Page 191 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

צ
שטיוואר
ײװצ
ד נע ב (348
,)ןטייז
ף יוא א
ןזע יר ום ק ול
ןפ וא
שמוח״
ןיא
ך ע ל ה ש ע מ
ר א פ
/ ר ע ד נ י ק
יד
,ך ע ל הש ע מ
שטאכ
ט ק ור ד ע ג
ןיא
ע ק יד נפ י ול
,תורוש
ןענייז
ר ע ב א
ר ד ס כ
.טמאר גע ג
ש ט א ק ט
ןוא .ש
, ר ע ל ס ע צ
ר ע ד
,ר ע ט כ יד ־ר ע ד נ יק
ןבאה א עיינ
ע יט א מ א ט ס ע ר כ
רע זדנוא״
״ךשמה
(370
.)ןטייז
ס ר ע פ נ י י ו ו
ר ע ד יל ־ר ע ד נ יק
(174
,)ןטייז
ר ע ד ״
ר ע נר ע ד ל י ג
,״ןאה
ןענייז
ס יורא ןיא
גא ל ר א פ
.״ףוקיא״
א
ע יר ע ס
״ק עטא ילב יב ־ר ע ד נ יק ״
טיג
ם י ת א א
ר ע ט ר ינ יד ר א א ק
.טעט ימאק ־ל וש
ם י ר פ א
ג ר ע ב ד ל א ג
טאה
ט ק ור ד ע ג פ א
א
גנולמאז
ת ודגא
ר א פ לוש ןוא
םייה
רעט נ וא
ם ע ד
ןעמא נ
ל י יצ ר ע ד ״
ןייד ןוז
״ . . .
(312
.)ןטייז
םע זיא
ך יוא
ןע ניש רעד
יד ־עג
עטכ יש ןופ ם ע ד ןגנוי
ןשידיי
ןזעוולוש
ןיא
,עניט נעגרא
ןבירשעג
ןופ
ר א ז א ל ־ ן ר ע י י מ
(250
.)ןטייז
םאד
ד ל יב
טלא וו
טשינ
ל ופ
,ןעוועג
ןעוו
רימ
ןגייוושראפ
יד
־שדוח
ע ק יד
ם ע יגא לאט נא
ןופ
ע ט ל א ןוא עיינ
ןלא ווק
ןרעט נוא
ןעמא נ
-״ ןט פ ירש ״
עבא גס יוא
רא פ
ר ע ל א ר גע ט נ יא
.ט ייקש ידיי
יד
טפ ירש זיא
טעד נ יר גע ג
ןרא וועג
ןופ ם ע ד
ד ימ ל ת ם כח
י ב צ
א ו ו ש ר ץ ל״ז ןוא
טרע וו
־עגראפ
ט צ ע ז
ןופ ןייז
ה נמ לא
ה א ל
.ץראווש
יא ד כ
ך יוא וצ
ןע נא מ ר ע ד
יד
גנולמא ז
ם ע יצ ק וד א ר פ ע ר
ןופ
ע כ ע לש יד י י
ןוא
עש ימייה
ר ע ד ל י ב
ןופ ם ע ד
ר ע ל א מ
ה ש מ
, ם ו ל ב נ ע ג י י י י פ
ןב ע גע גס יורא
טימ
ךע לם ילש ם ױ א
עש ידײ
ןט פ ירש ר עט נוא
ןופ
רע ניט נע גרא
.״אװײ״
ת ובח ר
ןוא
םוטנאווק
זיא יוזא
ש יט ס יר ע ט ק א ר א כ
ר א פ
,ץ ל א
םאוו
טא ה א
תוכייש טימ
,עניט נעגרא
טא ם ע ד
ןכ ייר
ד נא ל ןיא
ם ור ד ןופ
ןש ינאק ירעמא
.טנעניטנאק
ןוא טא יד
ןכ יר טש ר ע ט ק א ר א כ
ןענייז
ך יוא
ל א מ ע ל א
ק יד וועע זנא
ןיא ם ע ד
רע ניט נעגרא
גייווצ ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
.ר וט א ר ע ט יל
םוטנאווק
ןוא
ט ע ט ילא ו וק
ןענייז
ע ק א ט
טשינ
י י ז -ש י ט נ ע ד יא
ןענייז
ר ע ב א
עט נעא נ
.ם יב ורק
ע ד א נ א ק
,ע דא נא ק
ןוא
ר ק יע ב
ר יא
ע יל א פ א ר ט ע מ
,ל א ע ר ט נא מ
ט מ ע נר א פ
א
ר ע ד נ וזא ב
ט ר א ןיא ם ע ד גנאג ןופ
ןפאש־שידיי
ןפ יוא
ר ע נא ק יר ע מ א
ד א ק
ב י ל ו צ - ט נ ע נ י ט
ם ע ד
ןטלק יווט נא
ןזעוולוש־גאט
ןוא
ר ע ד
ר ע ק ימ ע נר א פ
רעש יד יי
.ק ע ט א יל ב יב ־ס ק ל א פ
יד
ט ייקט נעא נ
ןופ
קר א יר ינ
ט כ א מ
־געמ
,ך ע ל זא
ע ק יד נט י יד א ב
עש ידיי
רעב יירש
ןלא ז
ךיז
ןע נעק
ש יר א ר ע ט יל
, ןב ע ל ס י וא
ק ידנעניוא וו
ןיא
.ע ד א נא ק
ך יא
לע וו
א ד ראנ ןייא
ןעמא נ
־נא
,ןפ ור ם ע ד
ןט מ יר א ב
ןוא
ן ו ו יט ק וד א ר פ
ר ע ק יר יל
.י .י
.לא ג יס