Page 186 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
הצ
רא י
טײג זיב
ײ מ ־ל יר פ א
1949 ,
ר ע ב א
ע ל א
עש ידײ
ת וע יד י
ןופ
ד נא ל ם ור
ןב א ה ך יז
ט ל ע טש ע גפ א
ם ע ד 20 ןט
ר ע ב מ עװ א נ
1948 , ןעװ םע
טא ה ךױ
ט ל ע טש ע גפ א
ם א ד
ןק ישם יורא
ןופ
ר ע ד
ך אװ ך יא ־ל א מ ײ ר ד
גנוטײצ
״טײקינײא״
ןופ
.עװ ק ס א מ
יוזא יוו יד
ת וע יד י
ןגעװ יד
ר ע כ יב
ןענײז
־עג
ט פ עש
ןראװעג
ר ע ד
רק יע ןופ
ר ע ד
ר ע ט נא מ ר ע ד
,גנוטייצ
ןוא
טשינ
ייב
ע ל א
ט ר א ד
ע ט נכ ײ צ ר א פ
ר ע כ יב
זיא
ןבעגעגנא
ס א ד
,רא י
ןעק ,ןייז
זא
ןיא
ט כ יר א ב
ןל א פ
ןײרא
םע בא גם יוא
ןופ א
ןק יד ר ע יר פ
.ד א יר ע פ
ןפ יוא
ק יל ב ןוא ןיא
ג ולפ
טא ה יד
עש ידײ
ע יצ ק וד א ר פ ־ ר ע כ יב
ןיא
ד נא ב ר א פ ך ט א ר
טא הע ג
ם ע ד
ע מא ם
ןט ס ל א מ ר א נ
:ןע זס יוא
יד
ר ע כ יב
ןענײז
ןע נ יש רעד
ןיא יד
עט ם ע ר ג
,ס ע גא ל פ י וא
םאװ
ןענײז
ןעגנאגעג
זיב
15
א - ט נ ז י ו ט
ך וב ק נע ד ע ג
ךאנ
,ם ל ע א כ ימ
ןא
ק ור ד ר ע ב יא
ןופ
דבולש
ם מ כ יל ע
לטא מ ״
יםײפ ם ע ד
,-״ם נ זח
ול יפ א
ס ר ע פ ע פ ( ןע ג נ ו ל מ א ז ־ ר ע ד י ל
)״ײנםפיוא״
ןע נײש רעד
ןיא 4
טנזיוט
. ןר א ל פ מ ע זק ע
ם א ד
ר יפ א פ
זיא
ב ור ל
,לפש
ר ע ד
ד נוב נײא
טשינ
וצ
,ד יל א ם
ר ע ב א
ר ע ב יו ז
ןוא טימ
ט כ א ד א ב
.ט ר יפע גם יוא
יד
ר וט ק ע ר א ק
זיא
ל א מ ע ל א
.ק ים א ל ק טש ר ע
יד
־אטרא
ע יפ א ר ג
זיא
רעײ ז
ך ע ל נע
םוצ
,גײלסיוא־״אװײ״
טימ ם ע ד
םאנם יוא
ןופ יד
עש יא ע ר ב ע ה
, ןט נע מ ע ל ע
סאװ
ןרעװ
טגײלע גס יוא
ש יטע נאפ
ןוא
ך יוא יד
ף ניפ
:תױת וא־ף וס
,ך ,ם ,ן ,ף ץ
ןרעװ
ט ק ור ד ע ג
יוו
טראװ ־ןט ימ
.ת וית וא
ט ימ יד
ע כ ע ל ט ע
ןוא
ק יצ פ ופ
ןל וט יט
טייטש יד
עש ידיי
־ךוב
ע יצ ק ו ד א ר פ
ןיא ם ע ד רא י
ןפ יוא
ןט ייווצ
ט ר א ךאנ
ר ע ד
,ר עש ינא ק יר עמ א
םאוו
טא ה
ט כ א ר ב ע גס י ור א
ר ע מ יוו
לאמ ייווצ
.ל יפ י וזא
ן י א ליוו
א ד
ןכ א מ א
ע נ יילק
,םאנס יוא
ך יא ליוו
ןל י יטס י וא
םא ד
,קרע וו
ם ע ד
ןט ייווצ
ל ייט ןופ יד״
החפש מ
״רעבשאמ
ןופ ד ר ע
, ר ת ס נ
ןופ
ר ע ד
המישר
ןופ יד
עש ינאק ירעמא
ר ע כ יב
ןוא
ס א ד
קרע וו
ןס ילש נייא
,ט ר א ד
ואוו
םע
.ט ר ע ה ע ג
ךאנ
ע ל א
ןכא ז
זיא
ר ע ד
ר עש ינכעט
,ל א פ וצ
םאוו
ס א ד ך וב זיא
ןע נ יש רעד
ןיא
גאלראפ־״ף וק יא״
ןיא
,קראי־וינ
טשינ
־אד נופ
.ק יט כ יו ו־ל א ט נע מ
ם א ד ך וב זיא א
ט ק וד א ר פ
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ־ש יטעװאם
.ר וט א ר ע ט יל
ןיא ם ע ד
ד ל יב ־ט ל ע ו ו
ןופ
ר ע ד
רעצ נא ג
רעש יד יי
־א ר עט יל
רוט זיא םע ןיוש
טנייה א
.קרעוו־טנורג
ץ י פ
ק ר א מ
ם ע ש י
,״המחלמ ״
א
ע מ ע א פ
ןיא
ע ק יד ה ר וש נצ כ ע ז
,ם ע פ א ר ט ס
ןיא
ןש יבמא י
םט יר (668
,)ןטייז
ט ל א ה ר יפ
:ןל ייט
,ב יוה נא
,ע ו וק ס א מ
,ד א ר ג נ יל א ט ס
ף יוא
.ב ר ע מ
ם א ד ך וב זיא
ם יורא ןיא
ג א ל ר א פ
ר ע ד ״
״תמא
רימ(
ןבײרש
ץ ל א
ןט ימ
ןל ע נא יצ יד א ר ט
ג יילס יוא
ןופ יד
) ןע מ ז יא ע ר ב ע ה
ןיא
.ע ו וק ס א מ
ןיא
ןב ל ע ז
גא ל ר א פ
ןענייז
ןע ניש רעד
ע ל א
עש יטע וואס
,ר ע כ יב
ןט ימ
םא נס יוא
ןופ
, ע כ ע ל ט ע
םאוו
ןענייז
ם י ת א ןיא