Page 189 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

בצ
שטיװאר
ט ס יא ייס ע
ןוא
,גאלאק יזומ
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ
ר ע ד ע נע ק ״
.״ ר ע ל ד א
ןא
ט ר יר ט ס ול יא
ך וב ־ק נעדע ג
ךאנ ם ע ד
ןט מ יר א ב
רע וועש רא וו
ר ע ל א מ
ןוא
שודק
ן ת נ
ן ע ש ז ר א ק
טא ה
ןב ע גע גס יורא
ןייז
ר ע ד ור ב
.ןעש זראק
יד
ס ר ע ל ע טש ט פ ירש
,ר ע ו ועק צ וס
,קנורט
יקס וואנא גאק
.א .א
ןענייז
ןיא
ךוב
.ט ק יל י יט א ב
ןוא
ך יוא
ר ע ד
רע נ יילק
ם ת א - ב ו ש י
20,000
תושפנ
ג ע פ י נ י ו ו - ע ש י ד י י
טא ה
ןב ע ג ע ג ס ית א
א
גנולמאז
ןע נא ט ע יל ע פ
ןוא
ןע ל ק יט ר א
ןופ ם ע ד
־ראד
בש ות ןק יט
ק ר א מ
1.ש
] ןע ש ט ל ע ז .מ
(286
.)ןטייז
א
עצ נאג
ן ו א - י י ר
ןשיווצ ייו ראג
עגנוי
ר ע ב יירש -
ןב א ה ךיז
ס נט צ ע ל
ש ו ן י
ט צ ע זא ב
ןיא
,ע דא נא ק
ר א פ
ע ר ע ד נא
ןרע וו
ט כ א מ ע ג
־נערטשנא
ןעגנונ
ןיא
ר ע ד
.גנוטכ יר
ןוא יד
ג נ ור א פ ר ע ד
,ט נר ע ל
זא ואוו
עש יד יי
ט ר א ד - ר ע ב י י ר ש
עש ידיי
.ר ע כ יב
ע ק י ס ק ע מ
ע ק יס ק ע מ
ןיא ןיוש טניז
א
ר א פ
ג נילד נעצ
ןרא י
רע ייז
ו ו יט ק וד א ר פ
ןפ יוא
ןשידיי
.טיבעג־סגנופאש
ןט ע ט ימ א ק
ןבאה ןיא ם ע ד רא י
־ס יורא
:ןבעגעג
ף ס ו י
ס ג ר ע ב נ ע ט א ר
ןע ג נ ורע נ יארע ד
ןופ״
עשראוו
זיב
,״ייכנאש
ןצ יטא נ
ןופ א
.ט יל פ
ף יוא טא ם ע ד געוו
ייכנאש־עשראוו
ןענייז
דאר ג
א ךס
עש ידיי
רעב יירש
ןופ
ןר ע ל ט יה
ןפ א ל ט נא
ןוא
ר ע ב יר ע ד
זיא
טא
ר ע ד
גע ווס נד ייל
ו ו יטא לע ר
רעיונעג
.ןב ירש אב
ם א ד ך וב
ט ק י ד נע ר א פ
ךיז
ל י י ו ור ע ד
ןיא
, ןא פא י
יוו ןייז
ל ט יט
:טגאז
ן י ב
.ייכנאש
רע ייכ נאש
ןב ע ל ד כ יט יל פ
זיא ךאנ
טשינ
.ןסאלשע גנייא
ר ע ד זיב ראג
ר ע ו ו יט ק וד א ר פ
טס יא ייס ע
ןוא
גא גא דעפ
ם ה ר ב א
, ב מ א ל א ג
ר ע ד
ר א ט ק ע ר י ד
ןופ
ר ע ד
רעס יור ג
רעש יד יי
לושגאט
ןיא
,ע ק יס ק ע מ
סאוו
זיא ןיא ם ע ד
- ן ע נ י ז
טימ יד
ר א פ
ג נ ילד נעצ
טנזיוט
,ןדיי
סאוו
ןעניואוו
א - ט ר א ד
ר ע ט ס ומ
ר א פ
ם ע ד
ןק ינא יל ימ ־ף ניפ
בושי
ןיא יד
ע ט ק ינ י יא ר א פ
,ןטאטש
טא ה
ך יוא ןיא
ם ע ד רא י
ןבע גע גס יורא
א ךוב
,ןע ייסע
םעד״
ןגראמ
ך געק נא
(272
.)ןטייז
םא ד
ןענייז
ןע ייסע
ןופ
ףמ א ק
רא פ א
ץנאג
ךעלט לע וו־ש יד יי
, ןב ע ל
סאוו
לא ז יוזא
ט יובע ג־טס עפ
,ןייז
יוו םע זיא
סא ד
ע זע יג ילער
עש יד יי
־טלע וו
. ןב ע ל
ליטש״
ל א ז
״ןייז
ט פ ור ךיז א עיינ
גנולמאז
ןופ ם ע ד
ר ע ט כ י ד
ק ח צ י
. ר ע נ י ל ר ע ב
ר ע נ יל ר ע ב
ט ימא ב
ךיז ןיא
ע ל א
ענייז
ר ע כ יב
טשינ
רא נ
שידיי
וצ ,ןייז ראנ
ך יוא
.ש ינאק יסקעמ
רע
ט פ ור םע ןיא
ר ע ד
:ה מ ד ק ה
ק יטס ייג
ךיז
. ןע ל פ א ט
ןא
רעט נכ ייצ ע גס יוא
,ר ע ל ט ס נ יק ד כ ר א פ
טא ה ךיז
ר ע נ יל ר ע ב
ם נט צ ע ל
ך יוא
קראטש
ט פ יט ר א פ
ןיא
ם ע ד
ןשידיי