Page 198 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
גפ
ר ע נא ק יר ע מ א
ע כ ע ל ט פ א ש ל ע ז ע ג
ר ע וט
ןב א ה ל יפ
ט זײרע ג
ר ע ב יא
ע פ א ר ײ א
ךא נ
ם ע ד
ןםיורג
ןב ר וח ןוא יד
םע זײר
ןענײ ז
ט ר ים ק יפ ר א פ
־עג
ןראװ ןיא
. ר ע כ י ב
ןיא
ם ע ד רא י
ןענײ ז
ײװצ
ע כ ל ע ז א
ר ע כ יב
:ןע נ יש רעד
.פ נ א ו ו י ,ק
ר ע ד
ר א ט ק א ד ע ר
ןופ
ר ע ד
/ ׳ט ײ ה ײ ר פ ך גר א מ ״
ט א ה
־ס יורא
ןבע גע ג
ע פ א ר ײ א ״
ןשיװצ
ה מ ח ל מ
ןוא
״םולש (416
ןק ור ד נײ א ־ ע זײ ר - ) ןט ײ ז
ןופ
,ןל יופ
,ךײ ר ק נא ר פ
ע יק א װ א ל ם א כ עש ט
ןוא
ד נא ב ר א פ ך ט ע װ א ם
.)גאלראפ־״ף וק יא״(
יד
ןירעגניז
א מ ע
, ר ע ו ו י י ש
םאװ
ט א ה ןיא ר א י
1946
ןע מ א ז וצ
ט ימ .ה
ק יװײל
ןוא .ר ד
לארש י
ת ר פ א
ט כ ו זא ב
,יד
ט ל א מ ע ד
ךאנ
,ע ט צ ע זא ב ־ ל ופ
ןר ע גא ל ־ע יצ א ר ט נע צ נא ק
ןיא
,ד נא לש ט ייד
ט א ה
טשרע
ט צ יא
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ע ר יא
, ןק ור ד נ י יא
ןרעט נ וא
ןעמ א נ
רימ״
ןענײז
״!אד (176
.)ןטײן
ם א ד זיא א
ךעלרעטסעװש ־ש יא יורפ ־ש יר יל
.ך וב
יד
ןק ורד נײא ־ע זײר
ןופ .ה
ק יװײל
ןוא
ת ר פ א
ןענײז
ר ע יר פ
.ןע נ יש רע ד
ןל א ז
ך יוא א
ר א פ
ע ל ו פ ט נ ע מ א ר ע פ מ ע ט
ן ט ע ל פ מ א פ
ט נכ ײ צ ר א פ
:ןרעװ ןיא
ר ע ד
ר עטש ר ע
ײר
ר ש א
ם נ ע פ
שידײ״
ןיא
ע ק יר ע מ א
ןיא
ט כ יל ןופ
ת נ ידמ
.״לארש י
יד
רושארב
ט ל ײ צ ר ע ד
ע ט נא ק א ב
ןט ק א פ
ןופ
ם ע ד
ף מ א ק ןופ
שידײ
ר א פ ןייז םויק ןיא
ע ק יר ע מ א
ןיא
רעײ ו
ןא
ןוױםערגא
.ןאט א עײנ
ע זע ט
טרעװ
טשינ
.ט כ א ר ב ע גם י ור א
םע
ןענײז
ןע נ יש רע ד
ײװצ
ן ט ע ל פ מ א פ
ןגעק
ם ע ד
:״םטרעװראפ ״
.ס .ד
ם נ י ו ו ע ל
״50 ר א י
ןײ ז - ס ט ר ע װ ר א פ
ל א ר ןיא ם ע ד
ןשידײ
״ןבעל ןוא יד״
עט כ יש ע ג
ןופ יד
ײװצ
עש ידײ
ר ע ט ע ר ר א פ
ןופ
.״עצװ א רט סא
ע ד ײ ב
ןר ושארב
ןענײ ז
.עש יאײטראפ ־ק יטײ זנײא
א
ע כ ע ל ט נ יר ג
טעברא ־ם גנושראפ
טא ה
ןבע גע גם יורא
ל א ל צ ב
. ן א מ ר ע ש
ס א ד 424
עק יטײ ז־
ך וב
ט פ ור ך יז
ןדײ״ ןוא
ע ר ע ד נא
עש ינטע
ם ע פ ור ג
ןיא יד
עט ק ינײ א ר א פ
.״ןטאטש
ם א ד
,קרעװ
סאװ
ט א ה
־ס יורא
ןפ ורע ג
א ךס
עש יטסא יזוט נע
, ןפ ור פ א
ט לע טש
ט ם ע פ יד
ת וב יס ןופ
ר ע ד
רעש ינטע
ט ײ ק יט פא ה ד נא טש
ןופ יד ןדײ ןיא
,ע ק יר ע מ א
םאװ זיא ןא
־םיוא
םאנ
יבגל
ע ל א
ע ר ע ד נא
ם ע פ ור ג ־ס ט פ א ש ר ע ק ל ע פ
ןיא ם ע ד
.ד נא ל
טשינ
ק יד נל עװ
ןר יטיגא
רא נ
, ןײטשראפ
סאװ ם א ד זיא יד
ע ב א גפ יוא
ןופ
ר ע ד ע י
ר ע ט כ ע
ר ע כ ע ל ט פ אש נם יװ
,ט ע ב ר א
טמ וק
ר ע ב א
ך א ד
ל א ל צ ב
ןא מ רעש
וצ ןא
,ר יפם י וא
סאװ זיא
ר ע מ ף ור יװ
ע נע ק ור ט
,ע יז ולק נאק
זא ןעװ ןד יי
ןיא
ע ק יר ע מ א
ןלעװ
רעײ ז
ט ײ ק ט ר ע ד נ ו זע גפ א
ןגארט ט ימ
ע ד ר יװ ןוא
ןצ ונם יוא
ןיא
,רעש יר ע פעש
ר ע ל א נא יצ א נ
טײק יטרא נגײא
ןלעװ״
ײז
רעײ ז
טײ ק ימא נם יוא
ןע ל ד נא װ ר א פ
ןיא א
ד ײ ר פ
ר א פ ך יז ןוא ןיא א
ה כ ר ב
ר א פ
יד
ע ט ק ינײ א ר א פ
.״ןטאטש
ף יוא
ם ע ד
ט יבע ג
ןופ
ר ע ד
ר וט א ר ע ט יל ך ב ר וח
ל א ז
ןיא
ר ע ד