Page 190 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
אצ
ןיא
ל א ע ר ט נא מ
זיא ןיא
ם ע ד רא י
ט ק י ד נע ר א פ
ןראװ ע ג
יד
־תױנשמ
ע ב א גס י וא
ט ימ
ג נ וצ ע זר ע ב יא
ןוא
שוריפ
ןיא
שידיי
ןופ .ר ד
, ד ח מ ש
. א ק ש ו ר ט ע י פ
ר ד ס
ת ור ה ט
ט ל א ה 607
ם א ד - ן ט ײ ז
עצ נאג
,קר ע ו ו
סנייא ןופ יד
ע ט ס ע ר ג
ןיא
,שידיי
ם ורא 3000 .
ר יפ
ןע ג נולמא ז
ע י זע א פ
ןענייז
:ןעמ וקע גוצ
יד״
ע ד א ל א ב
ןופ
ןק יט כ ע נ
״דלא וו
ןופ
,ר ע ד ןיא
ע י גל ע ב
,רעק יד נע נ י וא וו
םעס יור ג
,רעק יד נגא ז וצ
רעגנוי
ן יר ע ט כ יד
ה ו ו ח
, ב ר א פ נ ע ז א ר
ןא
ה ר יס א
ןופ א ךס
־נאק
,ןר ע גא ל ־ ע יצ א ר ט נע צ
עב א גס י וא
ןאמש רעה
(104
.>ןטייז
א
גנולמאז
ןופ
ת ונ ורכ ז
ל ופ ט ימ
טפאש ק נע ב
וצ
,עגנוי
ענעגנא גראפ
,ןרא י
ןיא
ר ע ד
ם ר א פ
ןופ
,עק יד נס יל פ ־ש ימ ט יר
עש יפע
ס ע מ ע א פ
ןגעוו
יד
עש יצ ולח
ןעגנוטיירג
ןיא
ר ע ד
ע ט יל .א .נ
ן ו פ - ״ ם י צ ו ל ח ״
ח נ
ק ח צ י
א ג ט י ל ב (302
.ףט י יז
א
ע נ יילק
גנולמא ז
ןיא״
״לגאוו
ןופ .ש מ י צ מ א כ ע .ר רע זיא רא נ
סאוו
ןעמ וק ע ג
ןופ
ןל י ופ ןוא
טניואוו
ןיא
.א ט נא ר א ט
א
גנולמא ז
ןופ
עש יר יל
ר ע ד י ל
ןופ
ר ע ד
ר ע ט מ יר א ב
ן יר ע ט כ יד
ל ח ר .ה ק א , ן ר
םאוו
טא ה
ך יז
ןיא
ם ע ד רא י
ך א נ - ט צ ע ז א ב
עגנאל
ן יא - ןע ג נ ור ע ד נ א װ ־ ה מ ח ל מ
.ל א ע ר ט נא מ
ס א ד ך וב
ט פ ור ךיז
״טײקטרעש אב״
ןוא ,ןיא יוו
ץ ל א
םאוו
ןרא ק
טב יירש ןיא
ר ע ק יט ו ל ב ל ופ
ע זא ר פ
ןוא ןיא
ןש ירע ד ל יב ־קר אטש
,ד יל ןופ
ןק יד נב י יל ב
ןש יר א ר ע ט יל
.טר ע וו
ם א ד ך וב זיא
ר ק יע ב
ןא
־סיוא
ב י יל ק ןופ
ע ק י ד ר ע יר פ
.קר ע וו
ר ע ד
ר ע ק יר א ט ס יה
ן י מ י נ ב
ק א ז
טא ה
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ם ע ד
ןטשרע
ד נא ב ןופ ןייז
עטכישעג״
ןופ יד ןד יי
ןיא
״עדא נאק
(358
.)ןטייז
ר ע יר פ
ןע נ יש רעד
ןיא ןא
רעש ילגנע
.גנ וצע זר ע ב יא
יד
עטכ יש ע ג
ןופ יד
ןד יי
ןיא
ע ד א נא ק
ט ל א ה ט נא
קינייוו
עש יט א מ א ר ד
, ןט נעמא מ
ס א ד
דא ר ג
טרע ווש אב
יד
ט ע ב ר א
ןופ ם ע ד
.ר ע ק יר א ט ס יה
ןוא קא ז
ןיא ד ר ע
ר ע ק יר א ט ס יה
ןופ יד ןד יי
ןיא
.ע ד א נא ק
ר ע ד
רעטש ר ע
ד נא ב
־ראפ
ט ק יד נע
ךיז
םייב ף וס ןופ
ןטנצניינ
.ט ר ע ד נ וה ר א י
ס א ד ך וב
טע וו
יל ב
ק פ ס
ןע ניד יוו א
ך ו ב ך ר ע ל
ר א פ יד
עש יד יי־ש ידאנאק
.ןלוש
ך יוא
א ט נא ר א ט
ןיא
ש יר ע גע ל ר א פ
ק יט ע ט
ןעוועג
ןיא
ר ע ת נ ו א
.ר א י־ט כ יר א ב
ןושרג
ץ נא ר ע מ א פ
טא ה
ןבע גע גס יורא
,ייווצ
ל ו פ ט כ א ר פ
,ע ט ק ור ד ע ג
ןע י יס ע
ןיא
ע ט נא גע ל ע
ייווצ
: ך ע ל כ י ב
ןוידפ״
״םשה ןופ
א ע ל
, ן י י ט ש ל ע ק נ י פ
ס ע יצ א ט י ד ע מ
ןגעוו
,ק יר יל ך ב ר וח
ףםױ״
ם וש א טא פא
״גנאג
ןופ ם ע ד
,ם ע נע ב ר א טש ר א פ
זיב ראג
ןלע נ יג ירא
־יט ירק
ר ע ק .ב
. ן י ק ו ו י ר
ן מ ש
טא ה
ט ק ור ד ע ג פ א
יד״
ע יפ א ר גא יב
ןופ א
רע וועש רא וו
ב ר ה - ב ר
יבצ
ל א ק זח י
ןא זל כ ימ
.״ל״צז
א
עש יט ע ט א פ
ה מ ד ק ה
םוצ
ןש יט עט א פ
ך וב
טא ה
ןבע גע ג
לארש י
,שט יווא ניבאר
ר ע ד