Page 187 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דצ
שטיװאד
טא ה
ך יוא
ןבע גע גס יורא
ט ימ
ר ע ד
ף ל יה ןופ
ט ניירפ
ןיא
ב יב א ־לת
,ייז
ע מ ע א פ
״טאטשמײהעג״
(160
,)ןטייז
א
ע מ ע א פ
ןגעוו
א ןינמ
ןש ט נע מ ך דײ
ןיא יד
ןלא נאק
ןופ
ענליוו
תעשב
ר ע ד
,ע יצ א פ וק א
א
־ס ימ יט פא ־ק יד נע יל ג
שיט
קרע וו
ןגעוו
ע ק י ד נל א פ
טנעוו
ןוא
ע נע ב י וה ר ע ד
עט ראפש ע ג נ ייא
־ס נבעל
ןוא
ןגראמ
.םרעגאז־א י
ך ל מ
ם ט א ט ש י י נ
,ל א ט יפ א ק
וויטאמ רא פ נ יא
קרע וו
ןבר וח״
ןוא
ד נאטש פ יוא
ןיפ יד ןד יי
ןיא
,״עשראוו
א
קרע וו
טימ א
ן ל א ק יס ק ע ל
־ראפ
ט ס ע מ (720
,ףט ייז
טימ א
ם ומ יס קאמ
, ל א יר ע ט א מ ־ ר ע ד ל יב
ןיא ןיא א
רעש יד יי
ג נ וצע זרעב יא
ס יורא
ך ר וד
ר ע ד
״ת ורדתסה״
ןוא
ןלא נא יצא נ־ש יד יי
.ד נא ב ר א פ ־ ר ע ט ע ב ר א
ף ס ו י
י ו נ מ ן א
טא ה
ןבע גע גס יורא
ןיא
ג א ל ר א פ
טניירפ״
ןופ
ןשידיי
ןכע לטפאש נס יוו
״טוטיטס ניא
א
גנולמא ן
ןופ
ט ר ע ד נ וה
ןע מ ז יר א פ א ־ס ק ל א פ
ןיא
שידיי
ןוא
ר עש יא ע ר ב ע ה
ג נ וצע זרע ב יא
. וצ ר ע ד
ר ע ד
ר ע ל ט ס נ יק
ה י ר א
א - ר ע ז ר ע מ
עפאמ ־טס נ וק
ט ימ 12
־א ר פ ע ר
ס ע יצ ק וד
ןטלאטשעג״
ןופ
/ ׳ןט כ ע נ
ע יצ א ק יפ יר א ל ג
ןיא
ד ל יב ןופ
ם ע ד
ןש יאעפאר ייא ־חר זמ
ןט נע ר בר א פ ״
,ך ט כ ע נ
ט יול ם ע ד
טרא וו
ןופ
ןנוקמ
ןופ
ןש יליופ
םוטנדיי
ןאמס וז
שט יװאלא געס
.ל״ז
ר ע ד
רעק ינא גנאל
בשות ןיא
,לארש י
ר ע ד
ר ע ט כ י ד
ף ס ו י
, ו ו א ק י נ ר ע י פ א פ
טאה
ןבע געגס יורא
א 64
עק יט ייז־
עש יר יל
גנולמא ז
,״ב יילברע ב יא ״
ןוא .י .ח
ע ל י ב צ י ק א
עק יד ווע נח
גנולמא ז־ר וטא ינימ
ןופ
ר ע ד יל
עשידיי״
״רעטרעװ
(80
.)ןטייז
ןוא טא
,יוזא ךוב ןייא ןוא ך וב
,ס יוא
טגיוב ךיז יד ךאנ
ץ ל א
ק יט פ ע ה
עק יד נר ירב יוו
גאוו
ןופ
א ר פ ןוא
סא רט נאק
ח וכמ
ןש ירא ר ע ט יל
־שידיי
ךשמה ןיא
,לארש י
ף יוא
ר ע ד טייז ןופ
א ר פ -
ט יילגאב
ט ימ
ר ע ק יד ו וע גר א ז
ט פאש ב יל
ןופ אזא
ר ע ט כ י ד
יוו
ב ק ע י
ן ש י װ צ ״ - ן א מ כ י פ
ש יא ע ר ב ע ה
ןוא
ע נע ד ל א ג ״ - ״ש יד י י
,״טייק
רעמ ונ
1 — ןוא רע זיא
טשינ
ר ע ד
ר עק יצ נ י יא
ןיא ם ע ד
.ןעניז
םינינמ טימ םיא ןיא
ל כ ב - ל א ר ש י
ת וצ ופת
*.יאדווא
ד נ א ב ר א פ ך ט א ר
םוצ
עמ א ס
ןטסרע ווש
ןיא וצ
ןביירש טא יד
ןצ יטא נ
ןגעוו
ר ע ד
רעש יד יי
ע יצ ק וד א ר פ ־ ר ע כ יב
ןיא
ד נא ב ר א פ ך ט א ר
ןיא
ר ע זד נ וא
ןט כ יר א ב
.רא י
ר ע ד
ר ע ט ס ע ר ג
ל ייט ןופ יד
ר ע כ יב
זיא
טשינ
ןעגנא גרעד
וצ
ד ד נ וא
לייוו
טשינ
ע ל א
ר ע כ יב
ןיא
ד נא ל ך ט א ר
ןרעװ
.ט ר יט ר א פ ס ק ע
ר ע זד נ וא
ןגעוו*
ןפאש־שידיי
ןיא
לארש י
ט ל י יצ ר ע ד
ט ס נרע
ןיא א
ןרע ד נוזא ב
ל ק יט ר א
ןיא
ןק יטצ יא
דנא ב
םנופ
."ךובראי.