Page 181 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ק
שטיװאר
ןוא ל א ז
ךאנ םוצ
םולש
ט נכ י יצ ר א פ
ןרעוו
ןא
רעמ ע נע ג נא
:זא יר וק
םע
ןענייז
ןע נישרעד
ע כ ע ל ט ע
ע ר ע נע ל ק
ר ע כ יב
ןיא
ס לע ג נע ־ס ק ר א מ
,ט וט יטס נ יא
ס ע ד ע י
וצ
ם ורא 100
ר ע ד ( ן ט י י ז
רעש יטם ינומאק
,ט ס ע פ י נא מ
א
,ע יפא ר גא יב ך נ ינל
א
ע יפא ר גא יב ־ ן ילאט ם
.א ,).א טימ ם ע ד
,ןטוג
ןל ע נא יצ יד א ר ט
ןשידיי
.גיילס יוא
יד
ר ע כ יב
- ת ו ע מ ש מ - ן ע נ י י ז
טמ יטש אב
רא פ
.ד נא ל ס י וא
ול יפ א
ר ע ד
גא ל ר א פ
ר ע ד ״
״סעמע
טבײרש ךיז
ט ר א ד
רע ד ״
.״תמא
ןשיווצ יד
ר ע כ יב ־ י יט ר א פ
זיא
ךעל ניישרא וו
ם א ד
ע ט ס ד יל א ס
םא ד
ך וב ל מ א ז
וצ״
ר ע ד
עטכ ישע ג
ןופ
ר ע ד
ר ע ש יד נא ב ר א פ ל א
־סינומאק
רעש יט
- ״ י יט ר א פ
428
.ןטייז
םע
ןענייז
ך יוא
ןע ניש רעד
ע כ ע ל ט ע
־ר ע ב יא
.ןעגנוצעז
ראנ
טק נופ
יוו
ם וט עמ וא
ןיא
ר ע ד
רערא ג
ט לע ו ו
ןענייז
ך יוא
ןיא
ד נא ל ס ור
ןע ג נ וצע זרעב יא
ןופ
ע ר ע ד נא
ןכא ר פש
ף יוא
שידיי
טנייה יד
ע ט ס ע ר ג
.ט י יק נט לע ז
ן ל י ו פ
זא יד
עט יור
יימרא
טאה ןיא רא י 1944
ט י יר פ א ב
יד
ע יר א ט יר ע ט
ןופ
ןל יופ
טא ה יז
ט ר א ד ראנ ךאנ
ע כ ע ל ט ע
רעב יירש
עש ידיי
ןפ א ר ט ע ג
םייב
, ןב ע ל
ןופ יד
ר ע ב יר א
ט ר ע ד נ וה י יר ד
עש ידיי
,ם ר ע לע טש ט פ ירש
םאוו
ןב אה ן י ז
ט ר א ד
ןיא רא י
1939 , ם ע ד רא י
ןופ
ר ע ד
,עיזאווניא־יצאנ
טר יפ ור ג
ם ורא ם ע ד
ןט מ ירא ב
ןיא רא פ
ןופ
עש ידיי
ןט א ר ע ט יל
ןיא
,עשראוו
ט נאקאב
ם לא
ע ק צ א מ א ל ט ״
13 .״
ןשיווצ ייז יד
ןיטם יאײםע
ל ח ר
־רע יוא
,ךא ב
ר ע ד
טס ילע ווא נ
ןוא
ט ע א פ
והיעשי
לעגיפש ןוא
ר ע ד
ר ע ל י י צ ר ע ד
ןמחנ
.ץ יל ב ראג ךיג
ןבאה ךיז יד
ןע ייר
רעד י וו
,ט ל יפע גס י וא
ר ע ד
רק יע
ןופ יד
ןט נא יר ט א פ ע ר
ןופ
,ד נא ל ס ור
ואוו
רע ג נ יל ד נעצ
עש ידיי
רעב יירש
ןופ
ןל י ופ
ןב אה ךיז
.ט ע ו ועט א ר ע ג
ר ע ב א
טק נופ יוו ךיג יד
ןע ייר
ןב א ה
ן י ז
י ו ז א - ט ל י פ ר א פ
ךיג
ןענייז
ייז
רעד י וו
ק יד י יל
.ןרא וועג
יד
־ יר ט א פ ע ר
ןטנא
ןב אה
ןגיוצעג
ן י יק - ר ע ט י י ו ו
.ב ר ע מ
43
עש ידיי
רעב יירש
ןענייז
ןט א ר ט ר א פ
ןיא ם ע ד
,ןטייווצ(
ט יול
ר ע ד )ייר
ךייש ןוא
־ם יורא־ש יטעטסע
םע נעבע גע ג
ך וב ל מ א ז
עשידיי״
ג א ל ר א פ - ש ז ד א ל ( ״ ן ט פ י ר ש
ןופ
ן י יא ר א פ
ןופ
עש ידיי
ןט א ר ע ט יל
ןוא
ןטס ילא נר וש ז
ןיא
,ןל יופ
180,1948
ןטייז
־ ל פ א ט
,ר ע ק יט ל א פש
רעם יורג
.)טאמראפ ־טרא ווק
ר ע ב א
ך יוא ןופ יד 43
רעב יירש
ןב אה ןיוש
ןצ ייר ד
ל י יו ור ע ד
ן זא ל ר א פ
. ןל יופ
םא ד
ע ט נא מ ר ע ד
ך וב ל מ א ז
זיא ךאנ
ט ר יט ק א ד ע ר
ר ק יע ב ןיא
טסייג
ןופ יד
ע ק יל א מ א
עש ידיי
עש יר א ר עט יל
ם ע יצ יד א ר ט
ןיא
,ןל יופ טימ ןא
ןלא ר גע ט נ יא
ןשידיי
גנאגוצ
וצ
,ץ ל א
םאוו
ל ופ ט ר ע ו ו
זיא ןיא
ןשידיי
, ןב ע ל טימ א
ןעמ ער א ו ו
ק יל ב
ף יוא
ר ע ד
רעצ נא ג
רעש יד יי
ר וט א ר ע ט יל ־ט ל ע וו
ןיא
ט ייצ ןוא ןיא
.חטש