Page 200 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידיי
רוטארעטיל־טלעװ
אפ
ט ר יר ט ס ול יא
ןוא סע
ט זע ל ך יז טימ א
ן ט פ א כ ר א פ
,ם ע ט א
לײװ
יקצאש
טא ה א ןיז
ר א פ
ם ע ד
ןק י ד ע ב ע ל
ןש יראטם יה
שטנעמ
ןוא
טשינ
רא נ
ם ע ד
ם ע נע ק ור ט
ןש יראטס יה
.ט ק א פ
.י .ש
ץ ר ע ה
טא ה
ןכ ר וד
ג א ל ר א פ
רע זד נוא ״
״טײצ
ןבע גע גם יורא
יד״ ןדײ ןיא
ע נ יא ר ק וא
ןופ יד
עטש רע
ןטײצ
זיב ךא נ ח״ת
״ט״תו
(262
.)ןטײז
יד
עק יט נורג
ע יד וטש זיא
ם ר ע ד נ ו זא ב
־ניא
ט נא ס ע ר ע ט
ת מ ח מ יד
עט כ יש ע ג
ןופ יד
עם יורג
ת וט יחש ײ ק צ י נל ע מ כ
ןיא
ןט ע צ ע ב י ז
ט ר ע ד נ וה ר א י
זיא
טשינ
גונעג
ך ע ל ט נ יר ג
טש רא פ ע גס יוא
ןעװע ג
זיב
.ט צ יא .ז
י ק ם ו ו א ק י י ש
טא ה א
ע יד וטש
ם זיט ימעם יט נא ״
ןיא
ר ע ד
רעש יזיוצ נא רפ
״ע יצ ול אװ ע ר
(156
)ןטײז
ןוא
ך יוא א
,ע יד וטש
םאװ ־אב
טגנאל
ךע לט נגײ א
ר ע מ וצ
רעש ידײ
ע יגא ל א מ יט ע
יװ
,עטכ יש ע ג
סא ד ״
ןושל ןופ יד ןד יי ןיא יד
ע ב ר א
ת ול יהק
ןופ
,ןעמ ע נע וו־א טמא ק
״ךײ רק נא ר פ
96
.)ןטייז
ןל א ז
ך יוא א ד
ט נכ ע ר ע גס י וא
ןרע וו
םע יד וטש
ןוא
ןר א ומ ע מ
וצ
ר ע ד
רע יינ
ןוא
ר ע ט ס י ינ
:עטכ יש ע ג
ס י ק ס ו ו א נ א י
עטשרע״
ןר א י
ןופ
ןשידיי
ן כ ע ל ט י יה י יר פ
ת ו נ ור כ ז - ״ ם ז י ל א י צ א ס
ט ימ ןא
ר יפ נ י ירא
א
ןש יפאר גא יב ־ש יראטס יה
ןופ .ר ד
ןא מ ר ע ה
,ק נא ר פ
ם ע ד
ןק יט צ יא
־ק א ד ע ר
ראט ןופ
ר ע ד
רע י יר פ ״
ר ע ט ע ב ר א
״עמיטש (336
.)ןטייז
יקס ווא נא י
ןיא
ןעוועג
.ר ד
ם ק נא ר פ
ר עק יר א יג נא ל
ר ע י יגר א פ
ןיא ם ע ד
.ט מ א ם א ד ך וב
זיא
ןע נ יש רעד
ןיא
,ס ע ל ע ג נא ־ס א ל
סאוו
טא ה ןיא ם ע ד רא י
א
ץנאג
עש פ יה
ל א צ
ר ע כ יב
.ט ר יצ ו ד א ר פ
ןא
ג נ וצע זר ע ב יא
ןופ
ר א ט ק י ו ו
־ ר ע ש ט
נ א ו ו ם
שיסור
ק ר ע וו
עשידיי״
ר ע וט ןיא
ר ע ד
י יט ר א פ
ך ט ס יל א יצ א ס
ך ר ע נא יצ ול א ו וע ר
(220
)ןטייז
זיא
ןע ניש רעד
ןיא
גא ל ר א פ
ןופ
־ ר ע ט ע ב ר א
.גניר ןיא
ג א ל ר א פ
,״יחרזמ״
,קראי־וינ
זיא
ס יורא א
קרע וו
םניא״
ף מ א ק
ר א פ
ר ע ד
רעש יד יי
,״הנידמ
א
גארט ייב
וצ
ר ע ד
עט כ יש ע ג
ןופ
םאוו־ראנ
םע נעגנא גראפ
ןוא
ןק ידנע ייגפ יוא־ יינ
ןשידיי
גאט (292
.)ןטייז
ש יפא ר גאטא פ
ט ק ור ד ע ג ר ע ב יא
ןופ
ר ע ד
רע נ יט נע גרא
17
ר ע ק יד נע ב ־
,ע בא גס יוא
ר א פ ר ע ד
ר ע ב א
ןצנאגניא
יינ ןוא
ש יטירק
,ט ר ד ס ע ג
זיא יד
ק ח צ י
ש ו ב י י ל
ע ב א ג ס י ו א ־ ץ ר פ
ןופ
ר ע ד
,״אקיצ״
םאוו
טרעװ
ט ר יפ ע ג כ ר וד
רעט נ וא
ר ע ד
ע י צ ק א ד ע ר
ןופ .ש
,רעגינ
ם ע ד
ןא ק ע ד
ןופ
רעש יד יי
ק יט יר ק ־ר וט א ר ע ט יל
ןוא
ןסיורג
ר ע נע ק
ןופ
ם ע ד
ר ע ט א פ
ןופ
ר ע ד
ר ע נ ר ע ד א מ
רעש יד יי
.ר וט א ר ע ט יל
יד
ע ב א גס י וא
זיא
ןיוש
ד ל א ב
,ק יט ר א פ
ר ע ד
רעט ניינ
,ד נא ב 420
,ןטייז
ןעק נא דע ג״
ןוא
ך ע ע ד י א
זיא
ןיוש
.ם י ורא
וצ
ןב יול זיא
ר ע ד
״ףוקיא״
ר א פ ןייז
, ןק ור ד ר ע ב יא
ןיא א
םע יינ
ר ד ס ןוא
ע ק א ט ןיא א
םע יינ
ןוא
ם ע נר ע ד א מ
,ץא ז
יד
ע נע ב יל ק ע ג
ק ר ע ו ו
ןופ
ם ע ד
ןד ייז
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
ר וט א ר ע ט יל
ע ל ע ד נ ע מ
ר כ ו מ
. ם י ר פ ס
ר ע ד
ר ע ט פ נ יפ
ד נא ב
ק יר וצ״
ם ייהא
ןוא
ע ר ע ד נ א
־ר ע ד