיא
ם ע ד
ןעניז
טעװ םע
ןב ײ ל ב
.ש יראטם יה
סאװ
רעטײװ
טר יר געט ניא
ךיז יד
עש ידײ
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ןל י ופ וצ
חר זמ .וצ
ןשיװצ יד
ף נ יפ
עש יט ע א פ
ןע ג נולמא ז
ןיא
ר א י־ט כ יר א ב
ט ר ינ ימ א ד
ןיא
ם ע נר א פ
ם ע נ י ב
ם ר ע ל ע ה
228
עק יטײ ז־
גנולמא ז
ךר וד ״
ןטאש ןוא
.ךייש
ר ע ל ע ה
זיא א
רעש ידײ ־םעראװ
ר ע ט כ י ד
ןוא א
רעש יטעװאם ־םײה
.ט א יר ט א פ
טשרע
טשינ
גנאל ך יז
ט ר יא יר ט א פ ע ר
ןײק
ןל י ופ ןופ
.ע ו וק ס א מ
ןט ל א ה ע גס י וא
ןוא
ט ק ע ר א ק
ןיא
ר ע ד
,ם ר א פ
ןיוש
ל ס יב א
ל יפ וצ
־עגםיוא
. ןט ל א ה
תליגמ״
״דײ ןופ
ה ש מ
- ם י י ה פ א נ ק
176
א ז י א - ן ט ײ ז
ך וב ןופ
א
ןס יר ע צ
שממ
שידײ־ש יליופ
.ץ ר א ה
םײ הפא נק
טא ה
ך יוא ןיא
־ראפ
ן ק יד ה מ ח ל מ
ןל י ופ ןײק
גינאה
טשינ
,ט ק ע ל ע ג
ןא
ת וד ע יד ל יפ
־הם יפת
ר ע ד י ל
ןופ
ר א פ 1939 ןיא
ןק יד נג יל ר א פ
. ן ו ב יד
ע ט ס ק יד מ וצ מ יצ
עש ידײ
ן יר ע ט כ יד
ל ז י י ר
י ק ס נ י ל כ י ש ז
טא ה א
גנולמא ז
ןופ
־ נט ע ל ע ק ם
ק יט פ א ה
,ע זא ל מ ר א פ
,ע ק יט ר א ו ופ א נק
ר ע ב א
ע ק י ד ר ע ד ל י ב ל י פ
ר ע ד י ל
וצ״
ע ר ע ט י ול
״ןגערב
(96
.)ןטײז
ײװצ
ןעגנולמא ז
ןופ
עק יד נגא זוצ
, ןט ע א פ
עגנױ
ן ע נ ײ ז , ן ר א י ן י א
ח ם פ
ם י ק צ ע נ י ב
א״
ר ע ט צ נ ע פ
וצ
ר ע ד
,״טלעװ
א
ט ע א פ ט ימ א ךס
עש ידײ
ןט פאש ק נעב
ןוא א
רעט וג
,ר ע ל ט ס נ יק ־ם ר א פ
ע ט ו ג
ס נ א מ ר ע ט ו ג
ר ע ד ״
טנור גפא
.״טשיור
טא ם א ד
־ר ע ד ־ט צ ע ל
עט נאמ ך וב
טא ה
טא הע ג
א
ם ומ ים קאמ
ןפ ור פ א
ןיא
ר ע ד
רעש ידײ
; ע ס ע ר פ
שטאכ יד
ם ר א פ זיא
ףראש
ט ר יק יט יר ק
ן ב א ה - ן ר א װ ע ג
ר ע ב א יד
־יט ירק
ר ע ק
ןע זעג
עטוג
ןט ע ט יל אװ ק
ןיא
ןר א ב ל ט ימ מ וא
ןכ ע לש ט נע מ
ןוא
ןש ידײ
.ט ל א ה נ יא
יא ד כ וצ
, ןע נא מ ר ע ד
זא
םײ הפא נק
ןוא
יקם נילכ יש ז
ןע נ יפע ג
ךיז
ןיוש א
טײצ
גנאל ןיא
.ז יר א פ
ײװצ
ןעגנולמא ז
ןופ
ר עש יט ם יר ט ע ל ע ב
ע זא ר פ
ןענײז
.י א ק ר ו ט נ י ם
א״
םיוב ןיא
/׳טביװ
ןע ג נ ולײ צ ר ע ד
טימ א
גנוגײנ
םוצ
,ןש יטסימ
ןוא י צ ח ק
ס נ א מ ר ע ט ו ג
ע נ יילק
ג נ ולמ א זך ע ג נ ולײ צ ר ע ד
ןיא״ א
ר ע ט ס ופ
.״טאטש
טימ
ר ע נע ט ל א ה ע ג נײ א
ור ןוא
רעמ א זיור ג
ט ײ ק כ ע ל ט ק נ יפ
ט ל ײ צ ר ע ד
רע
זד נוא
ןל יור ג
ןופ
ר ע ד
ט ײ צ ־ע יצ א פ וק א
ןוא
ם ע יד ע גא ר ט
ןופ
ר ע ד
־ךאנ
ע יצ א פ וק א
ה פ וק ת
םייב
ןע מ וק ק יר וצ
ןיא יד
ע ט ס ופ
ן ו פ - ט ע ט ש
ןשידײ
ן ו א - ט ק נ ו פ ד נ א ט ש
ךא נ
,ע ר ע ט ם ופ
ר ע ד א
ןצנאגניא
ע ב ור ח
. ןעמײ ה
א
רעק יד נגא ז וצ
.ט ם יל עװ א נ
עש ינא זיטראפ
ןע ג נ ולײ צ ר ע ד ־ ןט נע מ וק א ד
ט א ה
ןבע גע גם יורא
ש ר ע ה
ר א י ל א מ ס
ןדײ״
ןא
ע ל ע ג
.״ם ע טא ל
ר ע ד
ר ב ח מ זיא
ט צ יא
ר ע ד
ר ע צ י זר א פ
ןופ
ןשידײ
ט ע ט ימ א ק ־ ל א ר ט נע צ
ןיא
. ןל יופ א
ט ס א פ
א ט ק א פ
.ש זא ט ר א פ ע ר
ר ע ד ״
רעש ידײ
ד נאטש פ יוא
עשראװ
1943 ״
ט א ה
ט לע טש ע ג נעמ א ז וצ
ןופ
עש יט נעט יוא
ןט נע מ וק א ד
ןוא
־נעט יוא
עש יט
ןעגנוגא זם יורא־ת ודע
יד
ןיטם יאײםע
ל ח ר
. ך א ב ר ע י ו א
ר ע ד