Page 195 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ופ
שטיװאר
טא ה
ןבע גע גס יורא
ם לעט נאמ ״
- ר ע נ ד ע ר ס ק ל א פ
תושרד
ןוא
ם ע ד ע ר
ר א פ
ע ל א
ם יב וטדכוי
ןוא
ע נע ד יש ר א פ
ךט י יה נ גע לע ג
,״סדרפ״(
259
.)ןטייז
ב ר ה
ק ח צ י
י ב צ
א - ר ע ו ו ע
גנולמאז
עק ידב וט־םױ ״
ג א ל ר א פ - ך ל א ב מ י ם
/ ׳ירבע ״
ן יל ק ור ב
(160
.)ןטייז
ע נ יט נ ע ג ר א
א
ק נא ד
ר ע ד
ר ע כ ע ל ר ע ה
ע יר ע ס ־ר ע כ יב
םאד״
עש יל יופ
'״םוט נדײ
סאוו
ט ר ע ט נע נר ע ד
ךיז ןיוש וצ
ר ע ד
ר ע פ יצ
50, א
ע ניילק
ע מ ר א פ ינ וא
ק ע ט א יל ב יב
ןיא
,ך יז
טייטש
עניט נעגרא
ך יוא ןיא ם ע ד רא י
ןיוש
ןפ יוא
ןט יר ד
ט ר א ןופ
ר ע ד
ע יצ ק וד א ר פ ־ט ל ע ו ו
ןופ
.רעכ יב ־ש יד יי
יד
ע יר ע ס
טרע וו
ןבע גע גס יורא
ך ר וד ם ע ד
ד נא ב ר א פ ־ל א ר ט נע צ
ןופ יד
עש יל יופ
ןד יי
ןיא
עניט נע גרא
ןוא
טרע וו
ט ר יגא ד ע ר
ך ר וד
ם ע ד
ן כ ע ל ד ימ ר ע ד מ וא
רע וועשרא וו
טס ילא נר וש ז
ק ר א מ
ר ו ט ק
. ו ו א
ר ע ד
ר ע ט ל א ו ור א פ
ןופ
גא ל ר א פ
זיא
ם ה ר ב א
. גר ע ב ל ע ט ימ
טא יד
ע יר ע ס
ןיא
ן ו א - ן י וש
טעװ
טימ
ר ע ד
טייצ ךאנ
ר ע מ
א - ן י י ז
לא ווק ןופ
עש יט נעט יוא
ת וע יד י
ןופ
רעש יד יי
ןייפ ןיא יד
ןרא י
ןופ
ןט יר ד
.ןבר וח
י ו ו י ו ז א - ן וא
וצ
ןרעגייטש
יד ןייפ ןופ ם ע ד
ןזעל
ןגעוו
ם ע ד
ט א ה - ג נ א ג ר ע ט נ וא
יד
ע י צ ק א ד ע ר
יד
עס יורג
ע יר ע ס
ר ע כ יב
טל ייטע גנייא
ןיא
ייווצ
:ןגייווצ־טפיוה
ר ע כ יב
ןגעוו
;ןבר וח
ןוא
,ר ע כ יב
םאוו
ןל י יצ ר ע ד
ו ו א ם םע ןיא
- , ןע ג נא גע גר ע ט נ וא
ר ע כ יב
ל ופ טימ
ע יר א ל ג
ןופ
,ם ע ד םאוו
זיא יוזא
ק ידת ױ ר זכ א
ט נע ר בע ג
ןרא וועג
ך ר וד ם ע ד
,יצאנ
ןיב םע זיא
ןדנוא וושראפ
ןופ
ר ע ד
־רעב יוא
ך א ל פ ןופ
ר ע ד
רעש יל יופ
,ד ר ע ואוו םע
טא ה
ט יל ב ע ג
א
ט נזיוטרא י
.גנאל
ןוא
ר ימ א ל
ע ק א ט טא יד
ע יר ע ס
ןל י יטס י וא
ץנאג
.ר ע ד נ ו זא ב
יז
טל י יט
ךיז ייס יוו
ן יילא
םיוא ןיא
ר ע ד ע י
רע נ י ימ ע גלא
ןוא
ר ע ט א ו ו יר פ
־א ילב יב
ק ע ט טימ ר יא
םענייש
ק ור ד ןוא
ר יפ א פ
ןוא
דנוב נייא
ןיא
רעצרא ווש
,טנווייל
םאוו
זיא
ל ע נא יצ יד א ר ט
רא פ
עש ידיי
,ר ע כ יב
ןוא
יא ד ווא
טימ
ם ע ד
.ט ל א ה נ יא
א
ר א פ
ר עט ר ע ו ו
ןגעוו
ןד ע י
ךוב
ר ע ד נ ו זא ב
ןיא
רע זד נ וא
:רא י־ט כ ירא ב
םייה״
ןוא
״טײק יזאלמײה
ט פ ור ךיז ם א ד ךוב
ר ע ד י ל
ןופ
ר ע ד
רע ייז
ר ע ט מ יר א ב
ן יר ע ט כ יד
ל ח ר .ה ק א ן ר (254
,)ןטייז
םאוו
ר יא געוו
ןופ
,םייה
ט י יק יזא למ י יה
ןוא
רעד י וו
םייה
טאה
ט ר יפ ע ג
טא
:יוזא
לש ימעש פ
ןיא
,ע יצ ילא ג
א נא גרעפ
ןיא
,ד נא ל ס ור
,ע ו וק ס א מ
,ש זדאל
ם ל א ה ק א טש
ןוא
ט צ יא
.ל א ע ר ט נא מ
ר ע ד יל
ל ופ טימ
ר ע ט ל וב
ט י יקש יר ע ד ל יב
ןוא
ר ע ר א ב ל ט ימ מ וא
ט פ א ר ק
ןופ
ןב ע גר ע ב יא
, ןע ג נ וב ע ל ר ע ב יא
ר ע ד
ר ק יע
.עש יגארט
ם א ד
,ך וב יוו יד
עט ס י ימ
ר ע כ יב
ןופ
עש יד יי
ר עב יירש
ןיוש