Page 197 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דפ
שטיװאד
ר עטש רע
ײר
ט נא מ ר ע ד
ןרעװ א
,ר פם
םאװ זיא
ש יטם יגאלאט נא
ןיא
ר ע ט ק א ר א כ
ןוא
,טאה יװ ם א ד ב ור
,םע יגא לא ט נא
ןיא
ר ע ד
ר עטש ר ע
טײצ וצ
ןפ מ ע ק
ר א פ
.גנונעקרע נא
ר ע ט ע פש
ןרעװ
ע כ ל ע ו א
ר ע כ יב
עק יד נע טש
ק ר עװ ־ק וק כא נ
ןוא ןעמ
טק נא ד
,טאג
סאװ ײז
ןעניױ .א ד
ם א ד
קרעװ זיא
טױ ל
ר ע ד
ל א צ
,ןטײז
1116 , ם א ד
ע ט ם ק ימ ע נר א פ
ןיא
.שידיי
ןײז
:ל ט יט
שודיק״
א - ם ש ה
גנולמאז
,ע נע ב יל ק ע ג
ט פ א
,ע ט צ ר יק ע ג
־אב
, ןט כ יר
,ווירב
,ם ע ק י נא ר כ
,ת וא ווצ
,ןט פ ירש פ י וא
,ם ע ד נע גע ל
,ר ע ד י ל
,ןע ג נ ול ייצרע ד
עש יט א מ א ר ד
,ם ע נעצ ס
,ןע י יס ע
םאוו
ןל א מ
ס יוא
ת ר יס מ
שפנ
ןיא
ע ר ע זד נ וא
ןוא
ך יוא ןיא
ע ק י ד ר ע יר פ
.ף ט י יצ
ט למ א זע ג
ןוא
ט ר יגא ד ע ר
ןופ .ש
. ר ע ג י נ
ןבע גע גס יורא
ןופ
ם יא ול
ד נא פ ־ ד ע מ א ל
ןב ר וד
.״אקיצ״
800
ןטייז
ןופ ך וב
ןרע וו
ןבע גע גפא
ם ע ד
םשה־שודיק
ןופ
ע ר ע זד נ וא
ן ו פ - ג ע ט
ד ר ע טייז
טב יוה םע ןא וצ ןייג
ק יר וצ ןיא
ר ע ד
טייה נעגנאגראפ
ט ר ע ד נ ו ה ר א י - ן ײ ר א
ייב
ז י ב - ט ר ע ד נ ו ה ר א י
וצ ם ע ד
ר ע ט ל א ל ט ימ
ןוא
ול יפ א
ע ט ל א ןוא
ע ט ס ט ל ע
.ןט ייצ
ם א ד ך וב
ט ד י יל
א
ל ס יב ןופ
ר ע ד
ט י יקש יראט נעמ גא רפ
ןופ יד
.ןגארט ייב
ןצנאגניא
זיא םע
א
לא ווק
ף יוא וצ
ןפעש ייב
ע ק יס א פ
ןט ייה נגעלע ג
יא
ר א פ ם ע ד
ד יח י
ןוא
יא
ר א פ ם ע ד
. ל ל כ םע זיא
טשינ
א ך וב םוצ
ןזעל
םתס
ל ט ע ל ב
ייב
, ל ט ע ל ב
רא נ םוצ
ןע נע י יל ר א פ
ןוא םוצ
ןייעמ
.ןייז
ר ע ד
ט ע א פ ןוא
ר ע נא ז יט ר א פ
ןופ
ענליוו
ע ק ר ע מ ש
־ ר ע ש ט א ק
ם נ י נ
י ק
טאה
טלמ א זע ג
ןוא
״אקיצ״
טא ה
ןבעגע גם יורא
ף יוא 435
ןט ייז
ר ע ט ר ע ד נ וה
ןט ס ק ע ט ־ ר ע ד יל
ט ימ
ם ע יד א ל ע מ
ןופ
ר ע ד יל ״
ןופ יד
םאטע ג
ןוא
.ך ר ע גא ל
ט ר יגא ד ע ר
ןוא טימ א
ה מ ד ק ה
ןע זר א פ
טא ה ם א ד ך וב
.ק יווייל
טשינ
ךייש
ןגיילוצ וצ
א ד
עש יר א ר ע ט יל
ש ט א כ - ן ם א מ
א
רעש פ יה
ל ייט ןופ יד
ר ע ד יל
ט ל א ה
ך יוא טא יד
ע ב א ר פ ־ ר ע י יפ
.ם יוא
ר ע ד
רק יע ,זיא זא יד
ר ע ד יל
ןב א ה
ןט ל א ה ע גס יוא
יד
עש יצאנ
־רע ייפ
,ע ב א ר פ
ןענייז
ןיא ר יא
ןפאש אב
ןרא וועג
ןוא יז
.ט ב ע ל ע ג ר ע ב יא
ך יוא
םא ד זיא א
ט ש י נ - ך ו ב
ף יוא םוצ
ןזעל
ל ט ע ל ב
ייב
. ל ט ע ל ב
א ך וב
ר א פ
ם ע ד
ןק יד נע מ וק
ט ס יר ט ע ל ע ב
ןוא
ר ע ק יר א ט ס יה
ןוא
ג א ל א כ יס פ
ןופ
ר ע זד נ וא
.ט ייצ םא ד ךוב זיא
רע ייז
ק יט ל ע פ גר א ז
, ןבע גע גס יורא
ןע זר א פ
טימ
,ת ור עה
םאוו
ןכא מ א ךס
ע כ ע ל ד נ ע ט ש ר א פ מ וא
ןכא ז
.ר א ל ק
ןיא
ןשידנוב
גא ל ר א פ
רע זדנוא ״
״טײצ
ןענײז
ןע נ יש רעד
352
ןט ייז
ןט כ יר א ב
ןוא
ןעגנורעדל יש
םנופ
ןשידיי
ןב ע ל ןיא יד
םאטע ג
ןוא
ןרע גא ל ־ס גנ וטכ ינרא פ
ןרעט נ וא
ןעמא נ
ןיא״ יד
ןרא י
ןופ
ןשידיי
- ״ ן ב ר ו ח
םע זיא
ר ק יע ב
יד
םיטש ןופ
ןש ידר ע ר עט נ וא
.ד נ וב יד
י יר ע פ מ ע ק ־א ט ע ג
ע ק ד א ל ו ו
ןופ
עשראוו
עלע ג ייפ (
) יק צ עש ז י זד נע ימ ־ל ע ט ל ע פ
ט א ה