Page 192 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
טפ
ט א ה א זא
ע כ ײ ר
עפש . . .
ה ח מ ש
ט י ו ל - ה נ ס
ם ע ד
ג א ל ר א פ
טםײה
רע
ע כמ יס ״
ט א ה - ״ ע נ ם
ןכ ר וד
״ףוקיא״
ןבע גע גם יורא
א
גנולמא ז
ר ע ד י ל
ןוא
ןע מ ע א פ
ר ע ט ע ל ב ״
ןיא
״טניװ (170
,>ןטײז
ט פ א
ע ק יט פ ע ר ק
ןוא
־ע ל א
ל א מ
ע ט ק ע ר א ק ־ם ר א פ
.ר ע ד י ל
הנס ןיא א
רע יינ
בשות ןיא
.ע נ יט נע גרא
רע
טבײרש
ך יוא
.ע זא ר פ
ה מ ח נ
ר ע ר ע ל
טא ה ןא
ק ים עמ ר כ וב לא
ש ירעל יפש
ע נע ב ע גע גס י ור א
גנולמא ז
ר ע ד י ל
(156
,)ןטײז
ןיא״
ע ק יד נע ק נע ב
.״ןהעש
ר ע ד
ר ע ט נא מ ר ע ד
גאלראפ־״ף וק יא״
טא ה
ןבע גע גם יורא
ײװצ
ע נײ לק
ןע ג נולמא ז
ןע ג נ ולײ צ ר ע ד
ןופ יד
ע נ ע ב י ל ב ר א פ ך ל י ו פ ך יא
ר עבײ רש
.ל א ל י צ ק י
,בגא(
א
רעט וג
)רעט כ יד ־ם ילש מ
ןוא
ו ה י ע ש י
ש פ י ג ע .ל
וצ 104
ןטײז
ע ד ע י
.גנולמא ז
ע ד ײ ב
ר ע כ יב
ך ר וד ״ ־
טיוט םוצ
״ ןבעל
,)יקצ ילא (
ןשטנעמ״
ןיא
- ) ל ע ג יפ ש ( ״ ם וה ת
ןע ג נערב
םוצ
ק ור דם ױ א
ןד ײ ל
ןוא ןײפ ןופ ןדײ ןיא
ןל י ופ -
ב ור ל
רעט נ וא
יד
.ם יצא נ
םלע גיפש
א
־מאז
גנול זיא
ך יוא ןיא
זיר א פ
.ןע ניש רעד
ר ע ד
ר ע ל ו פ ט נ ע ל א ט
,ר ע ל י יצ ר ע ד
סאװ
ט א ה ך יז
ןײװלגנײ
ט צ ע זא ב
ןיא
,ע ניט נעגרא
ל ר ע ב
, ג ר ע ב נ י ר ג
טא ה א
גנולמא ז
ןלעװ א נ
(160
,)ןטײז
סא ד״
ע י ול ב
,״עלעפ יש
12
.ןטכ ישעג
גרעב ניר ג
ט נכײ צ
ן י ז
ס ר ע ד נ ו זא ב
סיוא טימ
ענײז
עלע ניג ירא
עש יטא מ עט
. ןל א פ נײ א
ע ד ל א ג
ן א מ ט ו ג ־ ר ע מ י ר ק
טא ה
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
א
ןא מ א ר
ןיא
ײװצ
,ד נע ב
ע ד ײ ב 378
,ןטײז
ר ע ד
ר ע ל א ט נע מ יט נע ס
ןא מ א ר
טםײה יד״
ר ע ט ומ
.״לחר
ר ע ד
ר ע כ ע ל פ ע ש ם י וא מ וא
ה ש מ
, ן י י ט ש ט י נ א ר ג
סאװ
ט נכ ע ר
ס יוא
ןיוש 35
ןע ל ט יט ־ר ע כ יב
ןופ״
םענעגײא
״רבחמ
ף יוא
ענײז
־רעש
, ר ע ט ע ל ב
טא ה
ך יוא ןיא ם ע ד רא י
ןבעגע גם יורא
ײװצ
ר ע ד א ײר ד
.ר ע כ י ב
סנײא ןופ ײז
ט פ ור ן י ז
ר ע ד ״
ר ע ט ר ע ה ר ע ד מ וא
ר ע ה
.ך יזמ וא
ר ע ד
ר ע וױ ס ער גא
טם יאײ ס ע
ןוא
ר ע ק יט יר ק
ל א ל צ ב
ץ י ל ב
ט א ה
ןב ע גע גס י ורא
א
גנולמא ז
ןופ
ענײז
עש יט ירק
םע יד וטש
ןוא
ן ט ע ל פ מ א פ
ןעמ יורט ״
ןוטעגנא
ןיא
״לאטש (450
,)ןטייז
ןוא יד״
ר עצ יװ א נרעש ט
־נאק
,״ע יצ וט יטם
40
.ןטײ ז
שטאכ
ק יטײ ונײא
ןיא
ענײו
ןר יפם י וא
זיא
ץ יל ב א
רעט וג
ןוא
ר ע כ ע ל ט נ יר ג
ר ע ק יט יל א נא
ןוא א
רעט וג
.ט ס יל יט ס
ע ד ײ ב
ר ע כ יב
ןענײז
ס יורא ןיא
גא ל ר א פ
.״ףוקיא״
א
״ ך וב ל מ א זך יק ט א פ א ר ק ״
(400
,ףט י יז
ר עט נ וא
ר ע ד
ע י צ ק א ד ע ר
ןופ
ב ק ע י
לא גע ס
טא ה
־עגס יורא
ןבע ג
ר ע ד
ד ו ד ״ ג א ל ר א פ
.״ט ד א טש ל ע ד ע
ה נ ו י
י ק ם י ד א ר א ג
ט א ה א
גנולמא ז
עש יט יר ק ־ך ע ל ט פ אש ל ע זע ג
ןעײ ס ע
רעט נ וא
ם ע ד
ןט ל פ ײ װ צ ר א פ
ןע מ א נ
ע נע פ ר אװ ע גם י ור א ״
״דײר (192
.)ןטײז
ם א ד
עש יגא גאדעפ
ט יבע ג
זיא
ך יוא
טשינ
ט ק ים ע ל כ א נר א פ
:ןראװע ג
ר ע ד
ט ם יר ט ע ל ע ב
ר ו ד ג י ב א
ר ע צ י ר פ ש
טא ה
ןב ע גע גם יורא
ןיא