Page 182 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
טצ
:ןעניש .י
ם ע ם י ק מ ױ ל
ןע נאלאש ע ״
ןעײג
ןײק
״ ןאש זד יב־אר יב
יד<
ןע גנובײרשאב
ןענײז
ב ור ל
ר ע יר פ
ןע נ יש רעד
ןיא
ר ע ד
)״טײקינײא״
ןוא
ס נ א ד ר א ג
רע נאש זד יב ־אר יב״
,״םיבשות
רעײ ז
ע ק י ד ע ב ע ל
־עזײר
, ר ע ד ל י ב
ן י ו א
ר ע יר פ
ןע נ יש רעד
ןיא
ר ע ד
.גנוטייצ
ןיא
,עװ קם א מ
ןיא
װעיק ןוא ןיא
קס נימ
ןענײז
ם יורא
,עש יד א יר ע פ
ץנאג
,עש פ יה
עש יר א ר ע ט יל
ןע גנולמא ז
ןופ יד
,ר עב יירש
םאװ
ןר יפ ור ג
ך יז
ש יפארגאעג
ןיא יד
ע ק י זא ד
.ט ע טש ט פ יוה
ר ע ד ״
״ןרעטש
ןפ ור ךיז יד
רעװ ע יק
, ןכ א נא מ ל א
עש יר א ר עט יל ״
י ד - ״ ג נ ו ל מ א ז
,ר עקם נ ימ
ןוא
־מײה״
״דנאל
ןפ ור ךיז יד
ר עװ ק ם א מ
,ןעגבולמאז
סאװ
ןענײ ז
יד
ו צ - ע ט ם ד י ל א ם
160
.ןטײ ז
ם א ד
ע ט ם ק ע ז
ך וב
טא ה
ןיוש א ד
ןזיװאב
וצ
.ןע נייש רעד
יד
ןכ א נא מ ל א
ןב א ה
ןבעגעג
ןא
ןק יט נא הטש רע
ק יל ב נײ ר א
ןיא
ם ע ד גנאג ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
.ד נא ב ר א פ ־ ןט א ר
ם ר ע ד נ ו זא ב
ף ר א ד
ןכא ר טש ע גר ע ט נ וא
,ןרעװ זא
ך יוא ןיא
ןאש זד יב ־אר יב
ןב א ה
ןב יוהעגנא
ןײ גוצם יורא
ע ר ע ל ו גע ר
.ר ע כ י ב ל מ א ז
ײז
ןב א ה ךיז
ט נכײ צע גם יוא
־ר ע ד
ט ימ ׳
סאװ ײז
ןב א ה
ןעמ ונע גנײרא
רא נ
רע נאש זד יב ־אר יב
־םיבשות
.ר ע בײ רש
יד
ע ט ס ק יט ײ ד א ב
ןעמ ע נ
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ־ש יטעװאם
ר וט א ר ע ט יל
ןענײז
א ד
א ל ימ מ
לאמ נײק
טשינ
ןעװעג
וצ
ןע ניפע ג
. . .
ר ע ד
,ר ע ט נע ק ר ע נא ־ט ם ע ב
ר עש יט ס יל א ע ר ־ק יט פ ע ר ק
רע בײ רש ־ע זא ר פ
ןיא
ןאש זד יב ־אר יב
ןיא .ב
. ר ע ל י מ
א
ם ית ג
ש יגאלאט נא
ך וב ל מ א ז
ףיוא״
עש יטעװאם
/׳ןגעװ
םאװ
טא ה
ט פ ר א ד ע ג
ןע מ ע נמ ור א
ק ים ײ ר ד
רא י
ש ידײ־ש יטעװאם
,ןפאש
טא ה ן י ז
טײרגעג
םוצ
.ק ור ד
יצ זיא םע
־ר ע ד
ןעניש זיא
וד נוא
טשינ
.ט נא ק א ב
ס א ד ך וב
טלאװ
ך ע ל ר יט א נ
ןעװעג
ןופ
ראג
ןסיורג
טרעװ ןיא
ר ע ד
גנושראפ
ןו־פ
ר ע ד
רעש ידײ־ש יטעװאם
.ר וט א ר ע ט יל
םע
ןב א ה ךיז
טײרגעג
םוצ
ן ו א - ק ו ר ד
עק ינײא
ןענײז
ןיוש
- ן ע נ יש ר ע ד
ר ע כ יב נר ע ל
ןוא
ם ע ק יט א מ א ר ג
ןופ
שידיי
:ןושל
ם מ י ו ב ס ו נ
ך וב נר ע ל
ןופ
שידיי
ר א פ
,ע נע ס ק א ו ור ע ד
ם ע ש ט י ו ו א ק ל א פ
־ ל ע ה ס י ור א
ר ע פ םוצ
ן ע נ ר ע ל ך ײ ל א
ן י ז
שידיי
ןוא
ך יוא ןייז
,ק יט א מ א ר ג
ע נ ע ל ע ה
ם ע ל ע ק צ א כ
ןוא .ב
ם י ק ס נ א י ט ו ג
ך ר ע ל ןוא
,ר ע כ י ב ך ע ײ ל
םע
טא ה ךיז
ןב יוהע גנא
ןק ור ד
רעט נ וא
ע י ל ע
ם ק א ו ו י פ ס
ע י צ ק א ד ע ר
א
רעש ידײ־ש יםור
ך וב ר ע ט ר ע װ
ןופ
ר ע ב יא 40
טנזיוט
.ןסנייא
א
,ןיילק
ר ע ב א זיב ראג
ק יטכ יוו
ן ו ב זיא .ל י ז ע ג נ ר ס
־ר ע ב יא
ק יל ב
ר ע ב יא
ם ע ד
ןשידיי
ןב ע ל ןיא
ד נא ב ר א פ ך ט א ר
ןיא יד
ע ט צ ע ל
:ןרא י
ם א ד
ע ט כ יר ע ג פ י וא
ק ל א פ
עש ימא נא ק ע ־לא יצא ם
ג נ וק יט לאטש ע גר ע ב יא
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
ג נ ור ע ק ל ע פ א ב
ןיא
.ר .ם .ם .פ