Page 188 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןוא
ן כ ע ל ש ט נ ע מ ל א
ט ל א ה נ יא
ןופ
עניױ
ר ע ד י ל
(180
.>ןטײז
א
ן ו פ ןא מ א ר
324
ןטײ ז
ט א ה
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ר ע ד
ר עש ימא נ יד
ר ע ל ײ צ ר ע ד
א ע ל
ץ א ק
הע יר ז״
ןא ( ״ ט ײ צ
ג נ וצ ע זר ע ב יא
. )ש ט ײ ד ן ופ
ר ע ד
ר ב ח מ
טניואװ
ןיא
.ע ק ים ק ע מ
ענײז
ר ע כ יב
ןע נײש רעד
ך יוא ןיא
ע ר ע ד נ א
. ןכ א ר פש
ר ע ד
ר עש יא ע ר ב ע ה ־ש ידײ
ר ע ט כ י ד
ןוא
ר ע צ ע זר ע ב יא
.ר ד .י
־ י ר ט ס י ו א
ן א ד
ט א ה
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ןיא
שידײ א
גנולמא ז
ןופ ם ע ד
ןש ינעלישט
קרא טש
ןט מ יר א ב
ן ל א ק יד א ר
ר ע ט כ י ד
א ל ב א פ
.א ד ור ע נ
ע ק יס ק ע מ
זיא
ןא
ש יטא זקע
ןוא זיב ראג
ט נא ם ע ר ע ט נ יא
ד נא ל
ך יוא ןופ
ןשידײ
־דנאטש
,טק נ ופ
ב יל וצ יד
ך ע ל ט ש ע ר
,ם יסונא
םאװ
ןעניואװ ךאנ
.ט ר א ד
ןיא
ר ע ד
רעש פ יה
ע פ ור ג
ןופ
עש ידײ־ש ינאק יםקעמ
רעבײרש
זיא
ר ע נ יל ר ע ב
־נאק
ט נעװ קעם
ןוא
שירעזײװגעװ
ך יוא
ר א פ
ע ר ע ד נא
ע כ ל ע זא
עש יטא זקע
ןגײװצ ןופ
ןשידײ
ןש ירעלטם נ יק
.ןפאש ־טלעװ
ל א ר ש י
שידײ ןוא
עש ידײ
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
לארש י
ןענײז
ןראװעג
א
־בא ר פ
ם ע ל ןיא
ע מ א ס
ןטם וױט יזאפ
ןעניז
ןופ ם ע ד
.טראװ ןוא
ר ע כ יב
ןע נײשרעד
ןוא
ןלעװ
ןע נײש רעד
ץ ל א
,ר ע מ
סאװ
ר ע מ
ע ק יט כ יװ
עש ידײ
רעבײרש
ןלעװ ך יז
ט ר א ד
. ןצ ע זא ב
רא נ
םאװ
טא ה ךיז
ר ע ד
ןא ר ע ט עװ
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
,ר וט א ר ע ט יל
ר ע ד
ר עס יור ג
גר וט א מ א ר ד
ד וד
,יקם ניפ
ט ר א ד
.ט צ ע זא ב
שטאכ
טשינ
יוו ןײק
ןושל ןופ
ןכ ע ל גע ט
ך י ורבע ג
ןיא
בוטש ןוא
,םאג
טא ה
שידיי
ןיא
לארש י־ץרא
ךאנ א
ן כ ע ל ר ע ה
געװ
ר א פ
. ן י ז
יד
״ת ורדתםה״
טא ה ןיא ם ע ד
ר א י־ט כ יר א ב
ןב יוהעגנא
ןבע ג וצם י ורא
יד
,ע ד יל א ם
ט ימ
ט פ אש ב יל
ןוא
,ט כ א ד א ב
על ופ־ק יגאװ
ר א י־ ל ט ר ע פ
טפ ירש
יד״
ע נע ד ל א ג
.״טײק סע
ןר יגא ד ע ר
:יז
ר ע ד ראג
רעגנױ
רעטסײמ־גנא זעג
ןופ
ןט ס ק יג נא לק ־ב ר א פ
ןשידײ
,ד יל
ר ע ד
ר ע נא ז יט ר א פ
ןופ
ענליװ
ם ה ר ב א
ר ע ו ו ע ק צ ו ס
ןוא
ר ע ד
ט ס יצ יל ב ופ
ם ה ר ב א
־ נ י ו ו ע ל
. ן א ס
ײװצ
- ד נ ע ב
450
ןטײז
ט י מ - ן ע מ א ז ו צ
ל כ ב וט ןופ
עש ידײ ןוא
עש יא ע ר ב ע ה
רעבײרש
ןופ ל כ
ת וצ ופת
ןוא
לארש י־ץרא
ןענײז
ןיוש .א ד
־ארפ ןוא
ך יוא
ןע ל ק יט ר א ־א ר ט נא ק
ןגעװ
ר ע ד
טפ ירש
ןב א ה ן י ז א
טאש
ןא ט ע נ
ןיא
ע ל א ןקע
.ט ל עװ יד
טפ ירש
טא ה ךיז
ד ל א ב
ט ר ע נײ צע גנײ רא
ןיא
ם ע ד
ק ר א װ ר ע ד ע ר ־ט ל ע װ
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
.ר וט א ר ע ט יל
ך יוא ןא
ע ר ע ד נא
גנולמאז
ר א פ
ר וט א ר ע ט יל
ןוא
ק יט ירק
,״סרע זדנוא״
104
,ןטײז
ט ר יט ק א ד ע ר
ם י ל ןוא .א
ס ע ו ו י ר
זיא
ןע ניש רעד
טימ
זײװלײט
ע ב ל ע ז י ד
.ר ע ט ע ב ר א ט ימ
א
ןמ יס ןופ
םענייש
.ת יב־ם ולש
ר ע ו וע ק צ וס
ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
גצ