Page 199 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

בפ
שטיװאר
ךע ג נ ול ייצ
(288
,)ןטייז
זיא ןיוש
. ם י ת א
ר ע ד
ר ע ב ל ע ז
ג א ל ר א פ
טא ה
ך יוא
טא ה ע ג
ם ע ד ראג
םע נעגנולעג
לא פ נ י יא
יינ וצ
ןק ור ד
יד
,ע ק יד נ פ א כ ר א פ
ר ע ב א
ןיוש יוזא
ע נע ס ע גר א פ
עשידיי״
ם יבת כ
ןופ א
ןטייוו
״בורק ןופ
.מ .י
. י ק ס ו ו ע ש ט י ד ר ע ב
ר ע ד
ר עטש רע
ד נא ב (286
)ןטייז
זיא
ןיוש
.ם יורא
״ףוקיא״
טיג
ך יוא
ם י ת א
ע נע ב יל ק ע ג
קרע וו
ןופ
ם ו ל ש
.ש א
יד זיב
ע ק יט צ יא
40
ד נע ב ןופ יד
קרע וו
ןופ טא ם ע ד
רעטס יימ ־ס יור ג
ןופ
ןשידיי
ןפאש ־טרא וו
ןענייז
טינ
אצמ נב
ןפ יוא
ןשידיי
.ק ר א מ ־ר ע כ יב
ר ע ד
רעט ייווצ
ד נא ב ןופ יד
ע נע ב יל ק ע ג
קרע וו
ט ל א ה ט נא
םאד״
גנאזעג
ןופ
״לאט ןוא
ע ר ע ד נא
קרע וו
ן י ו א
ףיוא
לארש י־ץרא
,ם ע מ ע ט
284
.ןטייז
יד
ר ע ד יר ב
יקס נ ימאק
ןב אה
ש יפא ר גאטא פ
ט ק ור ד ע ג ר ע ב יא
יד
ל א מ א יוזא
ע ט מ יר א ב
ע ל א ס א ל א ק
גנולמאז
עשידיי״
ר ע ט ר עװ כ יר פש
ןוא
־ם נדער
״ןטרא ןופ
ץ א נ ג י א
ן י י ט ש נ ר ע ב
(330
.)ןטייז
טא םא ד
ןק ור ד ר ע ב יא
ןופ
ע ל א ט יפ א ק
קרע וו
זיא א
,ןמיס זא םע זיא
ןא ר א פ
ף יוא ייז א
.גע ר פ כא נ
א ד
ט ר י ד יצ ע ד
ןיוש
טשינ
ר ע ד
־יווידניא
ר ע ל ע ו ד
ג נ א ר ד
ןופ ם ע ד
ד יח י
טרע יינ
ר ע ד
ר ע ו ו יט ק ע ל א ק
־ ר א פ
ג נ א ל
ןופ ם ע ד
. ל ל כ
ןיא
ייווצ
ר ע כ יב
ןענייז
ך ר וד ם ע ד
גא ל ר א פ
יק ס ר א לקש
־אטאפ
ט ק ור ד ע ג ר ע ב יא
ןרא וועג
יד ר יפ
ד נע ב יד״
עש ידיי
,״תודגא
ט ע ב ר א א ב
ןוא
ט ר יפ ור ג
ךר וד .י .ח ר א
י נ ב צ י ק ןוא
ם י י ח
ן מ ח נ
ב א י י ל .ק
יוזא יוו םא ד
קרע וו
טעוו
ל יפ
טצונעג
ןרעוו
ןיא
םעל וש זיא
ם ר ע ד נ ו זא ב
א
,דאש םאוו
םע זיא
טשינ
טצעזעג־יינ
,ןראוועג
תמח מ יד
ע יפ א ר גא ט ר א
אד זיא ראג א
.ע ט ר ע ט ל ע ר א פ
ף יוא ם ע ד
ןש יגאגאדעפ
ט יבע ג
ןוא
ף יוא ם ע ד
ט יבע ג
ןופ
ר ע ד
ר וט א ר ע ט יל ־ר ע ד נ יק
ןענייז
אטשינ
ןייק
ל יפ וצ
םעבא גם יוא
וצ
־ײ צרא פ
.ןע נע כ
א ד ןוא
ט ר א ד א
,ך וב ־ ןרעל
א ד ןוא
ט ר א ד א
ג נ וט ע ב ר א א ב
ר א פ
,טנגוי
:לש מל
.י .י ז י ע ג נ ר ם
ג נ ול ייצר ע ד
,״יליוו״
גא ל ר א פ
־ ר ע ט ע ב ר א
גניר (111
.)ןטייז
א
גנולמא ז
לא ירעטאמ ־ם ג נ ולײװ רא פ
ליפש״
םוצ
״ליצ
ןופ ס ם ע
, ן י צ פ י ל
144
,ןטייז
זיא
.ןע נישרעד
ר א פ ר ע ד
זיא
ר ע ב א
םוצ
ןטשרע
ל א מ ןיא
ר ע ד
עטכ ישע ג
ןופ
ר ע נא ק יר ע מ א
ןשידיי
ןזעוולוש
ןע ניש רעד
א
, ״ ם ק נ פ ־ ל ו ש ״
םאוו
ט ל א ה ט נא
ף יוא 674
ןטייז
א
ללש
ן ל א יר ע ט א מ
םוצ
גנאג־םגנולקיװטנא
ןוא
ר ע ד
ק יט א מ ע ל ב א ר פ
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
לוש ןיא
ר ע ד
רעש יד יי
ךארפש ןיא
.ע ק יר ע מ א
ם ע ד
סק נפ
טא ה
ןבע גע גס יורא
ר ע ד
ם כ ילע דכ ולש
ט וט יטם נ יא ־םק לא פ
ןיא
עגאקיש
ד ו ב כ ל
ם ע ד
ןק ירע י־ק יצ נא ווצ
ל ב ו י
(
1946-1926
.) יד
ע י צ ק א ד ע ר
זיא
ןע נאטש אב
ןופ .י .ח
,ץ נא ר ע מ א פ
ל ד ו י
,ק ר א מ
המלש
,ש ט יוואקרעב
.ר ד .י
. ןייטש נארב