Page 194 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
זפ
טניז
, ןר א י
זיא
ט ע מ ד יװ ע ג
עלא ״
ענײמ
,״עט יוט
סאװ
ןרעװ ןיא
ר ע ד
־כ יד
ם נ ירעט
ה מ ד ק ה
ט ימ
ןע מ ע נ
.ט נכ ע ר ע גס י וא
ןײמ״
״םײה זיא ןא
־ר ע ב יא
ק ור ד
ןופ
ר ע ד ׳ ןיא
ןק י ד ה מ ח ל מ ר א פ ־ פ א נק
, ןל יופ
קראטש
ט מ יר א ב
ר ע נע ר א װ ע ג
,רעש יפע ־ש יר יל
ש ט א כ - ר ע ש י ל י ד י א
-ר ע ק יט ע מ וא ־ש י ג א ר ט
ע מ ע א פ
ןופ
ם ע ד
,ש ודק
ם ע ד
ר ע ט כ י ד
ל א י ח י
. ר ע ר ע ל
ה יר א
ר ע זר ע מ
ט א ה יד 170
ר ע ט ע ל ב
ט ר א צ ך יד
.ט ר יר ט ם ול יא
ס א נ א י
, ו ו א ק ר ו ט
ר ע ד
רעל יפש יוש
ןוא
,רעם יש זער
ןעמ עװ
,יד
־ןל יופ
ע ק י ד נע ײ ר פ א ב
עט יור
,ײ מ ר א
טא ה
ןע נ ופע ג
א
ןט יוט ־ב ל א ה
ןיא א
,ר ע ק נ וב
ט א ה
ןבע גע ג
ןיא
ר ע ד
ע יר ע ס
ןא
, ןק יס א לק ־טש רע
ןש יט נעט יוא
ןוא
ן ק י ד נ פ א כ ר א פ
ט כ יר א ב
(526
,)ןטײז
יוזא״ זיא סע
ן ג ע װ - ״ ןע װ ע ג
ןב ר וח
.עשראװ
,ם א ד
ב ור ל שממ
ק יא ור ־ש יפא זאל יפ
ע נעב ירש ע ג
, ן ו ב זיא
ך י יר
ט ר יר ט ס ול יא
ןוא םוצ ףום
ןע זר א פ
ט ימ
רעײ ז
א
ר ע ל ופ ט ר ע װ
־ ןעמע נ
.המ יש ר
י כ ד ר מ
, ר ע ל ג י ר ט ש
טניואװ
ט צ יא ןיא
,ז ירא פ
ט א ה
ך א נ
ן י י א ך וב
ןגעװ יד
ןר ע גא ל
ןבע גע גם יורא
ןיא״ יד
ןק יר ב א פ
ןופ
״טיוט
(420
,)ןטײז
שטאכ
זײװלײט
ןיא א
ר ע ש יט ס יר ט ע ל ע ב
ם ר א פ
,ןב ירשעג
זיא
ר ע ב א
ץ ל א
ש יט נעט יוא
.ט ב ע ל ע ג ר ע ב יא
ר ע ד
ר עטש רע
ל י יט ןופ
ם ע ד
,קר עװ ןיא
ר ע ב ל ע ז ר ע ד
ע יר עם
,ט ק ור ד ע ג
טא ה ךיז
ןפ ורע ג
.״קע נא ד יאמ ״
ךא נ
ןײא
רעװ עש ראװ
ך וב ־ס נדײ ל
זיא .י
ם ט י ו ה ש ר י ה
ערעטצב יפ ״
ט כ ע נ
ןיא
״קא יװאפ
(230
.)ןטײז
קא יװ אפ
טא ה ךיז
ןפ ורע ג
יד
־ק ירע יורט
ע ט ס ט מ יר א ב
ה ס יפ ת ןיא
,עשראוו
םאװ
טא ה
טא הע ג
ר יא
ךשמה ןיא
ר ע ד
.טײ צײ צ א נ
א״ גאט ןיא
״ע ק נ יל ב ע ר ט
(135
,)ןטײז
א
ק ינא ר כ
ןופ א
שידיי
ןב ע ל
ר עט נ וא
יד
ס יצא נ
טא ה
ןבעגעג
ה ח מ ש
, ש ט י ו ו ע ק א י ל א פ
י ע ק ב פ א ט
טא ה
ט ע ב ר א א ב
ןא
ש יטנעט יוא
ךוב־גאט
ןופ
ר ע ד
־יצאנ
,טײצ
ןב ירשע ג
ן ופ א
לגנײ ט ימ ם ע ד
ןעמ א נ
ן ו א - ״ ך ע נ ע ה ״
יוזא
טםײה
ע ק א ט
ס א ד ך וב (152
.)ןטײז
שטאכ
ט א פ זיא
ןײ לא ןיא
ר ע ד
טײ צײ צ א נ
ןעװעג
ןיא
,ע ק יר ע מ א
ןענײז
ר ע ב א
ענײז
קרעװ
ןגעװ
ןבר וח ל ופ ט ימ
ןש יטנעט יוא
.ם א ט א פ
ר ע ד
ט כ יר א ב
ןופ ם ע ד
ןשיליופ־שידײ
רא יא מ
.ר ד
ף ס ו י
ש י מ ר ע י ק
ר ע ד ״
ד נאטש פ יוא
ןיא
רעװעשראװ
״אטעג
זיא ןופ
ש יליופ
ט צ ע זע גר ע ב יא
ןראװעג
ר א פ
ר ע ד
ע יר ע ס
(148
.)ןטײז
וצ יד
ר ע כ יב
ןופ
,ןבר וח ןוא
ר ע ד
רק יע ןופ
ף מ א ק
ר א פ
ןב ע ל
, ןב י יל ב
ןעק ןעמ
ןע נ ע כ ע ר וצ
ם א ד
, ע ל ו פ ט נ ע מ א ר ע פ מ ע ט
ע ק יט ומ
ןוא
ע ק י ד נ פ א כ ר א פ
ך וב
ןופ
ם ע ד
רעקרא י־ױ נ
ט ם יר ט ע ל ע ב
ש מ ו א ל א י ז ב א ן
ע ל א גע ל מ וא ״
. . .
ןדײ
ןט ל א פש
י ד - ״ ם י מ י
עטכ יש ע ג
ןופ ןא
ר ע ל א ג ע ל מ וא
ע זײר
ןײק
־ץרא
,לארש י
סאװ
ר ע ד
ר ב ח מ
טא ה
ט כ א מ ע גט ימ
ןיא
גא ר ט פ י וא
ןופ
ךגראמ״
״לאנרושז
ןוא
ך יוא ןופ ןײז
ןגײא
- ןם יװ ע ג
י ד כ וצ
ןל יפ
ף יוא
ר ע ד
רע נע גײא