Page 185 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

וצ
שטיװאר
וועיק ןוא ןיא
קס נימ ןיא יד
ע ק יט ר א ד
. ן גא ל ר א פ ־ה כ ול מ
רע נייק
ןופ יד
ןגא ל ר א פ
,זיא
,ך ע ל ר יט א נ
טשינ
.טא וויר פ
ןיא טא
ר ע ד
ע מ ע א פ
״המחלמ״
טא ה
ש יקראמ
ןבעגעג
א
, ןש יטעטא פ
ןכ ע ל ט פ א ש נד י יל
ם א פ ע ןופ
עש יד יי
ןוא
עש יט ע ו וא ס לא
ןד י יל ןוא
ןפ מ א ק
רעט נ וא
ןוא
ןגעק יד
.ם יצא נ
ס א ד
ע ק יד נס י יר ט ימ
קרע וו
ט ל א מ ןוא
ט נכ ייצ
ר ע ט ר ע ד נ וה
ןט לאטש ע ג
ןופ
עש יד יי
ןוא
עש יט ע ווא ס לא
ןש ט נעמ ־סקלאפ
ןיא
ט ס ע מ ר א פ
טימ
ם ע ד
ןאכ־סיגנישזד
ןופ 20 ןט
,ט ר ע ד נ וה ר א י
סאוו
זיא ם א ד
ל א מ
ןל א פ ע ג
ר ע ב יא
ד נא ל ס ור
ט ימ
ענייז
ס ע ד ר א ה
ןופ
.ב ר ע מ
ע יראר וג
זיא
ר ע ד
רעש יד יי
ד ל ע ה ט פ י וה
ןופ
,ך וב רע זיא
,רע נייא
סאוו
טאה ךיז
ט ע ו וע ט א ר ע ג
ןופ א
ן ק י ד ע ב ע ל
ר ב ק ןופ
ר ע ג נ יל ד נעצ
.רעט נזיוט
ך ר וד
,ם יא
ך ר וד
עניױ
םישעמ ןוא
ענייז
ד ייר
ט ד ע ר
ר ע ד
;ראט יוא
ך ר וד
,ם יא
סאוו
ט כ א מ
ך ר וד
ם ע ד
ןצנאג
,גע וו־רענא זיטראפ
ר עט ע פש
ם ע ד געוו טימ
ר ע ד
ר ע ר ע ל ו גע ר
יימרא זיב
, ן יל ר ע ב
טגנערב
ש יקראמ
ם י ת א ם ע ד
ןל א ר ט נע צ
ק נא דע ג
ןופ
ר ע ד
:ע מ ע א פ
זא םע
ף ר א ד ןופ
ט צ יא ןא
ר ע ד
רעש יד יי
גנאג
ך ר וד
ר ע ד
ט לע ו ו
ןייז יא ט ימ א
דרע ווש ןוא יא טימ א
,ר פס ןיא
דרע ווש
ף ר א ד ןייז
רעש יטע
ס א ט א פ
ןוא ןיא
ןשיטע
ןשידיי
ס א ט א פ
זומ
ך יוא ןייז
ר ע ד
ר ת א
ט נעמ ןופ
,דרע ווש
םאוו
ןעק םא ד
עש יטע
ןוא
ע ט ק א ר ט ס ב א
ץע זע ג
־ראפ
ןע ל ד נא ו ו
ןיא
.השעמ
טימ ם ע ד
ןטייווצ
ל ייט ןופ יד״
החפשמ
״רעבשאמ
ןופ
ר ע ד
רחס נ
(448
)ןטייז
זיא
ךעלט נג ייא
ןסא לש ע גפא
ם א ד
עס יורג
,קרע וו
סאוו
־רעד
טל י יצ
,זדנוא
ף יוא
ע פא נק
טנזיוט
ןטייז
,ןעמא זוצ
יד
עטכ יש ע ג
ןופ ןא
ר ייא
ר ע נע ס ע זע ג
ר ע ק יד ס וח י
רעש יד יסח־ש ירח וס
,החפשמ
ר ע ד
רק יע יד
ייווצ
ר ע ד יר ב
יזול ןוא
,השמ
ע ד י יב
ע ל א ע ד יא
,ןטלאטש ע ג
ך א ד זיא יזול
ר ע מ
ד יס ח ןוא
השמ
ר ע מ
.רח וס םע
ןרעוו
זדנוא
ט ל י יצ ר ע ד
יד
־ ע ל ר ע ב יא
ןעגנוב ןופ
ר ע ד
החפשמ
ןיא
ע כ ע ל ט ע
,ןראי־ס יזירק
סאוו
ןק יד נע ר א פ
ךיז
טימ
ם ע ד
טיוט ןופ
ע ר ע ר ע מ
ר ע ד יל גט ימ
ט ימ
ןהשמ
.שארב
ם ת א יד
ןט לאטש ע גט פ יוה
טלב יווש םע ןוא
ט לב יר ג
םע טימ
עק יט ייז
,ןעניושראפ
סאוו
ול יפ א יד
ע ט ס ד נ ימ
ןשיווצ ייז
ןרעוו
ט ר ע דל יש ע ג
טימ
־רעטס יימ
ר ע ט פ א ה
ע י ז יצ ע ר פ
ןיא ם ע ד
ן ל ע יצ ע פ ס
ל יט ס ־ע זא ר פ
ןופ ם ע ד
,רתס נ
םאוו
זיא
ק יצ נייא
ןיא
ר ע ד
רעש יד יי
.ר וט א ר ע ט יל
ןייז
ט י יק ידמ ע ט א ג נא ל
זיא א
ך ע ל ב י יל
לק ינייא
ןופ ם ע ד
ל יט ס ןוא
חסונ
ןופ ם ע ד
ןד ייז
. ע ל ע ד נ ע מ
ןוא
ר א פ
ע ר ע זד נ וא
ןגיוא
טסקא וו
סיוא ןופ
ר ע ד
,ט ייה נעגנא גראפ
ןופ
ר ע ד
ט ימ ןופ
ןטנצניינ
,ט ר ע ד נ וה ר א י
א
עשיסור־שידיי
- ו ו ע ש ט י ד ר א ב - ט א ט ש
ט ר יא ור ט ס נא ק ע ר
זיב ןיא
ע ל א
ע ט ס נע ל ק
ן ל א ט ע ד
ט ימ
ר ע ד
ט נאה ןופ
ם ע ד
.ר ע ט ס י ימ
ס א ד
ןר יל ע ז יצ ס יוא
ןוא
ןפ יילש ס יוא
ך ע ל כ א ר פ ש
א זא