Page 196 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ץא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
הפ
ןב ע גע גם י ורא
ןיא
גא ל ר א פ
ןופ
ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א
ןופ״
ע ד ײ ב
ןטײ ו
־אטע ג
״רעיומ
(358
.)ןטײז
ס א ד
עש יגא ר ט ־ק יד נפ א כ ר א פ
ך וב ןיא
םנײא ןופ יד
ע ט ם ק יט כ יװ
ןופ
ם ע ד ןימ ןיא
.שידיי
ה נ ש ו ש
ע ב ו א ט
ט א ה ןיא
־ל א ב
ר א מ יט
ןב ע גע גס י ור א
א ך וב יד״
ן ע ג נ ו נ ע כ ײ צ ר א פ - ״ ע כ ע ל ם ע ג ר א פ מ ו א
ןוא
ןע ג נ וב ע ל ר ע ב יא
ר ע ט נ וא
יד
.ם יצא נ
ב ק ע י
ן ע ם א ר
רימ״
ןליװ
ט י מ - ״ ן ב ע ל
א
ט ר א װ ר א פ
ןופ .ר ד .מ
. יק ס ר א ד וס
ןיא טא
ר ע ד
ע יר ע ם
ןופ יד
ןע ג נ וב ע ל ר ע ב יא
תעשב
ר ע ד
ה מ ח ל מ
ט ר ע ה ע ג
ך יוא
ם א ד ן ו ב ןופ
ם ע ד
ר ע נא ק יר ע מ א
ןשידיי
ט א ד ל א ס
ר י א מ
ו ה
י ו ו ר ,ץ
ןב ירשע ג
ןיא
שידיי
ןוא
ןב ע גע גס י ורא
ך ר וד
ם ע ד
ג נ יר ־ר ע ט ע ב ר א
(298
,)ןטייז
־רעב יא ״
ןע ג נ ובע ל
ןופ א
ןשידיי
.״טס יט וש ארא פ
.ר ד
ק ח צ י
ם נ י ו ו ע ל
גנושראפ
ןבר וח״
״ע פ א ר י יא
(200
,)ןטייז
ןבע גע גס יורא
ןופ
ט וט יטס ניא־סגנושראפ
ר א פ
ע זע יג יל ע ר
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ןופ
ןק י ד ה מ ח ל מ כ א נ
,ם וט נד יי
ט צ נע גר ע ד
יד
.ה ר וש ־ר ע כ יב
ןוא ףא נ א
ר ע נ י ילק
:בא גוצ
ן מ ח נ
ם ל י ז י י מ
־ארב
ערוש
שריה״
ק ילג ןוא ןייז
ג א ז - ד י ל
טשינ
לאמ נ ייק
״ . . .
.)״ףוקיא״(
ם א ד
ע ק י זא ד
ה י ל
סאוו
זיא
ןרא וועג
א
רעש יד יי
, ןמ יה ־טלע וו
טרע וו
ןיוש ־עג
ןעגנוז
ןיא א
גנ יל ד נעצ
. ןכא ר פש
זיא
ר ע ב יר ע ד
ר ע כ י ז
ט נא ס ע ר ע ט נ יא
וצ
ןע נעק ןייז
גנואייטשטנא
ןוא ןייז
גנוראפפ יונוצ
ט ימ
ר ע ד יוזא
ר ע ל ו פ א פ
ע נער א ו וע ג
. ע יד א ל ע מ
ב ר ה
ן ר ה א
י
ח ו ר ס מ אל״
ג א ל ר א פ ( ״ ח כש ת
/׳יניס״
,קר א יר ינ
247
)ןטייז
זיא א
עטכ יש ע ג
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
־ר ע ר יט ר א מ
טפאש
ר עט נ וא
יד
ם יצא נ
טניז
רע ייז
ןע מ ע נר ע ב יא
יד
ט כ א מ זיב
רע י י ז
.ה ל פ מ
רא פ
ר ע ד
ר ע זע יג יל ע ר
ט ל ע ו ו
זיא
שידיי
לאמ נ ייק
טשינ
ןעוועג
א
ם ע ל ב א ר פ
ןוא
ל א מ ע ל א
א
,ט ק א פ
ןכ ל ע ו ו
יז
טא ה
ט ר יט פ ע צ ק א
ןוא
,טצ ונע גס יוא
יוזא ןיא
ן כ ע ל ר ע ט ל א ־ ל ט ימ
,ע פ א ר י יא ־ב ר ע מ
ןיא
ןש יטא נאפ
,ע פ א ר י יא ־ח ר זמ
ןיא
ר ע ד
ט ייצ ןופ
יל ב פ י וא ־ת וד יס ח
ןוא יוזא ןיא
, ן יל ק ור ב
,ק ר א יר ינ
ןיא רא י
1949 . . .
ןיוש
טשינ
ק י ד נ ד ע ר
ןגעוו
ר ע ד
ג נ וצ ע זר ע ב יא
ןופ
:ש ור יפ -ת ו י נש מ
.ר ד
החמש
, - א ק ש ו ר ט ע י פ
םאוו
זיא ןיא
ם ע ד ר א י
ט ק י ד נע ר א פ
,ןרא ווע ג
ןע נ ייש רעד
ןוא
ןט יירג
ן י ז א ייר
ע זע יג יל ע ר
.ק ר ע ו ו
ע ק יד נ ג ל א פ
ר ע כ יב
ןענייז
; ם י ת א
,ר ע כ יב
םאוו
ןלע ו ו
ר ק יע ב
־ער עט נ יא
ןר יס יד
עש יס ק א ד א ט ר א
עש יד יי
:ט לע ו ו
ר פ ס
־ י ו ו א ב י ל - ת ו נ ו ר כ ז ה
ר ע ש ט
ם ניבר
,ת ונורכ ז
ר עטש ר ע
ט צ ע ז ע ג ר ע ב י א - ל י י ט
ןוא
ט יירגע גוצ
ך ר וד
.ד .ל
,ר ע ל ק ע מ
ןב ע ג ע ג ס ית א
ך ר וד
רצ וא״
״ם יד יסחה
(352
.)ןטייז
ב ר ה
ד ו ד
ם י ו ב נ ע ש ר י ק
ט א ה א
גנולמא ז
ןופ״ יד
עש יד יסח
ע ש י ב ר - ת ו ר צ ו א
,ך ע ל ט ר ע ו ו־ה ר ות
,ך ע ל ה ש ע מ
ם ילשמ
ןוא
טא ל ג
יל מ
ג א ל ר א פ - ״ א ת ו ח י ד ב ד
״סדר פ״
(374
.)ןטייז
ב ר ה
ל א י ח י
ל ע ט נ א מ