Page 184 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשיריי
רוטארעטיל־טלעװ
זצ
ק ר ע ו ו
זיא
ך ע ל ג ע מ
ןעוועג
א
ק נא ד
,ם ע ד
סאוו
יד
ה כ ול מ
טא ה ןופ ם ע ד
ר ע ב יירש
ןעמ ונע גוצ
יד
ע כ ע ל ג ע ט
.ןגרא ז־טיורב
ןופ
ר ע ד
ר ע ר ע ד נ א
טייז
זיא
ר ע ב א
ר ע ד
ר עט יי ווצ
ד נא ב ןופ ך וב ןיא
ד נא ל ס ור
ףא נ
ץ ל א
טשינ
ןע נ יש רעד
. . .
ןס ק א ד א ר א פ
ןופ
ר ע זד נ וא
ט ייצ ןוא
.ט ל ע ו ו
ף ניפ
ע ק יד נט י יד א ב
ןט ע א פ
ןופ
ר ע ד
ר ע ר ע ט ל ע
ע ידרא ווג
ןב א ה
ה כ וז
ןעוועג
וצ
עש פ יה
ד נע ב ןופ
ע ט ל י י ו ור ע ד ס י וא
ןוא
ע נע ב יל ק ע גס י וא
.קר ע וו
יד
- ר ע ב י ב
ןופ 300 זיב 400
ןטייז
. ס ע ד ע י
יד
ןט ע א פ
:ןענייז
ר ע ד
־אל יפ
ר ע ק יד נר יפ א ז
ד ו ד
, ן י י ט ש פ א ה
ר ע ד
ר ע ט ס ט ל ע
ןיא
ר ע ד
,עפ ור ג
ר ע ד
רע וו יאא נ
י י ל ב
י ו ו ק ט ק ,א
ר ע ד
,רעגנערטש
ר עש יר ע פ מ ע ק
.א ק
י נ ש ו
ר
, ו ו א
ר ע ד
ר ע ק יט ס ול ־ס נב ע ל
.ש א ה ל
ן י ק ןוא
ר ע ד
ל ס יב א
ש יטס ימ
ר עטמ יטש ע ג
א ר ז ע
. ג ר ע ב נ י נ י פ
ר ע ד
ר ע ט צ ע ל
זיא ט ימ
ע כ ע ל ט ע
ןרא י
ק יר וצ
ןבראטשע ג
ןוא ןייז
ר ע נע ב יל ק ע ג
ד נא ב זיא
ןע נ יש רעד
ט ימ א
ןסיורג
ר יפ נ י ירא
ןופ .נ
.ר ע ד נ ע ל ס י וא
עיינ
ןע ג נ ולמא ז־ר ע ד יל
ןענייז
ס יורא
ןופ
ם ע ד
ןק יד ו וע ל יפש
ןוא
ןק י ד װ ע ט ײ ב ך ע מ ר א פ
ק י צ י א
ר ע פ ע פ
,״ײנספיוא״
ם נ ו ב
ר ע ל ע ה
ר ע -
זיא
ט צ יא ןיוש
ק יר וצ ןיא ןייז
םייה -
ט א ה - ע ש ר א ו ו
ןא
עש יפע
ע מ ע א פ
ר ע ד ״
געוו
ף יוא
,״עשראװ
טימ א ךס
ןשידיי
,ל יפ ע ג
שטאכ
רע ייז
ןט ל א ה ע גס י וא
.ש יטע וואס
יד
ןט ע א פ
.ה ש א ע ר
י ו ו א ט ,ש .י
־ ו ר א ב
, ש ט י ו ו א כ
, ר א ט נ א ג
ע מ א י ז
, ן י ס ע ל ע ט
, ר א י ל ט א ק
ל ש ר ע ה
י ק צ ע נ ע מ א ק
ןב א ה
ןבע גע גס יורא
ע ל ע וד י ו ו יד נ יא
־ר ע ד יל
. ןעגנולמא ז
ב ור ל
ןענייז
םע
ערעגניי
ןט ע א פ
ןשיווצ
ק יס י יר ד
ןוא
ק יצ ר ע פ
רא י
,ט ל א א
רעש פ יה
ל ייט ןופ ייז
טא ה
ט כ ו זא ב
עש יד יי־ש יטע וואס
,ןלוש
עק ינייא
ןעמאטש ןופ
ןל י ופ ןוא
ןב א ה ךיז ןיא יד
ע יר פ
ןרא י
ןופ
ר ע ד
ר עש יטע וואס
ט פ א ש ה כ ול מ
ט ר א ד
.ט צ ע זא ב
ם א ד
ןענייז
ב ור ל
ר ע ד י ל
ןופ
ף מ א ק
ןגעק
,יצא נ
ר ע ד י ל
ןופ
יוב פ יוא
ךאנ
ר ע ד
ע פ א ר ט ס א ט א ק
ןוא
ןופ
ר ע ד
ר ע נא ל ב אש
טפאש יירטע ג
ןוא
ב יול
ף יוא ם ע ד
.ם יש זער
א ךס
.ןעגנוב יירשאב־ר וטא נ
ןיא״ א
רעט וג
,״העש
ןופ״
ם ע ל ק
, ״ם ית א
ףיוא״
ר ע ד
ר ע ק יט כ יל
ן ע נ י י ז - ״ ט ל ע ו ו
יד
עש יט ס יר ע ט ק א ר א כ
ןע מ ע נ
ןופ יד
.ר ע כ י ב
ס ע ד ע י
ס ע פ ע
רעק ינייוו
יוו 200
.ןטייז
ם ר ע ד נ ו זא ב
ף ר א ד
־ראפ
ט נכ י יצ
ןרע וו
יד
גנולמאז
ר ע נאש זד יבאר יב ״
״רוד ןופ
ם ע ד
ן ל ופ ט נ ע ל א ט
ר ע נאש זד יב א ר יב
ר ע ט כ י ד
ן ר ה א
ו ו
ג ר ע ע י ל .ס ןוא ל א ז
ך יוא א ד
ט נא מ ר ע ד
ןרע וו
א
גנולמאז
ןופ
ר ע ד י ל
טימ
ןטאנ
וצ
ןט ס ק ע ט
ןופ
־עוואס
עשיט ןוא
עש יסא לק
ןט ע א פ
סא ד״
ק ל א פ
.״טגניז
טק נופ יוו סע
ןענייז
ר ע ד י ל
ט למ א זע ג
ןוא
ט ק ור ד ע ג ר ע ב יא
,ןרא וועג
יוזא
ןענייז
ך יוא
ק ר ע ו ו־ע זא ר פ
ןע נ יש רעד
ןיא עיינ
.ם ע ב א גס י וא
ל א ז
א ד